Zadania Rady Uczelni

Zadania Rady Uczelni

Zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 18 lipca 2018 r. do zadań Rady Uczelni należy:

  1. opiniowanie projektu strategii uczelni;
  2. opiniowanie projektu statutu;
  3. monitorowanie gospodarki finansowej uczelni;
  4. monitorowanie zarządzania uczelnią;
  5. wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat;
  6. opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni;
  7. wykonywanie innych zadań określonych w statucie.

Drukuj