Kalendarium najważniejszych wydarzeń

1951

 • Powołanie Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej z dwoma wydziałami: Mechanicznym i Chemicznym

1952

 • Utworzenie Biblioteki Głównej WSI

1953

 • Przejęcie, po zasadniczej szkole zawodowej, pierwszego budynku WSI przy
  ul. Olszewskiego (obecnie Ks. A. Kordeckiego) 20

1954

 • Czasowe zawieszenie działalności Wydziału Chemicznego

1960

 • Oddanie do użytku hali warsztatowej przy ul. Olszewskiego 20

1961

 • Powołanie Wydziału Telekomunikacji

1963

 • Oddanie do użytku budynku B, obecnego rektoratu, przy ul. Olszewskiego 20

1964

 • Przekształcenie uczelni wieczorowej w Wyższą Szkołę Inżynierską z uprawnieniami do prowadzenia zajęć w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym
 • Powstanie Wydziału Ogólnotechnicznego o kierunkach mechanicznym i elektrycznym
 • Powstanie Studium Wychowania Fizycznego i Studium Wojskowego

1965

 • Utworzenie Studium Języków Obcych
 • Przekształcenie Wydziału Telekomunikacji w Wydział Elektrotechniki i Telekomunikacji

1966

 • Reaktywacja działalności Wydziału Technologii Chemicznej

1967

 • Utworzenie Wydziału Budownictwa Lądowego
 • Przejęcie przez WSI budynków przy ul. Seminaryjnej 3 oraz Grodzkiej 18-20
 • Powołanie przez WSR w Poznaniu punktu konsultacyjnego w Bydgoszczy; uruchomienie studiów rolniczych dla pracujących

1968

 • Nadanie WSI imienia Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Uruchomienie Czytelni Książek i Czasopism Biblioteki Głównej

1969

 • Otrzymanie przez uczelnię insygniów rektorskich i dziekańskich oraz księgi pamiątkowej
 • Otwarcie Ośrodka Obliczeniowego WSI
 • Utworzenie bydgoskiej Filii Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu z Zamiejscowym Oddziałem Wydziału Rolniczego; uruchomienie dziennych studiów rolniczych
 • Przekazanie do dyspozycji filii budynków przy ul. Bernardyńskiej 6 i ul. H. Sawickiej (obecnie Mazowiecka) 28

1971

 • Uruchomienie dziennych studiów zootechnicznych
 • Powołanie Komisji ds. Wydawnictw, zapoczątkowanie zorganizowanej działalności wydawniczej uczelni

1972

 • Usamodzielnienie jednostek organizacyjnych filii przez powołanie Zamiejscowego Wydziału Rolniczego z Oddziałem Zootechnicznym

1973

 • Powstanie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Gliszcz - Wierzchucinek
 • Uruchomienie obiektów dydaktycznych w Osielsku

1974

 • Przekształcenie Wyższej Szkoły Inżynierskiej i bydgoskiej Filii Akademii Rolniczej w Poznaniu w Akademię Techniczno-Rolniczą im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę gmachów Ośrodka Akademickiego w Fordonie

1975

 • Powstanie Instytutu Matematyki i Fizyki
 • Uzyskanie przez Wydział Rolniczy uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agrotechnika (agronomia)
 • Reorganizacja struktury uczelni - powołanie systemu instytutowego z Instytutami: Technologii i Eksploatacji Maszyn, Technologii i Inżynierii Chemicznej, Budownictwa Lądowego, Telekomunikacji i Elektrotechniki, Rolniczym, Zootechnicznym, Matematyki i Fizyki, Organizacji, Zarządzania i Nauk Społecznych oraz Studium Języków Obcych, Studium Wojskowym, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Ośrodkiem Elektronicznej Techniki Obliczeniowej, Biblioteką Główną

1977

 • Oddanie do użytku pierwszych czterech budynków dydaktyczno-naukowych w Fordonie

1978

 • Przyznanie Instytutowi Zootechnicznemu uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika

1979

 • Powstanie Zakładu Małej Poligrafii

1984

 • Reorganizacja struktury uczelni - powrót do struktury wydziałowej
 • Utworzenie międzywydziałowego Studium Pedagogicznego
 • Uzyskanie przez Wydział Rolniczy uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agrotechnika (agronomia)

1990

 • Oddanie do użytku dla Wydziału Rolniczego budynku w Fordonie

1991

 • Włączenie międzywydziałowego Zakładu Kształtowania i Ochrony Środowiska do Wydziału Budownictwa Lądowego jako Zakładu Kształtowania i Ochrony Środowiska
 • Włączenie Ośrodka Elektronicznej Techniki Obliczeniowej do międzywydziałowego Instytutu Matematyki i Fizyki
 • Likwidacja Studium Wojskowego
 • Utworzenie Fundacji „Rozwój ATR”
 • Uczczenie pamięci osób zasłużonych dla ATR: nadanie auli Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej im. prof. Ernesta Pischingera; sali wykładowej w Fordonie – im. prof. Włodzimierza Łoginowa; wmurowanie w sali 118 obiektu Wydziału Zootechnicznego przy ul. Mazowieckiej tablicy upamiętniającej prof. Krystynę Załuska

1992

 • Powołanie Stowarzyszenia Absolwentów ATR
 • Utworzenie stanowiska sieci Internet w Instytucie Matematyki i Fizyki
 • Przeniesienie części katedr i zakładów Wydziału Budownictwa z siedziby przy ul. Grodzkiej do Fordonu
 • Utworzenie Terenowej Stacji Badawczej przez Katedrę Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Wydziału Budownictwa

1993

 • Uzyskanie przez Wydział Mechaniczny uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn
 • Powołanie Uczelnianego Ośrodka Rozległych Sieci Komputerowych
 • Powstanie węzła uczelnianego sieci Internet

1994

 • Oddanie do użytku nowej hali technologicznej dla Wydziału Mechanicznego w Fordonie
 • Powołanie ATR na jednostkę wiodącą Miejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej w Bydgoszczy

1995

 • Zmiana nazwy Wydziału Budownictwa na Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • Przekształcenie rolniczych zakładów doświadczalnych w stacje badawcze Wydziału Rolniczego i Wydziału Zootechnicznego
 • Wmurowanie w holu budynku Wydziału Rolniczego przy ul. Bernardyńskiej tablicy upamiętniającej prof. Wojciecha Cieślę
 • Powołanie kapituły Medalu za Zasługi dla ATR
 • Przystąpienie uczelni do realizacji programu TEMPUS

1996

 • Uruchomienie na Wydziale Rolniczym studiów doktoranckich nauk rolniczych
 • Nadanie tytułu doktora honoris causa ATR prof. dr. hab. inż. Stanisławowi Grabarczykowi
 • Początek wydawania pisma uczelnianego ”Biuletyn Informacyjny ATR”

1997

 • Ustanowienie przez Senat ATR Święta Uczelni
 • Uruchomieniew Instytucie Nauk Humanistycznych i Ekonomicznych zaocznych Podyplomowych Studiów Pedagogicznych dla młodych pracowników nauki
 • Nadanie prof. dr. hab. inż. Adamowi Mazanowskiemu tytułu doktora honoris causa
 • Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie
 • Utworzenie Stacji Monitoringu Związków Organicznych w Środowisku przez Katedrę Chemii Środowiska Naturalnego Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • Przekształcenie Działu Wydawnictw w Wydawnictwa Uczelniane ATR
 • Udostępnienie w sieci Internet katalogu komputerowego Biblioteki Głównej
 • Przystąpienie uczelni do realizacji programów SOCRATES i INCO-Copernicus

1998

 • Posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w ATR
 • Włączenie Instytutu Matematyki i Fizyki do Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • Uzyskanie przez Wydział Zootechniczny uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika
 • Uzyskanie przez Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacja
 • Przyjęcie przez Senat ATR „Misji Akademii Techniczno-Rolniczej”
 • Zakończenie budowy hali technologicznej w Fordonie

1999

 • Uzyskanie przez Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo
 • Nadanie prof. dr. hab. inż. Witoldowi Podkówce tytułu doktora honoris causa Akademii Rolniczej w Szczecinie
 • Początek realizacji programu Leonardo da Vinci
 • Wdrożenie w Bibliotece Głównej modułu udostępniania zintegrowanego komputerowego systemu bibliotecznego TINLB
 • Powołanie pierwszego elektronicznego czasopisma uczelni rolniczych EJPAU i uruchomienie serii Agronomy w Wydawnictwach Uczelnianych ATR

2000

 • Reaktywowanie działalności Stowarzyszenia Absolwentów ATR
 • Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę sal audytoryjnych w Fordonie
 • Przyjęcie przez Senat „Strategii rozwoju Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy”
 • I Konferencja Dziekanów Wydziałów Rolniczych Polskich Uczelni Rolniczych
 • Powołanie przy Dziale Współpracy Międzynarodowej Branżowego Punktu Kontaktowego

2001

 • Uruchomienie na Wydziale Rolniczym dziennych studiów doktoranckich nauk rolniczych
 • Oddanie do użytku kompleksu sal audytoryjnych w Fordonie
 • Nadanie tytułu doktora honoris causa ATR prof. dr. hab. Andrzejowi Dubasowi z Akademii Rolniczej w Poznaniu
 • Nadanie Medalu za zasługi dla ATR miastu Bydgoszcz
 • Powołanie ogólnopolskiego czasopisma naukowego Acta Scientiarum Polonorum i uruchomienie serii Agricultura w Wydawnictwach Uczelnianych ATR

2002

 • Przystąpienie ATR do Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej
 • Przyjęcie „Programu Polityki Europejskiej” (European Policy Statement)
 • Uzyskanie przez Wydział Mechaniczny uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn
 • Nadanie dr hab. Jerzemu Gacy, prof. ATR, tytułu doktora honoris causa Jaroslavskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego (Rosja)

2003

 • Uzyskanie przez Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych w dyscyplinie chemia
 • Powołanie Biura Promocji i Kariery Absolwenta ATR
 • Przyjęcie do realizacji postanowień Deklaracji Bolońskiej dotyczącej szkolnictwa wyższego w Europie
 • Utworzenie w Bibliotece Głównej ATR Punktu Informacji Normalizacyjnej
 • Uruchomienie na Wydziale Mechanicznym dziennych studiów doktoranckich nauk technicznych
 • Przystąpienie uczelni do Ogólnopolskiej Sieci Optycznej PIONIER

2004

 • Uzyskanie przez Wydział Rolniczy uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w dyscyplinie kształtowanie środowiska
 • Wdrożenie systemu informatycznego HORIZON w Bibliotece Głównej
 • Powołanie spółki Bydgoski Park Przemysłowy z udziałem ATR

2005

 • Nadanie tytułu doktora honoris causa ATR prof. dr. hab. Januszowi Załuska (emerytowany profesor ATR) i prof. dr. hab. Andrzejowi Farudze z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • Powołanie Rady Konsultacyjnej ATR
 • Rozpoczęcie realizacji projektu europejskiego Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego KUJPOMRIS w ramach 6. Programu Ramowego UE
 • Podjęcie przez Senat uchwały w sprawie przekształcenia uczelni w Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

2006

 • Pierwsze Regionalne Targi Własności Przemysłowej i Intelektualnej WIPRO’2006: Wiedza-Innowacyjność-Rozwój
 • Wmurowanie kamienia węgielnego pod budynek Regionalnego Centrum Innowacyjności
 • Podjęcie przez Senat uchwały zatwierdzającej projekt nowego Statutu ATR
 • OgólnopolskieXIV Spotkanie Redaktorów Gazet Akademickich w ATR
 • Zmiana nazwy Wydziału Zootechnicznego na Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
 • Podpisanie przez Prezydenta RP ustawy o zmianie nazwy Akademii Techniczno-Rolniczej na Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

2007

 • Nadanie tytułu doktora honoris causa UTP prof. zw. dr. hab. inż. Janowi Harasymowiczowi z Politechniki Krakowskiej i prof. zw. dr. hab. inż. Bolesławowi Wojciechowiczowi z Politechniki Poznańskiej
 • Powołanie Wydziału Zarządzania
 • Otwarcie Regionalnego Centrum Innowacyjności

2008

 • UTP w rankingu Newsweeka został uznany za najlepszą uczelnię w województwie kujawsko-pomorskim
 • Wybrano nowe władze uczelni - JM Rektorem UTP został wybrany prof. Antoni Bukaluk
 • Na 57 Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik "Brussels Innova 2008" wynalazki autorstwa prof. Janusza Prusińskiego, dr hab. Grażyny Harasimowicz -Hermann, prof. UTP i prof. Janusza Hermanna otrzymały medale: złoty z wyróżnieniem i brązowy

2009

  •  Wdrożenie programu pod nazwą „Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności”. Przedmiotem projektu jest utworzenie sieci laboratoriów badawczych w obszarze nauk technicznych i przyrodniczych w ramach struktur organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy a także, wzmocnienie potencjału ilościowego i jakościowego uczelni w zakresie infrastruktury badawczej, umożliwiającego prowadzenie badań na rzecz otoczenia gospodarczego na najwyższym poziomie naukowym.  Laboratoria wyposażone w specjalistyczną aparaturę będą funkcjonowały we współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, parkami przemysłowymi i przedsiębiorstwami w zakresie specjalistycznych badań.
  • Zainaugurowanie działalności Uniwersytetu Dziecięcyego UTP
 • Na podstawie zarządzenia rektora UTP nr 38/2008/2009 Wydział Mechaniczny zmienił nazwę na Wydział Inżynierii Mechanicznej
 • Wydział Rolniczy UTP obchodził jubileusz 40−lecia

2010

 • Uczelnia zainaugurowała nowy rok akademicki, w którym przypada jubileusz 60-lecia jej funkcjonowania.
 • Odbyła się uroczystość nadania doktoratu honorowego UTP prof. Marianowi Różyckiemu.
 • Zainaugurowanie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku UTP
 • Rektor dr hab. inż. Antoni Bukaluk, został uhonorowany godnością doktora honoris causa przez Odlar Yurdu University w Baku w Azerbejdżanie

2011

 • Trwają obchody 60-lecia uczelni
 • Na uczelni odbyło się Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)
 • Nadanie tytułu honoris causa UTP prof. dr. Gerhardowi Ertlowi, laureatowi nagrody Nobla z chemii w 2007r.

2012

 • Tablicami pamiątkowymi uczczono na uczelni pamięć profesorów Jerzego Sypniewskiego i Antoniego Zabłudowskiego
 • Rozpoczęcie projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projekt „Nowa jakość w UTP"

2013

 • Zespoły naukowców z Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej za swoje wynalazki zdobyły medale na międzynarodowych targach i konkursach wynalazczości w Brukseli, Genewie i Paryżu
 • Inż. Karol Bocian z WRiB został laureatem nagrody głównej w Ogólnopolskim Konkursie MNiSW „Student-Wynalazca 2012/2013”, zaś inż. Anna Zajdel z WZ – zdobywczynią Diamentowego Grantu. Oboje kontynuują naukę na naszej uczelni na studiach magisterskich
 • Odbyła się ostatnia Wystawa Innowacji i Patentów WIPRO BIO 2013 w ramach projektu „Naukowcy UTP dla gospodarki regionu”
 • W roku akademickim 2013/2013 na Wydziale Inżynierii Mechanicznej zostaną uruchomione unikatowe w skali kraju studia w języku angielskim – komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
 • Dr inż. Piotr Szewczykowski z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej oraz mgr inż. Radosław Ratajczak z Wydziału Inżynierii Mechanicznej zostali brokerami innowacji, wśród 30 w Polsce, wyłonionymi w konkursie zorganizowanym przez MNiSW
 • 31 grudnia 2013 r. koniec II etapu RCI

2014

 • UTP został jednym z 12 laureatów konkursu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Inkubator Innowacyjności"
 • Dr inż. Marta Kolasa (WTIiE) została laureatką konkursu w programie POMOST Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
 • Wydział Inżynierii Mechanicznej rozpoczął badania pojazdów szynowych w nowo otwartym Laboratorium Badań Struktur Wielkogabarytowych rozwijanym we współpracy z firmą PESA
 • Wydział Rolnictwa i Biotechnologii obchodził jubileusz 45-lecia
 • Prezydent RP nadał dr. hab. inż. Stanisławowi Rolbieckiemu i dr hab. inż. Jadwidze Andrzejewskiej z Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii tytuły naukowe profesorów nauk rolniczych
 • Dr inż. Anna Sławińska z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt (jako jedyna osoba z Bydgoszczy i jedna z pięciu z uniwersytetów przyrodniczych w kraju) została stypendystką Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców

2015

 • Uczelnia zawarła umowę o kontynuacji współpracy z Europejską Organizacją Badań Jądrowych CERN w Genewie.
 • Profesor Józef Szala został doktorem honoris causa Politechniki Opolskiej, a prof. Bogdan Żółtowski doktorem honoris causa Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego na Ukrainie.
 • Wynalazek “Hydrogenic Electrolyzer” autorstwa Bogdana Żółtowskiego, Piotra Stanowskiego i Grzegorza Mindera otrzymał srebrny medal na targach Brussels Innova.
 • Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska uruchamia od roku akademickiego 2015/2016 nowy kierunek studiów – inżynieria gazu łupkowego.
 • Tomasz Zaboklicki, prezes i twórca rynkowego sukcesu firmy Pesa Bydgoszcz SA został doktorem honoris causa UTP.
 • Zakończenie dwóch inwestycji w kampusie w Fordonie. Otwarcie nowego rektoratu. Termomodernizacja i remont budynków.
 •  Wynalazek prof. Tomasza Topolińskiego i studentki Angeli Andrzejewskiej "Orteza dynamiczno-pomiarowa stawu biodrowego z bezprzewodowym modułem diagnostyczno-pomiarowym oraz sposób pomiaru parametrów diagnostycznych stawu biodrowego" został nagrodzony srebrnym medalem na 43. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie.
 • Studenckie „otrzęsiny” - impreza Start Part zakończyła się tragedią. Spośród poszkodowanych zmarło troje studentów.

2016

 • Wybory nowych władz uniwersytetu. Rektorem Elektem zostaje prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński. Nowymi prorektorami zostali wybrani:
  • dr hab. inż. Halina Olszewska, prof. nadzw. UTP – prorektor ds. dydaktycznych i studenckich
  • dr hab. inż. Stanisław Mroziński, prof. nadzw. UTP – prorektor ds. nauki
  • prof. dr hab. inż. Adam Gadomski – prorektor ds. współpracy z gospodarką i zagranicą
  • dr hab. inż. Dariusz Pańka, prof. nadzw. UTP – prorektor ds. organizacji i rozwoju.
 • W dniach 30.08-02.09. odbyła sie XXIV Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich, której współorganizatorem był nasz uniwersytet.
 • 5 października o godz. 11:00 w Auditorum Novum przy Al. prof. S. Kaliskiego 7, UTP zainaugurował nowy rok akademcki 2016/2017
 • 14 października społeczność akademicka naszej uczelni z głębokim smutkiem wspomina wydarzenia, które miały miejsce na początku roku akademickiego 2015/2016. Program oficjalnych uroczystości: 14 października 2016r. o godz. 11:00 wspólne złożenie wieńców i zniczy przy „głazie pamięci” pomiędzy budynkami 3.1 a 2.1 z ceremoniałem sztandarowym.; 14 października 2016r. ok. godz. 13:00 złożenie wieńców i zniczy na grobach zmarłych studentów naszego uniwersytetu Pawła Garachowa, Natalii Górniak i Pauliny Tomasik. 23 października 2016r. o godz. 18:30 msza święta z okazji ogólnobydgoskiej Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017 z ceremoniałem sztandarowym w Parafii pw. Matki Bożej Królowej Męczenników w Bydgoszczy, ul. Gen. Mikołaja Bołtucia 5 (Fordon) oraz koncert „In Memoriam”.

2017

 • Międzynarodowe Seminarium inicjujące powstanie „RCI – Przestrzeni Innowacyjnych Technologii Jana Czochralskiego” już za nami!
 • Inspekcja weterynaryjna, Zielarstwo i fitoterapia, Inżynieria w biologii stosowanej - nowe kierunki na UTP!
 • Obchody Święta Uniwersytetu
 • Wizyta Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • UTP członkiem Porozumienia Społeczeństwo i Nauka SPiN
 • Inauguracja roku akademickiego 2017/2018
 • Promocja UTP na Ukrainie
 • Tytuł doktora honoris causa dla prof. Andrzeja Nowaka
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu „ Laboratoria nauk technicznych i ścisłych dedykowane rozwojowi potencjału badawczego w zakresie innowacyjnych rozwiązań i technologii o kluczowym znaczeniu dla gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego".

2018

 • Obchody 250. rocznicy urodzin jednego ze swoich patronów - Jędrzeja Śniadeckiego
 •  Podpisanie umowy o przekazanie przez ministerstwo szkolnictwa 30 milionów złotych na budowę nowego budynku dydaktycznego UTP
 •  Jubileusz 50-lecia WBAiIŚ
 •  Nadanie godności doktora Honoris Causa dla prof. dr. hab. inż. Stanisława Kalembasy
 •  Wynalazek pracowników UTP w Bydgoszczy nagrodzony na Targach Kreatywności i Wynalazczości EUROINVENT
 • O konstytucji dla nauki na UTP w Bydgoszczy
 • Forum Obywatele Bydgoszczy" na UTP
 • Złoto dla UTP na INVENT ARENA 2018
 • Nowe centrum kompetencji na UTP
 • "Mali odkrywcy na tropie nauki” – kolonie dla dzieci na UTP
 • Współpraca UTP z przemysłem samochodowym
 • Nowe kierunki na UTP- geodezja i kartografia, mechatronika
 • Prof. Józef Szala Doktor Honoris Causa UTP uhonorowany Bydgoskim Autografem
 • Spotkanie Rektorów Szkół Polskich oraz środowiska akademickiego
 • Inauguracja roku akademickiego 2017/2018
 • UTP laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018
 • Dr inż. Franciszek Bromberek Doktorem Honorowym Narodowego Uniwersytetu w Chmielnickim na Ukrainie
 •  Wmurowanie kamienia węgielnego pod nowe laboratorium
 • Medale dla zespołów naukowych UTP na XII Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS2018

Drukuj