100 wywiadów z kujawsko-pomorskimi przedsiębiorcami

UTP w Bydgoszczy realizuje poszerzone wywiady z przedsiębiorcami Pomorza i Kujaw w celu zwiększenia dobrych relacji uczelnia – biznes.

Mimo utrudnionej sytuacji (w całym kraju) spowodowanej sytuacją koronawirusem, na UTP w Bydgoszczy cały czas są realizowane istotne dla tej uczelni projekty rozwojowe. Jednym z nich jest projekt pn. Dialog 2.0. Jest on finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i prowadzony przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy we współpracy ze związkiem Pracodawców Pomorza i Kujaw oraz Bydgoskim Klastrem Przemysłowym.

DIALOG 2.0 to budowa relacyjnego modelu dialogu i współpracy proinnowacyjnej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

W ramach projektu Dialog 2.0 (www.ctt.utp.edu.pl/dialog-2-0) zostanie wykonanych w najbliższym zadaniu projektowym sto wywiadów z regionalnymi firmami. Zgodnie z założeniami projektu, działanie to opiera się na metodologii Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO) zaprojektowanej przez Bank Światowy (opracowanie źródłowe - W kierunku innowacyjnej Polski: proces przedsiębiorczego odkrywania i analiza potrzeb przedsiębiorstw, Bank Światowy 2015), odpowiednio zaadaptowanej do potrzeb projektu.

Cele wywiadów wykonywanych w formule wywiadu bezpośredniego (face-to-face) są następujące:

Cele główne Cele poboczne
 1. Identyfikacja prawdziwych barier i czynników napędzających innowacje w wybranych firmach
 2. Ocena świadomości w firmie istnienia inteligentnych specjalizacji
 3. Identyfikacja kluczowych atrybutów firm, które mogą skorzystać ze współpracy z uczelnią i/lub interwencji publicznej
 4. Identyfikacja kluczowych obszarów dla przedsiębiorstwa, które mogą stanowić podstawę do współpracy
 5. Identyfikacja najistotniejszych przedsiębiorstw z danej dziedziny
 6. Możliwość nawiązania współpracy na podstawie uzyskanych informacji od przedstawicieli przedsiębiorstwa
 1. Pozyskanie informacji nad jakimi innowacjami pracują przedsiębiorstwa jako informacja zwrotna dla naukowców przy wyborze kierunków swoich prac badawczych
 2. Nawiązanie relacji i sposób na rozpoczęcie współpracy z firmami
 3. Budowanie kompetencji wśród kadry UTP do nawiązywania współpracy z przedstawicielami biznesu
 4. Wskazanie przedsiębiorcy jakich usług i wiedzy zewnętrznej potrzebuje

 Mimo, że w poszczególnych wywiadach bierze udział kilka osób to informacje pozyskane w ten sposób będą kluczowe dla szeregu instytucji, które albo już pracują, albo mają w planach rozpoczęcie współpracy z przedsiębiorcami.

 1. Lider projektu – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (UTP) – kluczowy podmiot w zakresie dostarczania wiedzy i główny odbiorca projektu. Rolą UTP w procesie jest przygotowanie odpowiedniej grupy naukowców, którzy będą w stanie jasno i otwarcie przedstawić ofertę UTP w obszarze działania firmy;
 2. Operator zadania – Spółka Celowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Sp. z o.o – zarządzający operacyjną stroną procesu. Jest odpowiedzialny za dobór i wyszkolenie konsultantów zbierających informacje o firmach i ustalających spotkania, oraz dobór ekspertów od nawiązywania współpracy z firmami i naukowców reprezentujących ośrodek badawczy;
 3. Konsultanci dokonujący monitoringu firm do wywiadów – ich zadaniem jest zdobywanie informacji na temat firm, które będą uczestniczyły w wywiadach, umawianie spotkań, dokonywanie opisów firm dla ekspertów prowadzących wywiad, wysyłanie materiałów projektowych po spotkaniu;
 4. Eksperci prowadzący wywiady:
  • Eksperci Branżowi – a konkretniej posiadający kompetencje do nawiązywania współpracy pomiędzy biznesem i nauką, potrafiący zrozumieć oczekiwania biznesu i dobrze nimi zarządzać, a jednocześnie rozumiejący specyfikę pracy uczelni (terminy, możliwości, oczekiwania),
  • Eksperci Naukowi – eksperci reprezentujący uczelnię, mający aktualną wiedzę na temat tego, jak wygląda oferta uczelni w zakresie tematycznym działalności przedsiębiorstwa, ilu naukowców i o jakich osiągnięciach jest w stanie współpracować z przedsiębiorstwem, oraz w jakim zakresie w poszczególnych tematykach może działać z firmą (tematyka + BZ/wspólny projekt).

Wybrane firmy zostały wytypowane do udziału w projekcie Dialog 2.0 wg przyjętych kryteriów. W ramach projektu spotkamy się z około stu (100) przedsiębiorstwami, które z sukcesem wprowadzają lub mają potencjał do wprowadzania innowacji w swojej działalności, oraz które działają w strategicznych sektorach gospodarki naszego województwa.

Celem projektu - jak również poszerzonych wywiadów - jest lepsze zrozumienie potrzeb, barier i potencjału innowacyjnego kujawsko-pomorskich firm oraz zbudowanie przez UTP modelu dialogu i proinnowacyjnej współpracy z firmami.
W najbliższych 7 latach Unia Europejska przeznaczy rekordową kwotę ok. 100 mld EUR na wspieranie innowacji. Celem projektu Dialog 2.0 jest wzmocnienie lokalnej współpracy biznes-nauka, aby kujawsko-pomorskie firmy lepiej wykorzystały szanse, jakie daje rozwój przez innowacje.
Więcej informacji na www.ctt.utp.edu.pl/dialog-2-0

dialog stopka


Drukuj