MOSTECH

MOSTECH to program wymiennego kształcenia studentów w uczelniach technicznych w Polsce. W programie uczestniczą:MOSTECH plakat foto

1. Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie,

2. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni,

3. Akademia Morska w Gdyni,

4. Akademia Morska w Szczecinie,

5. Akademia Techniczno - Humanistyczna,

6. Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy,

7. Politechnika Białostocka,

8. Politechnika Częstochowska,

9. Politechnika Gdańska,

10. Politechnika Koszalińska,

11. Politechnika Krakowska,

12. Politechnika Lubelska,

13. Politechnika Łódzka,

14. Politechnika Opolska,

15. Politechnika Poznańska,

16. Politechnika Radomska,

17. Politechnika Rzeszowska,

18. Politechnika Szczecińska,

19. Politechnika Śląska,

20. Politechnika Świętokrzyska,

21. Politechnika Warszawska,

22. Politechnika Wrocławska,

23. Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie,

24. Uniwersytet Zielonogórski,

25. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie,

Jednostką koordynującą funkcjonowanie programu jest biuro Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych mieszczące się w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (www.kaut.agh.edu.pl)

Założenia programu MOSTECH

Założeniem programu MOSTECH jest wdrożenie procesu bolońskiego, podnoszenie jakości kształcenia i ułatwianie krajowej wymiany studentów. Studia w ramach programu MOSTECH może podjąć student po zaliczeniu drugiego roku studiów, zaliczeniu bez braków semestru bieżącego oraz po uzyskaniu zgody dziekana Uczelni macierzystej na odbycie studiów w innej uczelni. W ramach programu MOSTECH student ma możliwość:

  • odbycia semestru studiów w wybranej uczelni,
  • studiowania w ramach indywidualnego programu studiów,
  • studiowania w ramach standardowego programu zgodnego z planem nauczania na danym semestrze w uczelni przyjmującej.

Zaliczenie odbytych studiów

Tryb zaliczenia semestru oparty jest o przyjęty system ECTS. Semestralny program studiów powinien zapewniać uzyskanie 30 punktów ECTS. W przypadku braku 30 punktów ECTS, brakujące punkty należy uzyskać w uczelni macierzystej. Odbyte przez studenta zajęcia wraz z uzyskanymi ocenami potwierdza dziekan wydziału danej uczelni.

Stypendia

W trakcie odbywania studiów w ramach programu MOSTECH, przysługujące studentowi stypendia: socjalne, naukowe, ministra NiSzW i inne wypłaca uczelnia macierzysta. Uczelnie przyjmujące studentów zapewniają odpłatnie, w miarę możliwości, miejsca w domu akademickim, zgodnie z własnym systemem opłat.


Drukuj