Kodeks Etyki Doktoranta

Kodeks Etyki Doktoranta
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§1

Kodeks Etyki Doktoranta jest zbiorem wartości etycznych i wynikających z nich zasad postępowania, zgodnie z którymi doktorant, jako student, badacz naukowy, pracownik Uczelni oraz nauczyciel akademicki, powinien postępować. Zasady Kodeksu wynikają z ogólnie przyjętych norm moralnych, a w szczególności norm moralnych właściwych dla doktorantów i etyki kształcenia akademickiego.

§2

Mając na uwadze przyrodzoną i niezbywalną godność każdego człowieka, doktorant kieruje się w swoim postępowaniu przyzwoitością i uczciwością, a w kontaktach z innymi przestrzega zasad dobrego wychowania i dobrych obyczajów.

§3

Obowiązkiem doktoranta jest zapoznanie się z Kodeksem oraz jego przestrzeganie.

§4

Doktorant powinien przestrzegać obowiązującego prawa, przepisów obowiązujących na Uczelni, Regulaminu studiów doktoranckich oraz zasad zawartych w ślubowaniu.

Rozdział 2

Nauka i studia

§5

Doktorant jest zobowiązany do sumiennej i rzetelnej pracy nad nieustannym podnoszeniem swoich kwalifikacji oraz do zdobywania wiedzy.

§6

Doktorant powinien godnie reprezentować Uczelnię oraz wzorowo wypełniać swoje obowiązki wynikające z zajęć na studiach doktoranckich.

§7

Doktorant powinien dokładać wszelkich starań w celu wzbogacenia posiadanej wiedzy poprzez udział w konferencjach, seminariach oraz wykładach.

§8

Doktorant, prowadząc prace badawcze, powinien opierać się na dążeniu do poznania prawdy.

§9

Doktorant przestrzega zasad uczciwości i respektuje prawa autorskie.

§10

Doktorant prowadzi badania w taki sposób, aby nie zagrażały one społeczeństwu i środowisku.

§11

Doktorant zobowiązany jest zapoznać się z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, statutem Uczelni oraz z regulaminami dotyczącymi doktorantów, jak również przestrzegać normy w nich zawarte.

Rozdział 3

Uczelnia i społeczność akademicka

§12

Doktorant szanuje tradycje Uczelni.

§13

Doktorant dba o dobre imię Uczelni i godnie reprezentuje ją, także poza murami.

§14

Doktorant stara się aktywnie uczestniczyć w ważnych dla społeczności akademickiej wydarzeniach.

§15

Doktorant szanuje mienie Uczelni.

§16

Doktorant traktuje pracowników Uczelni z należytym im szacunkiem, przestrzegając w kontaktach z nimi zasad dobrego wychowania i obyczajów akademickich.

§17

Doktorant powinien w sposób adekwatny reagować na wszelkie przejawy zachowań nieetycznych pracowników Uczelni oraz w razie konieczności informować władze o przekroczeniu obowiązujących norm.

Rozdział 4

Społeczność doktorantów

 §18

Doktorant traktuje innych doktorantów z szacunkiem.

§19

Doktorant powinien w razie potrzeby podejmować współpracę z innymi doktorantami zarówno w wymiarze naukowym, sportowym jak i organizacyjnym.

§20

Doktorant wspiera działalność organów samorządów doktorantów jako swoich przedstawicieli. Zwraca się do nich w sprawach spornych wymagających współpracy z władzami wydziałowymi i uczelnianymi.

§21

Doktorant powinien w sposób adekwatny reagować na wszelkie przejawy zachowań nieetycznych innych doktorantów.

§22

Doktorant powstrzymuje się od wszelkich zachowań nieetycznych w stosunku do innych doktorantów, w szczególności takich, które mają na celu wyrządzenie komuś szkody.

Rozdział 5

Dydaktyka i doktoranci

§23

Doktorant powinien godnie reprezentować Uczelnię oraz wzorowo wypełniać swoje obowiązki podczas prowadzenia zajęć ze studentami.

§24

Doktorant odnosi się do studentów z szacunkiem, powagą i życzliwością. Jego zachowanie powinien cechować obiektywizm, takt oraz wysoki poziom kultury osobistej. Doktorant nie dyskryminuje ani nie faworyzuje żadnego ze studentów.

§25

Doktorant dba o rzetelne i sumienne przygotowanie powierzonych mu zajęć dydaktycznych, mając na uwadze odpowiedzialność za jakość przekazywanej przez niego wiedzy.

§26

Doktorant powstrzymuje się od wszelkich zachowań nieetycznych w stosunku do studentów, w szczególności takich, które mają na celu wyrządzenie komuś szkody.

Rozdział 6

Przepisy końcowe

§27

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Kodeksem obowiązują przepisy zawarte w ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), przepisy obowiązujące w Uniwersytecie Technologiczno - Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz powszechnie przyjęte normy etyczne i społeczne.

 

 


Drukuj