Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna, ustalona dla kandydatów na rok akademicki 2021/2022 wynosi:

150 zł - kierunki: architektura, architektura wnętrz, wzornictwo (s. stacjonarne pierwszego stopnia)

85 zł - pozostałe kierunki studiów

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na SWÓJ indywidualny numer konta wygenerowany podczas rejestracji internetowej. System automatycznie obliczy należność, jaką należy wpłacić. Nie wolno dokonywać wpłat na konto kolegi lub koleżanki. Dane do przelewu można pobrać z indywidualnego konta w IRK, zakładka: Moje konto/Płatności. Opłata rekrutacyjna powinna wpłynąć do Uczelni do ostatniego dnia rejestracji, tak żeby została zarejestrowana na koncie kandydata do dnia klasyfikacji przez Komisje Rekrutacyjne.

W przypadku rejestracji na większą liczbę kierunków niż wynika to z wniesionej opłaty rekrutacyjnej, kandydat powinien wyrejestrować się z nieopłaconego kierunku, bądź wnieść brakującą opłatę.
Zasady zwrotu opłat za przeprowadzenie rekrutacji na studia ustala rektor w odrębnym zarządzeniu.

Drukuj