Zarządzanie i inżynieria produkcji – studia drugiego stopnia

 Spis treści:

Zarządzanie i inżynieria produkcji – opis kierunku

Studia skierowane są do absolwentów studiów inżynierskich z obszaru nauk technicznych, którzy chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie zagadnień menadżerskich, ochrony środowiska, recyklingu, a także procesów wytwarzania.

Forma studiów

Stacjonarne, Niestacjonarne

Poziom kształcenia

Drugiego stopnia

Języki wykładowe

polski

Limit miejsc

60

Czas trwania

1,5 - roczne

Na studiach magisterskich zdobędziesz wiedzę z zakresu: organizacji i modelowania procesów produkcyjnych, zarządzania organizacją, zarządzania zmianami w organizacji, nowoczesnych technologii w inżynierii produkcji, analizy strategicznej technologii wytwarzania, zintegrowanych systemów zarządzania oraz logistyki produkcji i dystrybucji żywności.

Zdobędziesz również wiedzę i umiejętności z nowatorskich przedmiotów, takich jak np. Systemy Informacji Geograficznej w procesach wytwarzania, Nowoczesne technologie w inżynierii produkcji czy Nowe tendencje w konsumpcji dóbr i usług. Dowiesz się również jak gospodarować odpadami w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz jak zarządzać recyklingiem w przemyśle i przetwórstwem odpadów. Będziesz przygotowany do wykorzystania posiadanej wiedzy w podejmowaniu decyzji w zakresie organizacji oraz zarządzania produkcją wykorzystując przy tym specjalistyczne narzędzia wspomagające procesy decyzyjne w gospodarce opartej na wiedzy. Będziesz również przygotowany do podjęcia studiów w szkole doktorskiej.

Rekrutacja na studia II stopnia

Zapisz się na kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji i studiuj na UTP!

#DokończSwojąEdukację #PełneWykształcenie #StudiaMagisterskie

Wymagania

1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub licencjata:

a)    kierunku obieralnego,

b)   pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk społecznych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia; zootechnika i rybactwo; ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości; automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna; architektura i urbanistyka; sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt. b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się.

Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.

3. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.

4. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

5.  Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie określonej liczby kandydatów.

Zarządzanie i inżynieria produkcji – o programie

W czasie studiów możesz realizować praktyki zawodowe w kraju i za granicą, między innymi w ramach programu Erasmus +. Wydział Zarządzania ma podpisane umowy o wymianie studenckiej z 52 uczelniami w 17 krajach.

Staże i praktyki studenckie odbywają się w firmach i instytucjach współpracujących z Wydziałem Zarządzania, takich jak:

 • ATOS Global Delivery Center Polska sp. z o. o. sp. k.,
 • PESA Bydgoszcz S.A.,
 • Remondis Sp. z o. o. Oddział Bydgoszcz.
 • DB Schenker Oddział Bydgoszcz.
 • Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych - ProNatura
 • Can-Pack S.A.,
 • MIKO RHC Sp.z o.o. Polska,
 • POLITECH Sp.z o.o.,
 • BART Sp.z o.o.,
 • Cukiernia SOWA,
 • Metalkas Sp.z o.o.,
 • Wiele bydgoskich urzędów.

Rekrutacja na studia II stopnia

Zapisz się na kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji i studiuj na UTP!

#DokończSwojąEdukację #PełneWykształcenie #StudiaMagisterskie

Specjalności

Studia drugiego stopnia o praktycznym profilu kształcenia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji trwają 3 semestry i realizowane są w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej. Do wyboru masz dwie specjalności:

 • Systemy informatyczne w inżynierii produkcji
 • Zarządzanie recyklingiem.

Twoje umiejętności i kompetencje z zakresu treści podstawowych obejmą: organizację i modelowania procesów produkcyjnych, zarządzanie organizacją, zarządzanie zmianami w organizacji, nowoczesne technologie w inżynierii produkcji, analizę strategiczną technologii wytwarzania, zintegrowane systemy zarządzania oraz logistykę produkcji i dystrybucji.

Twoje umiejętności i kompetencje z zakresu treści kierunkowych obejmą: dobór podstawowych uwarunkowań decyzji strategicznych przedsiębiorstwa w obszarze wytwarzania, analizę ekonomiczną podejmowanych działań inżynierskich, planowanie i przeprowadzanie procesu zarządzania projektami, praktyczne zastosowanie narzędzi, metod i technik inżynierskich w produkcji i w biznesie, dokonywanie wyboru źródeł zaopatrzenia oraz kanałów dystrybucji, projektowanie systemów lub procesów, a także podejmowanie wyzwań badawczych (zostaniesz przygotowany do podjęcia studiów w szkole doktorskiej).

Jaka praca po studiach zarządzanie i inżynieria produkcji?

Po ukończeniu studiów magisterskich będziesz przygotowany do pracy jako menedżer zarządzający procesami wytwórczymi, możesz zająć się planowaniem i przygotowywaniem produkcji, a także rozwojem i opracowywaniem nowych produktów. Studia umożliwią Tobie również zarządzanie jakością w podmiotach produkcyjnych. Dzięki zdobytej wiedzy techniczno-menadżerskiej możesz być ekspertem w jednostkach, które wymagają łączenia umiejętności związanych z obszarami zarządzania, techniki, ekonomii oraz informatyki.

Studia magisterskie przygotują Cię m. in. do: podjęcia zatrudnienia w wielu przedsiębiorstwach przemysłowych, logistycznych, transportowych, usługowych, firmach zajmujących się doradztwem oraz audytami systemu zapewnienia jakości, a także firmach związanych z ochroną środowiska, ekologią i utylizacją odpadów. Możesz również prowadzić własny biznes związany z kompetencjami z ww. obszarów.

Kryteria przyjęć


1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub licencjata:

 1. kierunku obieralnego,
 2. pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk społecznych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia; zootechnika i rybactwo; ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości; automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna; architektura i urbanistyka; sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt.b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (ppkt. a) lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.

3. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.

4. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

5.  Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.

Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną

1. Organizacja – pojęcie, funkcje, rodzaje, formy organizacyjno-prawne;
2. Otoczenie organizacji;
3. Proces zarządzania;
4. Planowanie w organizacji;
5. Organizowanie jako funkcja zarządzania;
6. Przewodzenie, motywowanie, przywództwo w organizacji;
7. Kontrola jako funkcja zarządzania;
8. Zarządzanie zasobami ludzkimi;
9. Elementy marketingu – produkt, cena , dystrybucja i promocja;
10. Podstawowe sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa - bilans i rachunek zysków i strat
11. Struktura kapitału w przedsiębiorstwie;
12. Inwestycje – finansowanie i ocena efektywności ;
13. Funkcje i cele rachunkowości;
14. Zasoby materialne i niematerialne;
15. Koszty w przedsiębiorstwie;
16. Wybrane elementy podstaw mechaniki i konstrukcji;
17. Wybrane zagadnienia z metrologii;
18. Kryteria i metody wyboru materiału na wytwory techniczne;
19. Współczesne systemy i koncepcje zarządzania produkcją;
20.Podstawowe zagadnienia związane z automatyzacją procesów produkcyjnych;
21.Modele strukturalne produkcji i przedsiębiorstwa;
22. Klasyfikacja produkcji;
23. Sterowanie produkcją;
24. Koncepcje i metody zarządzania jakością;
25. Pojęcia i definicje logistyki oraz łańcucha dostaw;
26. Zarządzanie zapasami;
27. Logiczne i strukturalne powiązania w planowaniu kooperacyjnej struktury procesów produkcji;
28. Zarządzanie dostawcami i klientami;
29.Trendy rozwojowe procesów wytwórczych w świetle rozwoju zrównoważonego oraz globalizacji;
30.Technologia i organizacja procesów produkcyjnych.Drukuj