Zarządzanie – studia drugiego stopnia

Spis treści:

Zarządzanie – opis kierunku

Studia na kierunku Zarządzanie na poziomie magisterskim profil ogólno akademicki umożliwiają uzyskanie szerokiej wiedzy przydatnej w rozwoju profesjonalnym osób chcących objąć funkcje menedżerskie,jak i uzyskać awans zawodowy. Studenci zgłębiają zasady, narzędzia i techniki oraz nabywają przydanych umiejętności do zarządzania organizacją w zmieniającym się i konkurencyjnym otoczeniu.

Forma studiów

Stacjonarne, Niestacjonarne

Poziom kształcenia

Drugiego stopnia

Języki wykładowe

polski

Limit miejsc

Stacjonarne – 60

Niestacjonarne – 30

Czas trwania

2 lata (4 semestry)

Jest to doskonały wybór dla absolwentów wszystkich rodzajów studiów w celu  doskonalenia kompetencji w  zakresie zarzadzania.

Na studiach magisterskich zdobędziesz pogłębioną wiedzę, w tym także z  zakresu metodologii i metod badań w dyscyplinie nauki o zarzadzaniu i jakości. Studia pozwolą wykształcić Ciebie jako absolwenta posiadającego wiedzę do podejmowania postaw przedsiębiorczych i samodzielności w działaniu w życiu społeczno-gospodarczym.Jako absolwent uzyskasz umiejętności m.in. do identyfikacji, analizy i rozwiązywania, zarówno samodzielnie jak i zespołowo, złożonych problemów występujących w funkcjonowaniu organizacji.

Nabyte umiejętności praktyczne niezbędne do pracy we współczesnej organizacji nauczą Ciebie analizy otoczenia swojego biznesu, podejmowania decyzji w coraz bardziej turbulentnym otoczeniu, myślenia strategicznego i budowania biznesu opartego na zasadach społecznej odpowiedzialności, dzięki czemu będziesz przygotowany na rosnące wyzwania rynku i klientów.

Zyskasz nowe kompetencje z obszaru zarządzania zespołem, zarządzania procesami i projektami oraz posługiwania się nowoczesnym i odpowiednim oprogramowaniem.

Wydział Zarządzania posiadacertyfikat „Studia z Przyszłością” 2019/2020, dla kierunku Zarządzanie na obu stopniach, nadany drogą konkursową w ramach Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów. W 2020 r. Wydział Zarządzania złożył wniosek do kolejnej edycji konkursu.

Zarządzanie – o programie studiów


Program kierunku Zarządzanie – studia magisterskie – znacznie poszerza wiedzę zdobytą na poziomie licencjackim. Nabywasz umiejętności kompetencji, które umożliwią Ci swobodne sterowanie swoją karierą zawodową! Poznasz niezbędną wiedzę prawną, nabędziesz umiejętności miękkich np. komunikacji, negocjacji; i twardych np. z rachunkowości, czy systemów informacyjnych.

 

STUDIA MAGISTERSKIE NIE OBEJMUJĄ ODBYWANIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ.

SPECJALISTYCZNĄ WIEDZĘ w zakresie realizowanych  specjalności oferujemy o szerokim spektrum.

Rekrutacja na studia II stopnia

Zapisz się na kierunek Zarządzaniwe i studiuj na UTP!

Specjalności

Studia na kierunku Zarządzanie na poziomie magisterskim odpowiadają wymaganiom rynku pracy. W ramach kierunku możesz zrealizować jedną z sześciu specjalności:

1. Zarządzanie przedsiębiorstwem

2. Zarządzanie logistyką

3. Informatyka w zarządzaniu

4. Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem

5. Rachunkowość dla menedżerów

6. Zarządzanie agrobiznesem

SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE PRZEDSIEBIORSTWEM

Wymagania wstępne:

 • wiedza, umiejętności i kompetencje opisane w sylabusach następujących przedmiotów realizowanych na pierwszym stopniu studiów:
 • „Podstawy zarządzania”,
 • „Nauka o organizacji”.

Realizowane przedmioty:

 • Oprócz przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych realizowane są przedmioty specjalnościowe takie jak:
 • Systemy podatkowe,
 • Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie - couch,
 • Analiza finansowa i biznesplan,
 • Współczesne stosunki międzynarodowe,

 

Po ukończeniu specjalności student potrafi m. in.:

 • Specjalność przygotowuje do pracy w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem.
 • Student zdobywa wiedzę w zakresu systemów podatkowych, rozwoju kapitału ludzkiego, zapoznaje się z zasadami analizy finansowej, zarządzania marketingowego, poznaje współczesne biznesowe stosunki międzynarodowe.
 • Absolwent zdobywa praktyczne umiejętności w tworzeniu biznesplanu, potrafi planować karierę, motywować i być liderem, rozpoznaje i ocenia zjawiska rynkowe, kreatywnie projektuje strategie marketingowe.

Na te niezbędne umiejętności czekają współczesne firmy!

Jaka oczekuje praca po ukończeniu specjalności?

 • w przedsiębiorstwach działających na rynkach zagranicznych i rynku krajowym, na stanowiskach kierowniczych, jak np. dyrektor, kierownik działu, team leader, prezes firmy, menedżer i w różnego rodzaju działach, własna działalność,
 • w instytucjach usług profesjonalnych, (np. finansowych, ubezpieczeniowych, turystycznych, edukacyjnych).
 • w instytucjach administracji samorządowej.
 • w organizacjach non-profit.

 

Co nas wyróżnia?

 • Warsztatowa forma większości prowadzonych zajęć dydaktycznych
 • Duży nacisk na łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką
 • Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych studentów

Aktywizowanie studentów i wsłuchiwanie się w ich potrzeby DKompetentna i fachowa kadra dydaktyczna

SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ

 

Wymagania wstępne:

 • wiedza, umiejętności i kompetencje opisane w sylabusach następujących przedmiotów realizowanych na pierwszym stopniu studiów:
 • „Podstawy zarządzania”,
 • „Nauka o organizacji”.

Realizowane przedmioty:

 • Oprócz przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych realizowane są przedmioty specjalnościowe takie jak:
 • Logistyka zaopatrzenia i produkcji,
 • Logistyka dystrybucji,
 • Infrastruktura i środki transportu,
 • Transport komunalny i transport ludności.

Po ukończeniu specjalności student potrafi m. in.:

 • Specjalność przygotowuje do pracy w zakresie zarządzania logistyką w przedsiębiorstwie.
 • Student zdobywa wiedzę z zakresu logistyki zaopatrzenia i produkcji oraz dystrybucji, zapoznaje się z ważnymi zagadnieniami dotyczącymi transportu w logistyce.
 • Zdobywa praktyczną umiejętność projektowania sprawnych łańcuchów zakupu i zaopatrzenia, potrafi zastosować metody i narzędzia logistyki w procesach produkcji.
 • Nabywa zdolności gospodarowania zapasami w przedsiębiorstwie.
 • Absolwent zyskuje praktyczne umiejętności wyboru najlepszych rozwiązań dylematów związanych z działalnością transportową i magazynową.

Na te ważne umiejętności czekają współczesne firmy!

Jaka oczekuje praca po ukończeniu specjalności?

 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych, transportowych, magazynach, hurtowniach, portach lotniczych czy sklepach wielkopowierzchniowych działających na rynkach zagranicznych i rynku krajowym.

 

Co nas wyróżnia?

 • Warsztatowa forma większości prowadzonych zajęć dydaktycznych
 • Duży nacisk na łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką
 • Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych studentów
 • Aktywizowanie studentów i wsłuchiwanie się w ich potzrebyKompetenta i fachowa kadra dydaktyczna

SPECJALNOŚĆ: INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU

Wymagania wstępne:

 • wiedza, umiejętności i kompetencje opisane w sylabusach następujących przedmiotów realizowanych na pierwszym stopniu studiów:
 • Podstawy zarządzania,
 • Technologie informacyjne,
 • Handel elektroniczny i e-business,
 • Systemy baz danych,
 • Informatyka w zarządzaniu,
 • Społeczeństwo informacyjne,
 • Zastosowania informatyki w handlu i usługach.

Realizowane przedmioty:

 • Oprócz przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych realizowane są przedmioty specjalnościowe takie jak:
 • Analiza i projektowanie systemów informatycznych,
 • Zarządzanie projektem informatycznym,
 • SystemyEkspertowei Business Intelligence,
 • Aplikacje biznesowe w Internecie.

Po ukończeniu specjalności student potrafi m. in.:

 • potrafi przygotować model prostego systemu na podstawie analizy specyfikacji przykładowych wymagań,
 • ocenić potencjał nowych standardów i rozwiązań w dziedzinie IT,
 • objaśniać istotę różnych koncepcji, metod i technik funkcjonowania systemów informatycznych oraz specyficznych cech oprogramowania wykorzystywanego w zarządzaniu,
 • projektować przedsięwzięcia i zarządzać projektami informatycznymi w różnych organizacjach gospodarczych i instytucjach,
 • potrafi analizować i tworzyć modele logiczne oraz fizyczne baz wiedzy, a także zaprojektować model przetwarzania wiedzy z uwzględnieniem modułu wnioskującego, jak również prosty system ekspertowy (SE) dla potrzeb rozwiązania wybranego problemu decyzyjnego,
 • przeprowadzić studium oceny ekonomicznej, technicznej i użytkowej wykonanego prototypu SE dla sprawdzenia poprawności założeń przyjętych w projekcie,
 • dobrać i skonfigurować narzędzia dostępne online w Internecie,
 • zaplanować i wykonać stronę internetową oraz wykonać połączenie aplikacji z serwerem bazy danych,
 • zdefiniować i rozwiązać problemy dotyczące projektowania i dostosowania aplikacji sieciowych. Samodzielnie projektuje aplikacje sieciowe wykorzystujące język opisu i prezentacji dokumentów (HTML, XHTML, HTML5) oraz języki programowania JavaScript, PHP i Java.

 Jaka oczekuje praca po ukończeniu specjalności?

 • pracownik polskiej i międzynarodowej korporacji,
 • menedżer projektów informatycznych,
 • analityk i projektant systemów informatycznych (m.in. projektant interfejsu człowiek-komputer, trener systemów AI - sztucznej inteligencji),
 • założyciel własnej działalności gospodarczej.

 Co nas wyróżnia?

 • Warsztatowa forma większości zajęć.
 • Duży nacisk na łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką.
 • Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych studentów.
 • Wsłuchiwanie się w potrzeby studentów.
 • Docenianie ich pomysłów i proponowanych rozwiązań.
 • Sympatyczna i życzliwa kadra wykładowców.

 

SPECJALNOŚĆ: MARKETINGOWE ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

 

Wymagania wstępne:

 • wiedza, umiejętności i kompetencje opisane w sylabusach następujących przedmiotów realizowanych na pierwszym stopniu studiów:
 • „Marketing”,
 • „Badania marketingowe”,
 • „Podstawy zarządzania”.

Realizowane przedmioty:

 • Oprócz przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych realizowane są przedmioty specjalnościowe takie jak:
 • Zarządzanie marketingowe organizacją,
 • Strategie marketingowe,
 • Zarządzanie marketingowe w sytuacji kryzysowej,
 • Zastosowanie badań marketingowych,
 • Komunikacja marketingowa.

Po ukończeniu specjalności student potrafi m. in.:

 • funkcjonować w międzynarodowym środowisku biznesowym
 • zaprojektować i zrealizować badanie rynkowe oraz dokonać analizy pozyskanych z niego danych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania
 • stworzyć strategię marketingową firmy i sub-strategię z zakresu produktu, ceny, dystrybucji
 • zastosować zasady zrównoważonego rozwoju (w tym odpowiedzialności społecznej i ekologicznej) w marketingu
 • zaprojektować kampanię promocyjną z wykorzystaniem tradycyjnych i nowoczesnych mediów

Jaka oczekuje praca po ukończeniu specjalności?

 • w przedsiębiorstwach działających na rynkach zagranicznych i rynku krajowym, na stanowiskach kierowniczych i w różnego rodzaju działach, np.:marketingu,sprzedaży, promocji,obsługi klienta.
 • w instytucjach usług profesjonalnych (np. finansowych, ubezpieczeniowych, turystycznych, edukacyjnych), w tym szczególnie w: firmach konsultingowych, agencjach reklamowych,agencjach marketingowych,firmach badawczych,przedsiębiorstwach logistycznych, agencjach public relations, agencjach sponsoringowych, agencjach BTL.
 • w instytucjach administracji samorządowej.
 • w organizacjach non-profit.

Co nas wyróżnia?

 • Warsztatowa forma większości prowadzonych zajęć dydaktycznych.
 • Duży nacisk na łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką.
 • Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych studentów.
 • Aktywizowanie studentów i wsłuchiwanie się w ich potrzeby.
 • Kompetentna i fachowa kadra dydaktyczna

Studenci specjalności mogą pogłębiać swoje zainteresowania działając w Kole Naukowym Marketingu. Koło naukowe zajmuje się:

 • Realizują na zlecenie Władz Wydziału oraz współpracujących instytucji różnorodne pod względem tematyki badania marketingowe (budują instrumenty pomiarowe, zbierają dane w terenie, analizują dane, przygotowują raporty i prezentacje wyników),
 • organizują otwarte wykłady dla studentów o tematyce marketingowej, spotkania z praktykami, a także warsztaty szkoleniowe dla swoich członków ucząc się przy okazji jak zarządzać projektem i organizować eventy,
 • promują wśród studentów Wydziału Zarządzania konkursy, szkolenia i seminaria praktyczne organizowane przez różnorodne podmioty (wykorzystują w tych działaniach nabyte umiejętności w zakresie grafiki oraz prowadzenia fanpage na portalu Facebook),
 • uczestniczą w konferencjach naukowych, seminariach i warsztatach o tematyce marketingowej,
 • organizują wyjazdy i zwiedzają ciekawe firmy polskie i zagraniczne,
 • dobrze się bawią (np. podczas „Bajkowej Bydgoszczy), bo -jak twierdzą -nauka w drodze praktyki to najlepsza zabawa i inwestycja w siebie.

SPECJALNOŚĆ: RACHUNKOWOŚĆ DLA MENEDŻERÓW

 

Wymagania wstępne:

 • wiedza, umiejętności i kompetencje opisane w sylabusach następujących przedmiotów realizowanych na pierwszym stopniu studiów:
 • Matematyka,
 • Finanse,
 • Podstawy zarządzania,
 • Rachunkowość finansowa,
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw,
 • Organizacja pracy kierowniczej.

Realizowane przedmioty:

 • Oprócz przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych realizowane są przedmioty specjalnościowe takie jak:
 • Audyt i kontrola finansowa,
 • Projektowanie systemów rachunkowości zarządczej i controllingu,
 • Sprawozdawczość finansowa,
 • Etyka zawodowa w rachunkowości.

Po ukończeniu specjalności student potrafi m. in.:

 • ocenić i wykorzystać potencjał kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego,
 • ocenić zagrożenia i nieprawidłowości zlokalizowane w audytowanej jednostce,
 • dokonać analizy systemu ewidencji księgowej,
 • skonstruować komputerowo wspomagane modeli rachunkowości zarządczej, w tym modeli zasobowo-procesowego rachunku kosztów,
 • konstruować wielostopniowe rachunki marż pokrycia i wykonywać analizę zysku i rentowności oraz interpretować jej wyniki,
 • sporządzić sprawozdanie finansowe jednostki na podstawie danych finansowych i nie finansowych,
 • ocenić sytuację jednostki gospodarczej,
 • określić zasady etyczne w rachunkowości oraz dokonać oceny naruszenia norm etycznych – w różnych obszarach funkcjonowania gospodarczego.

Jaka praca po ukończeniu specjalności?

 • menedżer na wszystkich poziomach zarządzania w podmiotach gospodarczych, finansowych oraz jednostkach administracji, zarówno na rynku polskim jak i rynkach globalnych,
 • pracownik instytucji publicznych,
 • właściciel własnej firmy doradczej z obszaru finansów i zarządzania.

Co nas wyróżnia?

 • Warsztatowa forma większości prowadzonych zajęć dydaktycznych .
 • Duży nacisk na łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką.
 • Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych studentów.
 • Aktywizowanie studentów i wsłuchiwanie się w ich potrzeby .
 • Kompetentna i fachowa kadra dydaktyczna

 

SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE AGROBIZNESEM

 

Wymagania wstępne:

 • wiedza, umiejętności i kompetencje opisane w sylabusach następujących przedmiotów realizowanych na pierwszym stopniu studiów:
 • Marketing produktów żywnościowych,
 • Systemy jakości w gospodarce żywnościowej,
 • Ekonomika i organizacja produkcji rolniczej,
 • Technologie przetwórstwa rolno-spożywczego.

Realizowane przedmioty:

 • Oprócz przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych realizowane są przedmioty specjalnościowe takie jak:
 • Ocena jakości gruntów,
 • Zarządzanie produkcją zwierzęcą,
 • Zarządzanie gospodarką paszową,
 • Zasoby glebowe w gospodarce.

Po ukończeniu specjalności student potrafi m. in.:

 • stosować zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie oznaczenia zawartości zanieczyszczeń w gruntach oraz określić ich stopień zanieczyszczenia i wpływ na środowisko,
 • planować i przeprowadzać eksperymenty i pomiary w zakresie stanu środowiska glebowego, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać z nich wnioski,
 • rozróżnić technologię użytkowania poszczególnych gatunków zwierząt i sposoby prawidłowego zarządzania grupami technologicznymi,
 • planować i wytypować najbardziej optymalną technologię użytkowania bydła, trzody chlewnej i drobiu oraz wprowadzić narzędzia zarządzania stadem lub grupą technologiczną,
 • skalkulować koszty produkcji pasz o ocenić koszty żywienia zwierząt,
 • postrzegać środowisko przyrodnicze i gleby jako istotne dla działalności gospodarczej i potrzeb bytowych człowieka,
 • zgromadzić informacje o pokrywie glebowej i praktycznie zastosować w trakcie korzystania z map,
 • nabywa umiejętności definiowania glebowych uwarunkowań produkcji roślinnej – żywności, pasz, biopaliw.

Jaka praca po ukończeniu specjalności?

 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej (np. własne gospodarstwo rolne),
 • menedżer w przedsiębiorstwach sektora rolno-spożywczego oraz w instytucjach publicznych wspomagających rozwój lokalny i regionalny,
 • pracownik administracji rolnej,
 • menedżer w firmie z szeroko rozumianego sektora gospodarki żywnościowej,
 • menedżer w przedsiębiorstwie przetwórstwa i obrotu rolnego,
 • pracownik instytucji publicznych,
 • właściciel własnej działalności gospodarczej.

Co nas wyróżnia?

 • Warsztatowa forma większości prowadzonych zajęć dydaktycznych .
 • Duży nacisk na łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką.
 • Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych studentów.
 • Aktywizowanie studentów i wsłuchiwanie się w ich potrzeby
 • Kompetentna i fachowa kadra dydaktyczna

Kryteria przyjęć


1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek zarządzanie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub licencjata:

 1. kierunku obieralnego oraz kierunków: zarządzanie i marketing, zarządzanie i inżynieria produkcji, finanse i rachunkowość, ekonomia
 2. pozostałych kierunków studiów realizowanych we wszystkich obszarach nauk lub przyporządkowanych do wszystkich dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt.b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia ( ppkt. a) ) lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej ( ppkt. b) ) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.

3. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.

4. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

5. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.

Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną

1. Organizacja: definicja i cechy, rodzaje i formy organizacyjno-prawne, struktura organizacyjna, podejście systemowe do organizacji;
2. Klasyfikacja i rola otoczenia organizacji;
3. Elementy procesu zarządzania: planowanie, organizowanie, przewodzenie
i kontrolowanie;
4. Zarządzanie zasobami ludzkimi: elementy, ich znaczenie i miejsce
w strukturze organizacyjnej;
5. Elementy kultury organizacyjnej i zarządzanie ludźmi: style kierowania, metody motywowania, praca indywidualna i grupowa, znaczenie osobowości, kapitał ludzki i relacyjny.
6. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa: znaczenie ewidencji operacji gospodarczych, obieg dokumentów księgowych i magazynowych, aktywa
i pasywa, przychody i koszty, bilans, rachunek wyników, sprawozdanie
z przepływów pieniężnych, cele i odbiorcy sprawozdawczości finansowej;
7. Źródła finansowania działalności gospodarczej: struktura kapitału, wartość pieniądza w czasie i metody oceny inwestycji;
8. Rachunek kosztów w podejmowaniu decyzji: rentowność i opłacalność, koszt alternatywny, całkowity, przeciętny, krańcowy;
9. Metody wskaźnikowej analizy finansowej: wady i zalety, układy odniesienia, metody ustalania wskaźników; wskaźniki płynności, rentowności, rotacji
i zadłużenia;
10. Istota marketingu: instrumenty marketingu mix, 4P a 4C, metoda 7P, segmentacja i nisza rynkowa, struktura produktu i cykl życia, marka i jej znaczenie, strategie cenowe; istota, funkcje i rodzaje kanałów dystrybucji; instrumenty promocji;
11. Rola badań marketingowych w zarządzaniu: źródła danych i metodyka badań marketingowych;
12. Zarządzanie projektami: stosowane metodyki, rodzaje projektów i struktur organizacyjnych w projektach, cykl życia i ścieżka krytyczna projektu, ewaluacja.
13. Zarządzanie informacją i wiedzą w przedsiębiorstwie: zadania systemów informacyjnych, rodzaje baz danych, funkcje metainformacji, zastosowanie kodów kreskowych, typy i cechy systemów ewidencyjnych
w przedsiębiorstwie, EDI;
14. Środowisko wirtualne prowadzenia działalności gospodarczej: specyfika współczesnego rynku informacyjnego, rynki elektroniczne, skutki gospodarcze rozwoju technologii internetowej;
15. Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie: znaczenie jakości, systemy zarządzania jakością, zintegrowanie systemy, cykl Deming’a, Diagram
wg Kaoru Ishikawa’y, koncepcja Kaizen, TQM, 5S, Six Sigma;
16. Podstawy mechanizmu rynkowego: cena równowagi, cena i jej elastyczność, dobra niższego rzędu, ekskluzywne i dobra pierwszej potrzeby; elastyczność dochodowa, dobra substytucyjne i komplementarne.
17. Strategie przedsiębiorstw w zależności od rodzaju rynku: konkurencja doskonała, monopol doskonały, oligopol;
18. Statystyczne metody w zarządzaniu: współzależność zjawisk, szeregi proste
i rozdzielcze, korelacje liniowe i krzywoliniowe, miary rozproszenia, podstawowe miary przeciętne.Drukuj