Mechanika i budowa maszyn

budowa mechanika maszyn 2st

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN – studia drugiego stopnia

Forma studiów: Stacjonarne i niestacjonarne
Poziom kształcenia: Drugiego stopnia
Profil studiów: ogólnoakademicki
Języki wykładowe: polski
Czas trwania: 1,5 roczne (stacjonarne) , 2 letnie (niestacjonarne)

Specjalności:

 • EKSPLOATACJA MASZYN I POJAZDÓW
 • KONSTRUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ
 • PROCESY, MASZYNY I SYSTEMY PRODUKCYJNE
 • TECHNIKA TWORZYW POLIMEROWYCH
 • MASZYNY I URZĄDZENIA ROLNICZE
 • SAMOCHODY I CIĄGNIKI
 • INŻYNIERIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
 • KONSTRUKCJA DRONÓW

Organizacja studiów - stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn trwają 3, a niestacjonarne – 4 semestry.  Na studiach stacjonarnych masz do dyspozycji 4 specjalności: eksploatacja maszyn i pojazdów, konstrukcja maszyn i urządzeń, procesy, maszyny i systemy produkcyjne, technika tworzyw polimerowych i maszyny i urządzenia rolnicze. Z kolei na studiach niestacjonarnych możesz wybrać jedną z następujących specjalności: technologia maszyn, maszyny i urządzenia rolnicze, maszyny i urządzenia przemysłu chemicznego i spożywczego, samochody i ciągniku oraz obrabiarki i urządzenia technologiczne. Uruchomienie specjalności – od II semestru jest możliwe przy deklaracji przynajmniej 25 studentów. Łącznie do realizacji jest około 900 godzin, w tym co najmniej 150 godzin zdefiniowanych w standardzie - ich treści podano poniżej. Pozostała liczba godzin przeznaczona jest na zajęcia specjalistyczne.

Twoje kwalifikacje - zdobędziesz umiejętność posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechaniki, projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych, a także technologii procesów wytwarzania maszyn i produktów, poznasz także metody informatyczne wspomagające prace inżynierskie takie jak: projektowanie, wytwarzanie, eksploatacja maszyn i dobór materiałów inżynierskich. Wiedza z zakresu technologii proekologicznych i systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem, bezpieczeństwem i jakością w procesach wytwórczych pozwoli Ci na twórczą działalność w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych kierowanie i rozwijanie produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych, zarządzanie procesami technologicznymi, samodzielne prowadzenie badań w instytutach naukowo-badawczych, zarządzanie pracowniami projektowymi z zakresu konstrukcji maszyn i procesów technologicznych, podejmowanie twórczych inicjatyw i decyzji, samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej oraz podjęcie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Opanujesz umiejętność współpracy z ludźmi, kierowania zespołami oraz zarządzania jednostkami przemysłowymi i naukowo-badawczymi.

Rekrutacja na studia II stopnia

Zapisz się na kierunek Mechanika i budowa maszyn i studiuj na UTP!

#DokończSwojąEdukację #PełneWykształcenie #StudiaMagisterskie

Twoja potencjalna praca - po ukończeniu studiów magisterskich będziesz przygotowany do pracy w jednostkach projektowo-konstrukcyjnych i technologicznych, przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych, instytutach naukowo-badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu mechaniki i budowy maszyn oraz inżynierii wytwarzania. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich).

Twoje umiejętności i kompetencje z zakresu treści podstawowych dotyczących:

 •  mechaniki analitycznej - opis dynamiki złożonych układów mechanicznych.

Twoje umiejętności i kompetencje z zakresu treści kierunkowych dotyczących:

 • modelowania wspomagającego projektowanie maszyn - modelowanie i obliczanie złożonych układów mechanicznych z wykorzystaniem metod numerycznych;
 • współczesnych materiałów inżynierskich - projektowanie materiałowe i dobór materiałów inżynierskich z zastosowaniem metod CAD i CAMS;
 • zintegrowanych systemów wytwarzania - podnoszenie efektywności systemów wytwórczych CAM poprzez działania integracyjne, korzystanie z narzędzi informatycznych wspomagających wytwarzanie .

Kryteria przyjęć


1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek mechanika i budowa maszyn jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera:

 1. kierunku obieralnego oraz po kierunkach: inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, inżynieria odnawialnych źródeł energii, mechaniczna inżynieria tworzyw, mechatronika, przetwórstwo tworzyw sztucznych, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji, inżynieria zarządzania, zarządzanie jakością i produkcją, zarządzanie inżynierskie, zarządzanie techniką, automatyka i robotyka, inżynieria materiałów kompozytowych, materiały współczesnych technologii,
 2. pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria biomedyczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; inżynieria chemiczna.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt.b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%. Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia ( ppkt. a) )lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej ( ppkt. b) ) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.

3. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.

4. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

5. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.

Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną

z zakresu:

 1. Mechaniki technicznej i wytrzymałości materiałów,
 2. Rysunku technicznego,
 3. Projektowania procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji elementów maszyn,
 4. Technik wytwarzania stosowanych w budowie maszyn,
 5. Obsługi narzędzi do modelowania bryłowego i obliczeń numerycznych,
 6. Doboru, właściwości i struktury materiałów inżynierskich stosowanych na elementy maszyn,
 7. Projektowania maszyn, w tym znajomości zagadnień z Podstaw Konstrukcji Maszyn.


Drukuj