Inżynieria środowiska – studia drugiego stopnia

Spis treści:

Inżynieria środowiska – opis kierunku

Studia z zakresu inżynierii środowiska na poziomie magisterskim to droga do uzyskania specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania obiektów budowlanych. Na studiach zdobędziesz wiedzę z zakresu projektowania instalacji technologicznych przy wykorzystaniu zaawansowanych metod obliczeniowych.  

Forma studiów

Stacjonarne, Niestacjonarne

Poziom kształcenia

Drugiego stopnia

Języki wykładowe

polski

Limit miejsc

Stacjonarne – 30, Niestacjonarne – 30

Czas trwania

1,5 - roczne

Jest to doskonały wybór dla wszystkich absolwentów studiów pierwszego stopnia w zakresie inżynierii środowiska, którzy pragną rozszerzyć wiedzę i zdobyć specjalistyczne umiejętności poszukiwane przez pracodawców.

Gdy wybierzesz studia II stopnia Twoje wykształcenie w zakresie inżynierii środowiska zostanie uzupełnione o specjalistyczną wiedzę.

Istotną cechą realizowanej koncepcji kształcenia jest także interdyscyplinarność treści programowych, co przyczyni się do Twojego wszechstronnego rozwoju intelektualnego oraz  wzmocni Twoją pozycję na rynku pracy.

Rekrutacja na studia II stopnia

Zapisz się na kierunek Inżynieria środowiska i studiuj na UTP!

#DokończSwojąEdukację #PełneWykształcenie #StudiaMagisterskie

Inżynieria środowiska – o programie studiów

Program kierunku Inżynieria środowiska – studia magisterskie – znacznie poszerza wiedzę i umiejętności zdobyte na poziomie inżynierskim, w zakresie przedmiotów podstawowych  oraz kierunkowych. W ramach wiedzy przekazywanej na kierunku, będziesz potrafił:

  • projektować i wykonać efektywne energetycznie instalacje wentylacyjne,  klimatyzacyjne oraz chłodnicze, zapewniające właściwe warunki mikroklimatu w pomieszczeniach,
  • zaprojektować efektywne energetycznie urządzenia techniczne obiektów budowlanych oraz dokonać oceny energetycznej budynków,
  • korzystać z programów opartych o projektowanie zintegrowane BIM,
  • przeprowadzić audyt energetyczny obiektu,
  • zaplanować i przeprowadzić badania laboratoryjne i terenowe w celu oceny stanu środowiska naturalnego,
  • zidentyfikować zagrożenia związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem obiektów inżynierskich oraz wskazać sposoby przeciwdziałania tym zagrożeniom,
  • dobrać i zaproponować najkorzystniejsze rozwiązania umożliwiające zastosowanie alternatywnych źródeł energii.

Ponadto na studiach zdobędziesz szereg kompetencji społecznych, które są ważne w budowaniu wizerunku na rynku pracy. Będziesz potrafił w sposób komunikatywny określić cele i zadania oraz wziąć odpowiedzialność za przyjęte rozwiązania. Studia nauczą cię jak być kreatywnym oraz myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Sprawdź pełen program i zobacz, ile możesz się jeszcze nauczyć!

SPECJALISTYCZNA WIEDZA

Studia tę zapewnią Ci wiedzę, dzięki której szybko staniesz się specjalistą w dziedzinie inżynierii środowiska.

Firmy, z którymi współpracuje Karedra Inżynierii Środowiska

Rekrutacja na studia II stopnia

Zapisz się na kierunek Inżynieria środowiska i studiuj na UTP!

#DokończSwojąEdukację #PełneWykształcenie #StudiaMagisterskie

Specjalności

Oferta edukacyjna na kierunku Inżynieria środowiska jest dostosowana do potrzeb związanych z oczekiwaniami rynku pracy, osiągnięciami technologicznymi i rozwojem nauki. W ramach kierunku możesz realizować jedną z dwóch unikalnych w skali kraju specjalności: instalacje sanitarne i przemysłowe, konwencjonalne i odnawialne źródła energii.

SPECJALNOŚĆ: INSTALACJE SANITARNE I PRZEMYSŁOWE

Student zdobywa rozszerzoną wiedzę, która umożliwia rozwiązywanie problemów z zakresu inżynierii środowiska.  Zna metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich. Potrafi zaprojektować przemysłowe instalacje technologiczne z wykorzystaniem układów odzysku ciepła. Posiada umiejętność oceny wpływu wybranych gałęzi przemysłu na środowisko.

Na te unikalne umiejętności czekają współczesne firmy!

Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności instalacje sanitarne i przemysłowe.

SPECJALNOŚĆ: KONWENCJONALNE I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Potrafi dobrać i zaproponować najkorzystniejsze rozwiązania umożliwiające zastosowanie alternatywnych źródeł energii w wybranych gałęziach przemysłu i w gospodarstwach domowych. Jest świadomy możliwości wykorzystania ciepła odpadowego powstającego w przemyśle w aspekcie zwiększenia efektywności energetycznej przedsięwzięcia. Potrafi zastosować procedury wdrażania systemów zarządzania środowiskowego.

Na te unikalne umiejętności czekają współczesne firmy!

Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności konwencjonalne i odnawialne źródła energii.

Jaka praca po studiach inżynieria środowiska?

Po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku Inżynieria środowiska, otwierają się przed Tobą szanse zatrudnienia w wielu ciekawych miejscach.

Otrzymujesz tytuł zawodowy magistra inżyniera, w czasie studiów poszerzasz wiedzę zdobytą na studiach I stopnia. Uzyskujesz podstawę do ubiegania się o uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń, do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi.

Będziesz przygotowany do pracy w instytutach naukowo-badawczych, biurach projektowych, przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną środowiska, zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem ścieków, oczyszczaniem ścieków, gospodarka odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych oraz w urzędach administracji samorządowej i państwowej.

Po ukończeniu naszych studiów będziesz mógł także otworzyć własną firmę projektową lub wykonawczą.

Sprawdź gdzie pracują Nasi absolwenci

Kryteria przyjęć


1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek inżynieria środowiska mogą ubiegać się kandydaci – absolwenci kierunku obieralnego oraz po kierunkach: budownictwo, energetyka, inżynieria ekologiczna, inżynieria odnawialnych źródeł energii, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, ochrona środowiska, technologie ochrony środowiska. O przyjęciu decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalone na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub jednolitych studiów magisterskich z tytułem magistra inżyniera w ramach ustalonego limitu miejsc.
2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.
3. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.


Drukuj