Finanse i rachunkowość – studia drugiego stopnia

Spis treści:

Finanse I Rachunkowość – opis kierunku

Studia z zakresu finansów i rachunkowości koncentrują się na praktycznych zagadnieniach zarządzania przedsiębiorstwem w kontekście finansów, rachunkowości, kontrolowania, budżetowania, pomiaru wyników i rewizji finansowej. Będziesz także uczyć się zagadnień o charakterze globalnym z takich przedmiotów, jak rachunkowość międzynarodowa, rozliczenia w handlu międzynarodowym oraz polityka fiskalna krajów UE. Specjalistyczne przedmioty koncentrują się na wykorzystaniu systemów i narzędzi informatycznych w analizie danych biznesowych, projektowaniu informatycznych systemów rachunku kosztów oraz nowoczesnych strukturach organizacyjnych i formach kooperacji przedsiębiorstw, zasadach ustalania cen transferowych i konsolidacji sprawozdań. Ponadto przedstawione zostaną zagadnienia związane z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania, instrumentów finansowych oraz zarządzaniem ryzykiem finansowym i kapitałem niematerialnym przedsiębiorstwa.

Forma studiów

Stacjonarne, Niestacjonarne

Poziom kształcenia

Drugiego stopnia

Języki wykładowe

polski

Limit miejsc

60

Czas trwania

2 - letnie

Jest to doskonały kierunek dla wszystkich absolwentów studiów licencjackich i inżynierskich w zakresie nauk ekonomicznych i pokrewnych, którzy pragną rozszerzyć wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości z uwzględnieniem nowoczesnych systemów i narzędzi informatycznych i zdobyć nowe kompetencje.

Na studiach magisterskich zdobędziesz wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości oraz nowoczesnych systemów i narzędzi informatycznych stosowanych w rachunkowości zarządczej i analizie danych biznesowych. Nauczysz się wykorzystywać zdobytą wiedzę do rozwiązania problemów stanowiących wyzwania dla funkcjonowania współczesnych organizacji. Zyskasz nowe kompetencje związane z obsługą finansowo-księgową i sporządzaniem raportów rocznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Rekrutacja na studia II stopnia

Zapisz się na kierunek Finanse i rachunkowość i studiuj na UTP!

Finanse i Rachunkowość– o programie


Program kierunku Finanse i rachunkowość– studia magisterskie – znacznie poszerza wiedzę zdobytą na poziomie licencjackim. Nauczysz się nowoczesnych rozwiązań z zakresu rachunkowości i finansów stosowanych w funkcjonowaniu krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw. Zdobędziesz kompetencje, które pozwolą zarządzać majątkiem, kapitałem i podejmować decyzje na rynku finansowym. Sprawdź pełen program i zobacz, ile możesz się jeszcze nauczyć!

 

PRAKTYKI ZAWODOWE

Uznani eksperci przekażą Ci jak zdobytą wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości wykorzystać w praktyce i codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Dlatego w programie naszych studiów na poziomie magisterskim są praktyki zawodowe, dzięki którym zdobędziesz nowe umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne. Poznasz zasady funkcjonowania i strukturę podmiotów gospodarczych oraz politykę rachunkowości i modele biznesu. Będziesz miał okazję pozyskać nowe kontakty biznesowe i podjąć decyzję związaną z wyborem kariery zawodowej.

Specjalności

Studia finanse i rachunkowość na poziomie magisterskim odpowiadają wymaganiom rynku pracy i pozwalają zdobyć wiedzę w określonym obszarze. W ramach kierunku możesz zrealizować jedną z trzech specjalności: analityka biznesowa w rachunkowości i controllingu, rachunkowość w zarządzaniu korporacyjnym, zarządzanie wartością przedsiębiorstwa.

SPECJALNOŚĆ: Analityka biznesowa w rachunkowości i controllingu

Program specjalności uwzględnia zmieniającą się rolę księgowego w dzisiejszym świecie biznesu. Dziś rola księgowych wykracza daleko poza bycie księgowym i osobą, która składa ustawowe zestawienia. Rolą księgowego jest być kimś, kto potrafi przygotować i przedstawić informacje przydatne w podejmowaniu decyzji przez menedżerów. Specjalność Analityka biznesowa w rachunkowości i controllingu jest odpowiedzią na te wyzwania.

To wyjątkowa oferta na uczelniach ekonomicznych w Polsce. Student zdobywa wiedzę w zakresu projektowania i wdrażania systemów rachunku kosztów, zapoznaje się z podstawami modelowania procesów biznesowych oraz potrafi przetworzyć dane w informację zarządczą. Nasz program szkoleniowy wyróżnia się dużą liczbą zajęć w laboratoriach komputerowych. Studenci zdobywają bardzo wysokie umiejętności informatyczne. Doskonale wykorzystują nie tylko zaawansowane funkcje i narzędzia Excela, ale także specjalistyczne narzędzia analityczne klasy Business Intelligence do wielowymiarowych analiz danych biznesowych. Potrafią tworzyć kokpity menedżerskie i udostępniać na nich informację zarządczą.

Specjalność przygotowuje do pracy w zakresie projektowania systemów rachunkowości zarządczej i controllingu, analizy danych z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi klasy Business Intelligence, oraz modelowanie procesów finansowo-księgowych.

Na te unikalne umiejętności czekają współczesne firmy!

SPECJALNOŚĆ: Rachunkowość w zarządzaniu korporacyjnym

Program specjalności uwzględnia rolę jaką odgrywają pracownicy działów finansowo-księgowych w realizacji zadań wynikających z opracowanej strategii i modelu biznesu w korporacjach. Zadania księgowych nie tylko wiążą się z ewidencją, ale również przygotowywaniem i wykorzystaniem informacji finansowych i niefinansowych w raportach rocznych. Globalizacja rynku stawia nowe wymagania jakim muszą sprostać menedżerowie rachunkowości. Specjalność Rachunkowość w zarządzaniu korporacyjnym jest odpowiedzią na wyzwania współczesnego rynku pracy i przygotuje Ciebie do pełnienia roli menedżera rachunkowości.

Opracowana oferta pozwala zdobyć wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości niezbędną do prognozowania i podejmowania decyzji strategicznych w zakresie budowy strategii finansowych, optymalizacji podatkowych i powiązań miedzy jednostkami wchodzącymi w skład grup kapitałowych.

Nasz program wyróżnia się unikatowym powiązaniem zajęć z zakresu zarządzania i rachunkowości. Studenci zdobywają wieloobszarową wiedzę i umiejętności praktyczne wynikające z nowoczesnych metod zarządzania i uregulowań związanych z funkcjonowania korporacji.

Specjalność przygotowuje do pracy w zakresie projektowania złożonych struktur organizacyjnych powiązanych kapitałowo i organizacyjnie, wykorzystujących wspólną politykę rachunkowości i sporządzających skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Na te unikalne umiejętności czekają współczesne firmy!

SPECJALNOŚĆ: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Program specjalności uwzględnia rolę jaką odgrywają pracownicy działów finansowo-księgowych w podejmowania decyzji dotyczących budowy strategii finansowych jednostek oraz zasad funkcjonowania rynku finansowego i zarządzania portfelem inwestycyjnym. Do ich zadań należy zarządzanie szeroko rozumianym kapitałem i wartością przedsiębiorstwa, wykorzystanie złożonych instrumentów finansowych oraz identyfikacja różnych obszarów ryzyka finansowego. Praca w świecie finansów związana jest z posiadaniem wiedzy i umiejętności związanych z oceną i analizą ryzyka finansowego oraz pozyskiwania i zarządzania kapitałami. Globalizacja rynku stawia przed finansistami nowe wyzwania. Specjalność Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa przygotowuje specjalistów z zakresu zarządzania kapitałem niematerialnym przedsiębiorstwa, ryzykiem finansowym i złożonymi instrumentami finansowymi.

Opracowana oferta pozwala zdobyć wiedzę z zakresu finansów niezbędną do zarządzania kapitałem i ryzykiem finansowym.

Specjalność przygotowuje do pracy w zakresie szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw i rynku finansowego.

Na te unikalne umiejętności czekają współczesne firmy!

Jaka praca po studiach Finanse i Rachunkowość ?

Po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość otwierają się przed Tobą szanse zatrudnienia w wielu ciekawych zawodach. Zawody, w których możesz pracować to: księgowy, specjalista ds. rachunkowości zarządczej, kontroler finansowy, analityk finansowy, audytor wewnętrzny, specjalista z zakresu zarządzania kapitałem niematerialnym przedsiębiorstwa, ryzykiem finansowym i złożonymi instrumentami finansowymi, a także analityk biznesowy.

Możesz również pracować w firmach świadczących usługi doradcze związane z zarządzaniem strategią i wynikami organizacji, a także w tych, które świadczą usługi projektowania i wdrażania komputerowych systemów rachunkowości zarządczej i controllingu. Dzięki specjalistycznym przedmiotom staniesz się profesjonalistą w zakresie systemów analityki biznesowej, doskonale wykorzystując narzędzia Business Intelligence, zwłaszcza w rachunkowości zarządczej i controllingu. Po naszych studiach będziesz przygotowany do zajmowania ważnych stanowisk kierowniczych oraz samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.


Kryteria przyjęć


1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek finanse i rachunkowość jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub licencjata:

  1. kierunku obieralnego oraz kierunków przyporządkowanych do obszaru nauk społecznych lub wszystkich dyscyplin z dziedziny nauk społecznych,
  2. pozostałych kierunków nie należących do lit. a.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt.b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia ( ppkt. a) ) lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej ( ppkt. b) ) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.

3. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.

4. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

5. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.

Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną

1. Przedstaw i omów zakres sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.
2. Wymień i scharakteryzuj składniki majątkowe (aktywa trwałe i obrotowe) występujące w działalności gospodarczej jednostek.
3. Wymień i scharakteryzuj źródła finansowania działalności gospodarczej ( w tym: kapitały własne i obce).
4. Wymień regulacje prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz podaj obszary jakie zostały uregulowane tymi przepisami.
5. Przedstaw w jakim celu i przez kogo może być przeprowadzona analiza finansowa, a także jakie są źródła informacji niezbędne do dokonania takiej analizy.
6. Podaj definicję kosztów i wskaż podobieństwa i różnice do terminów bliskoznacznych: nakład i wydatek środków pieniężnych.
7. Podaj definicję przychodu i wskaż podobieństwa i różnice do wpływu środków pieniężnych.
8. Dokonaj podziału kosztów według różnych kryteriów podziału oraz przedstaw w jakim celu jednostki produkcyjne prowadząc kalkulacje kosztów (ustalanie jednostkowego kosztu wytworzenia).
9. Omów zasady ustalania wyniku finansowego oraz jego powiązanie z podatkiem dochodowym od osób prawnych. .
10. Omów rolę i znaczenie rachunkowości (finansowej i zarządczej) w procesie zarządzania przedsiębiorstwem?
11. Omów w jakim celi jednostki gospodarcze sporządzają biznes plan oraz jaki zakres informacji finansowych i nie finansowych jest w nim zawarty.
12. Przedstaw definicję podatku oraz dokonaj klasyfikacji podatków w Polsce.
13. Co to jest popyt? Podaj przykład dla dowolnego przedsiębiorstwa.
14. Co to jest podaż? Podaj przykład dla dowolnego produktu.
15. Przedstaw klasyfikację współczesnych finansów.
16. Porównaj według kilku kryteriów rachunkowość finansową i rachunkowość zarządczą.
17. Wskaż rolę i podstawy prawne finansów publicznych.
18. Wskaż podstawowe narzędzia zarządzania finansami przedsiębiorstwa.
19. Co to jest kredyt bankowy? Dokonaj klasyfikacji kredytów bankowych.
20. Wymień i wskaż rolę głównych instytucji finansowych w Polsce.
21. Omów system ubezpieczeń społecznych w Polsce, scharakteryzuj składki ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenie zdrowotnego.
22. Scharakteryzuj elementy składowe zakładowego planu kont oraz w jakim celu jest on wykorzystywany przez jednostki gospodarcze. .
23. Omów istotę i znaczenie norm etycznych w biznesie oraz przedstaw skutki zachowań nieetycznych w odniesieniu do pracowników, środowiska naturalnego oraz szeroko rozumianego otoczenia biznesu.
24. Dokonaj klasyfikacji przedsiębiorstw uwzględniając różne kryteria podziału.
25. Omów rolę i znaczenie danych statystycznych w ocenie i funkcjonowaniu jednostek gospodarczych.
26. Wskaż elementy składowe ceny sprzedaży towaru w jednostce handlu detalicznego.
27. Co to jest inflacja. Jakie są rodzaje inflacji?
28. Co to jest bezrobocie? Jakie są rodzaje bezrobocia?
29. Istota i stawki podatku VAT w Polsce.
30. Istota uproszczonych form opodatkowania: karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatkowa księga przychodów i rozchodów.Drukuj