Elektronika I Telekomunikacja – studia drugiego stopnia

Spis treści:

Elektronika I Telekomunikacja – opis kierunku

Studia na poziomie magisterskim to droga do uzyskania eksperckiej wiedzy z zakresu najnowszych technologii umożliwiających komunikowanie się w cyfrowym świecie. Studia przygotowują do pracy w wielu gałęziach IT oraz zarządzania projektami w środowisku wielokulturowym. Studenci poszerzają wiedzę na temat najnowszych technologii będącym podstawą działania systemów infrastruktury krytycznej  jak i innych obszarów bez których nie moglibyśmy funkcjonować.

Forma studiów

stacjonarne, niestacjonarne

Poziom kształcenia

drugiego stopnia

Języki wykładowe

polski

Limit miejsc

45

Czas trwania

1,5 - roczne

Jest to doskonały kierunek dla wszystkich absolwentów studiów inżynierskich w zakresie nauk technicznych, którzy pragną rozszerzyć wiedzę na temat funkcjonowania systemów wymiany informacji i zdobyć nowe kompetencje oraz umiejętności niezbędne na rynku pracy.

Automatyzacja oraz informatyzacja nie możliwa jest bez komunikacji urządzeń i ich systemów co zapewnia odpowiednio skonfigurowana i zarządzana infrastruktura realizująca usługi telekomunikacyjne. Fakt wpływu na nasze funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym mają poprawnie działające urządzenia elektroniczne oraz możliwość ich skomunikowania o czym przekonujemy się nie mogąc z nich skorzystać. Dlatego wiedza i umiejętności które w trakcie studiów są przekazywane obejmują wiele obszarów.

Wybierając ten kierunek w późniejszej pracy zawodowej musisz być przygotowany(a) na intensywnie zmieniające się technologie oraz posiadać chęć do ciągłego rozwoju własnego spektrum wiedzy. 

W czasie studiów będziesz korzystał z bazy dydaktycznej i laboratoriów Wydziału Telekomunikacji Informatyki i Elektrotechniki. Po skończonym kierunku i specjalności "Systemy i sieci telekomunikacji cyfrowej" zgodnie z Dz. U. z 6 maja 2019 r. Poz. 831 istnieje możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń telekomunikacyjnych oraz pełne  uprawnienia projektowe.

elektronika 2st

Elektronika I Telekomunikacjao programie studiów

Kształcenie na kierunku "Elektronika i Telekomunikacja" jest prowadzone od 1962 roku przez kadrę zawsze szeroko współpracującą z firmami z obszaru IT i nowych technologii. Kierunek uzyskał wielokrotnie pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych.

Studia na tym kierunku II stopnia mają charakter przygotowania absolwenta do pracy w sektorze badawczym i projektowym firm, stąd inne rozłożenia zajęć  w obszarze wiedzy teoretycznej (wykłady 40%) i praktycznej (laboratorium 25%). Pozostałą część stanowią ćwiczenia (3%) oraz zajęcia projektowe i seminaryjne (32%).

Dzięki temu masz PEWNOŚĆ, że na studiach zdobędziesz wszelkie niezbędne kompetencje i wiedzę, które pozwolą na zarządzanie projektami, prowadzenie własnego zespołu IT oraz zostanie specjalistą w branży. Studia na Wydziale Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki zapewnią Ci wiedzę, dzięki której podniesiesz swoje kwalifikacje w wybranym kierunku studiów.

Rekrutacja na studia II stopnia

Zapisz się na kierunek Elektronika i telekomunikacja i studiuj na UTP!

#DokończSwojąEdukację #PełneWykształcenie #StudiaMagisterskie

Elektronika I Telekomunikacja - specjalności

Studia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja na poziomie magisterskim odpowiadają wymaganiom rynku pracy i pozwalają zdobyć wiedzę (w zależności od wybranej specjalności) w obszarze szeroko rozumianych zagadnień sieci szkieletowych, dostępowych i lokalnych będących podstawą komunikacji urządzeń np. w systemach sterowania i automatyki. Bez komunikacji urządzeń z Twojego otoczenia świat jaki Znasz przestałby działać.  

W zależności od wybranej specjalności w sposób pogłębiony zapoznasz się odpowiednio: z układami i urządzeniami elektronicznymi, diagnostyką i niezawodnością, kompatybilnością elekromagnetyczną, techniką światłowodową, sygnałami oraz systemami dla torów miedzianych i światłowodowych, komunikacją bezprzewodową, pomiarami systemów cyfrowych, technikami radiowo-fotonicznymi, automatyką przemysłową, sterownikami PLC, programowaniem i konfiguracją systemów wbudowanych, modelowaniem i technikami symulacji, elementami automatyki i robotyki, bezpieczeństwem systemów.

W ramach kierunku możesz wybrać jedną z trzech specjalności:

Specjalność: SYSTEMY I SIECI TELEKOMUNIKACJI CYFROWEJ

W ramach wybranej specjalności student zdobywa wiedzę z zakresu modelowania  i symulacji zjawisk wpływających na przetwarzanie sygnałów w systemach transmisyjnych sieci telekomunikacyjnych. W szczególności zdobyta pogłębiona wiedza będzie dotyczyła zagadnień systemów dla mediów światłowodowych i radiowych oraz miedzianych.  

Po skończonym kierunku i specjalności "Systemy i sieci telekomunikacji cyfrowej" zgodnie z Dz. U. z 6 maja 2019 r. Poz. 831 istnieje możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń telekomunikacyjnych oraz pełne  uprawnienia projektowe.

Specjalność: SIECI TELEINFORMATYCZNE

W ramach wybranej specjalności student zdobywa wiedzę z zakresu sieci teleinformatycznych w zastosowaniach inteligentnych systemów automatyki i urządzeń wykonawczych IoT (Internet of Things). Absolwent wybranej specjalności w uzyska umiejętności z zakresu programowania i konfiguracji systemów wbudowanych w obszarze realizacji usług automatyki przemysłowej.   

Specjalność: INFORMATYCZNE SYSTEMY STEROWANIA I ZARZĄDZANIA

W ramach wybranej specjalności student zdobywa wiedzę z zakresu aplikacji przetwarzania i przesyłania danych w systemach sterowania i automatyki. Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności projektowania oraz programowanie sieciowych aplikacji wspomagających systemy wbudowane i ekspertowe.

Na te unikalne umiejętności czekają współczesne firmy!

Jaka praca po studiach ?

Po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku Elektronika i Telekomunikacja będziesz przygotowany do pracy w dynamicznie rozwijającym się sektorze IT, a umiejętności i kompetencje zdobyte na studiach magisterskich pozwolą Ci na pracę w zespołach rozwijających nowe technologie potrzebne w zmieniającym się przemyśle (tzw. PRZEMYSŁ 4.0). Otworzą się przed Tobą możliwości na zatrudnienie w branżach zajmujących się:

 • systemami IoT (Internet of Things) takie jak: Smart City, Smart Life, Smart Mobility, Smart Manufacturing, Smart Energy, Smart Grid, Smart Home, Smart Buildings and Infrastructure,
 • techniką militarna,
 • projektowaniem urządzeń elektronicznych,
 • oprogramowywaniem systemów przetwarzania i przesyłania informacji,
 • utrzymaniem infrastruktury sieci komunikacyjnych dostarczających usługi na najwyższym poziomie w celu sprostania wymaganiom odbiorców,
 • nadzorujących modernizację istniejących usług oraz rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej,
 • bezpieczeństwem infrastruktury przesyłania jak i przetwarzania informacji,
 • realizującymi projekty rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej w części szkieletowej i dostępowej (np. sieci FTTH, sieci mobilne 5G),
 • implementacją nowych rozwiązań urządzeń i sposobów komunikacji (np. urządzenia internetu rzeczy (Internet of Things)),
 • badaniami i rozwojem nowych produktów w firmach,
 • dostosowaniem i migracją istniejących rozwiązań w działalnościach firm do zmieniających się technologii (bankowość, energetyka, telekomunikacja, administracja, sektor nowych technologii informatycznych) w oparciu o wymogi funkcjonalne i bezpieczeństwa danych,

W dobie społeczeństwa informacyjnego komunikacja jest podstawą jego funkcjonowania. Dlatego po ukończeniu studiów absolwenci znajdują zatrudnienie z sektorze bankowy, energetycznym, telekomunikacyjnym, działach IT firm, działach IT podmiotów publicznych, wojsku, służbach. Prowadzą własną działalność lub pracują dla takich firm jak: Nokia, Atos, Ericsson, Netia, Orange, Plus, Dialog, Philips, Siemens, Thomson, Comarch, Oracle, Intel, Microsoft, Google.

Kryteria przyjęć


1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek elektronika i telekomunikacja jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera:

 1. kierunku obieralnego oraz po kierunkach: teleinformatyka, informatyka stosowana oraz po kierunkach przyporządkowanych do dyscyplin naukowych: automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja;
 2. pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: architektura i urbanistyka; inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; informatyka; matematyka; nauki fizyczne; nauki o zarządzaniu i jakości (kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji ukończony w UTP).

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt.b.) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej   celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z maksymalnie 3 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia ( ppkt. a) ) lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej ( ppkt. b) ) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.

3. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.

4. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

5. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.

Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną

 1. Sieci neuronowe.
2. Rodzaje struktur programowalnych.
3. Programowanie strukturalne i obiektowe.
4. Języki programowania.
5. Algorytmy sortowania i wyszukiwania danych.
6. Zagrożenia dla systemów i sieci teleinformatycznych.
7. Usługi w sieciach telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.
8. Podstawowe metody kompresji (w tym kompresji obrazu i dźwięku).
9. Sieci komputerowe – budowa, protokoły, zastosowanie.
10. Systemy telekomunikacyjne szkieletowe i dostępowe.
11. Model ISO/OSI (rola poszczególnych warstw, przykłady protokołów ).
12. Kody korekcyjne i detekcyjne.
13. Techniki zwielokrotniania przesyłanej informacji (FDM, TDM, CDMA).
14. Struktura blokowa cyfrowego systemu telekomunikacyjnego.
15. Modulacje cyfrowe, modulacje analogowe.
16. Charakterystyka zjawisk występujących podczas propagacji światła w światłowodzie telekomunikacyjnym.
17. Media transmisyjne.
18. Pasmo przenoszenia toru transmisyjnego, a szybkość transmisji danych.
19. Filtry aktywne i pasywne.
20. Analogowo – cyfrowe przetwarzanie sygnałów.
21. Transformata Fouriera, widmo sygnałów.
22. Układy cyfrowe.
23. Podstawowe elementy elektroniczne (dioda prostownicza, dioda stabilizacyjna, dioda pojemnościowa, dioda elektroluminescencyjna, laser półprzewodnikowy, fotodioda PIN, tranzystor bipolarny, tranzystor polowy MOS, para CMOS).
24. Materiały półprzewodnikowe stosowane w układach i przyrządach przetwarzajacych i przesyłających informację (złącze p-n, złącze metal-półprzewodnik, heterozłącze).Drukuj