Biotechnologia – studia drugiego stopnia

Spis treści:

Biotechnologia – opis kierunku

Kształcenie na poziomie magisterskim w ramach kierunku BIOTECHNOLOGIA dostarczy Ci szeroko rozumianej wiedzy z zakresu projektowania procesów biotechnologicznych oraz ich prowadzenia dla uzyskania produktów o pożądanych cechach dla rolnictwa, przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, ogrodnictwa, ochrony środowiska i innych.

Zdobędziesz u nas nie tylko wiedzę, ale także potrzebne umiejętności, które możesz doskonalić podczas staży i wizyt w przedsiębiorstwach z branży biotechnologicznej, jak np. VITROFLORA, jednej z największych w tej branży firm w Polsce i Europie.

Wiedzę i umiejętności możesz też poszerzać, w zależności od zainteresowań i aspiracji w ramach przedmiotów specjalnościowych i przedmiotów do wyboru a także rozwijać swoje pasje i realizować projekty badawcze w prężnie działających kołach naukowych:

BioX [https://www.facebook.com/biox.utp.bydgoszcz/]

ExPlant [https://www.facebook.com/SKNExPlant/].

Nasi studenci mogą pochwalić się licznymi prestiżowymi osiągnięciami i nagrodami za prowadzone prace badawcze, co świadczy o wysokim poziomie kształcenia na kierunku Biotechnologia.

Koło Naukowe Biotechnologii Biox

biox

https://www.facebook.com/biox.utp.bydgoszcz/

Studenckie Koło Naukowe ExPlant

explant

http://wr.utp.edu.pl/kolo-naukowe-explant

Zdobędziesz tu najnowocześniejszą wiedzę akademicką i umiejętności praktyczne, które przygotują cię do rozwiązywania realnych problemów związanych z procesami biotechnologicznymi oraz zarządzaniem instytucjami stosującymi przemysłowe procesy biotechnologiczne.

Ponadto kierunek Biotechnologia umożliwia kontakt z zagranicznymi wykładowcami oraz wyjazdy na uczelnie europejskie w ramach programów europejskich, np. POWER czy Erasmus+.

Poznanie metod badawczych w biotechnologii, stosowanych w przemyśle biotechnologicznym, farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym oraz przedsiębiorstwach rolniczych lub ogrodniczych oraz wyrobienie nawyku korzystania z literatury i solidne podstawy wiedzy kierunkowej pozwolą Ci w przyszłości na podejmowanie prac badawczych, dydaktycznych czy instruktorskich.

Studia biotechnologiczne na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii UTP dają Ci także możliwość poznania studentów z różnych stron świata dzięki współpracy naukowej i dydaktycznej z wieloma zagranicznymi uczelniami.

Forma studiów

Stacjonarne

Poziom kształcenia

Drugiego stopnia

Języki wykładowe

Polski

Limit miejsc

30

Czas trwania

1,5 - roczne

\biotechnologia 2st

Rekrutacja na studia II stopnia

Zapisz się na kierunek Biotechnologia i studiuj na UTP!

#DokończSwojąEdukację #PełneWykształcenie #StudiaMagisterskie

Biotechnologia – o programie

Program studiów magisterskich na kierunku BIOTECHNOLOGIA znacznie poszerza wiedzę zdobytą na etapie studiów inżynierskich. W ramach studiów II stopnia poza kilkoma przedmiotami podstawowymi poznasz m. in. Metody molekularne w biotechnologii drobnoustrojów; Modern methods for genome study. W czasie studiów możesz realizować ciekawe praktyki w kraju i za granicą, między innymi w ramach programu Erasmus + http://iro.utp.edu.pl/index.php/pl/erasmus

Praktyki i staże możesz także odbywać za granicą, m. in.:

Sprawdź pełen program i zobacz, ile możesz się jeszcze nauczyć!

SPECJALISTYCZNA WIEDZA

Studia na kierunku Biotechnologia UTP w Bydgoszczy dają możliwość praktycznego zapoznania się z różnorodnymi aspektami biotechnologii (biotechnologią roślin, zwierząt, mikroorganizmów), co poszerza możliwości znalezienia pracy w różnych obszarach przemysłu biotechnologicznego.

Realizacja zajęć na kierunku Biotechnologia odbywa się w małych grupach laboratoryjnych co daje możliwość studentom bezpośredniej nauki obsługi nowoczesnej i unikalnej w skali kraju aparatury naukowej (np. cytometry przepływowe, mikroskop konfokalny, termocyklery, RT-PCR, HPLC, etc.)

Rekrutacja na studia II stopnia

Zapisz się na kierunek Biotechnologia i studiuj na UTP!

#DokończSwojąEdukację #PełneWykształcenie #StudiaMagisterskie

Specjalności

 SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA

Specjalność nastawiona jest na kształcenie w zakresie biotechnologii stosowanej w produkcji roślinnej zarówno z wykorzystaniem najnowszych metod biotechnologicznych wykorzystywanych do udoskonalania roślin uprawnych jak i poznaniem społecznych i ekonomicznych aspektów zastosowanych biotechnologii. Będziesz miał możliwość wyboru przedmiotów prowadzonych także w języku angielskim, m. in.: Biotechnology of medicinal plants, czy Modern methods for genome study. 

Sprawdź wszystkie przedmioty na specjalności.

SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

Specjalność poza oczywistym kształceniem zgodnym z kierunkiem Biotechnologia wprowadza szereg zagadnień związanych z produkcją zwierzęcą. W programie znajdziesz tu ciekawe przedmioty z zakresu diagnostyki genetycznej w hodowli zwierząt jak i zaawansowane techniki zwierzęcych kultur tkankowych.

Zajrzyj do planu studiów aby dowiedzieć się więcej.            

Jaka praca po studiach na kierunku biotechnologia

Po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia będziesz przygotowany do pracy w szeroko pojętym przemyśle biotechnologicznym i w przemysłach pokrewnych. Będziesz mógł podjąć pracę w jednostkach zaplecza naukowo-badawczego przemysłu biotechnologicznego, laboratoriach badawczych z użyciem materiału biologicznego oraz prowadzenia procesów biotechnologicznych stosowanych w ogrodnictwie, przemyśle spożywczym i farmaceutycznym i ochronie środowiska, itp.

Liczni absolwenci kierunku Biotechnologia z sukcesem pracują w renomowanych laboratoriach na całym świecie. Jeśli interesuje Cię rozwijanie pasji naukowej, zapraszamy na studia II i III stopnia, by w przyszłości podjąć pracę na uczelni lub w instytucjach badawczych i naukowych.

Kryteria przyjęć


1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek biotechnologia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera:

  1. kierunku obieralnego oraz po kierunkach: rolnictwo, zielarstwo i fitoterapia,
  2. pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk ścisłych, nauk przyrodniczych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej lub przyporządkowanych do dyscyplin w dziedzinie nauk rolniczych; nauk medycznych i nauk o zdrowiu lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; nauki biologiczne; nauki chemiczne; nauki o Ziemi i środowisku.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt.b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia ( ppkt. a) ) lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej ( ppkt. b) ) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.

3. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.

4. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

5.  Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.

Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną

1. Wyjaśnij, czym zajmuje się biotechnologia biała, czerwona, zielona i fioletowa.
2. Wymień pięć metod biologii molekularnej i omów jedną z nich uwzględniając jej zastosowanie.
3. Budowa i znaczenie kwasów nukleinowych.
4. Omów procesy prowadzące od genu do jego ekspresji.
5. Co to są i do czego są wykorzystywane markery molekularne?
6. Omów metody mikrorozmnażania roślin w laboratoryjnej produkcji sadzonek.
7. Jakie znaczenie mają regulatory wzrostu w kulturach in vitro?
8. Omów podstawowe i uzupełniające składniki pożywki dla kultur in vitro.
9. Omów etapy rozmnażania roślin w kulturach in vitro.
10. Omów techniki analizy DNA wykorzystujące reakcję PCR.
11. Jakie jest znaczenie biotechnologii dla ochrony zasobów genowych?
12. Rola mikrorozmnażania w hodowli i uprawie roślin.
13. Co to jest morfogeneza bezpośrednia i przybyszowa?
14. Scharakteryzuj strukturę, funkcję i sposoby wykorzystania tkanki kalusowej w kulturach in vitro.
15. Fitoremediacja jako alternatywa dla tradycyjnych metod oczyszczania gleb i wód gruntowych.
16. Możliwości określania potencjalnej mikotoksynotwórczości grzybów metodami molekularnymi.
17. Diagnostyka wirusów roślinnych.
18. Linie DH w genetycznym doskonaleniu odmian.
19. Somatyczna embriogeneza i możliwości jej praktycznego wykorzystania.
20. Rola mikroorganizmów glebowych w agrocenozie.
21. Omów przydatność technik histologicznych stosowanych w inżynierii komórkowej.
22. Biotechnologia w przemyśle spożywczym.
23. Enzymy bakteryjne i ich wykorzystanie na skalę przemysłową.
24. Metody pozyskiwania, selekcji i ulepszania drobnoustrojów dla potrzeb przemysłu.
25. Wykorzystanie drobnoustrojów glebowych w biotechnologii.Drukuj