Architektura Wnętrz – studia drugiego stopnia

Spis treści:

Architektura wnętrz – opis kierunku

Kierunek Architektura Wnętrz oferuje studia magisterskie o profilu praktycznym. Przygotowuje do podjęcia pracy zawodowej  w zakresie projektowania wnętrz, mebli, wystaw, scenografii oraz projektowania graficznego.

Forma studiów

Stacjonarne

Poziom kształcenia

Drugiego stopnia

Języki wykładowe

polski

Limit miejsc

30

Czas trwania

2-letnie

Wyróżnikiem kierunku jest osadzenie na Uczelni Technicznej i system studiów praktycznych, co sprawia, że studia bardzo dobrze przygotowują do zawodu.

Podczas studiów studenci zdobywają wiedzę oraz praktyczne umiejętności projektowania wnętrz, mebli, wystaw, przestrzeni scenicznej i widowiskowej, poszerzone o wiadomości z zakresu historii teorii architektury, sztuk pięknych i designu. Ważną częścią programu są przedmioty artystyczne (malarstwo i rysunek), zajęcia z grafiki, komunikacji wizualnej jak również zastosowania różnych technik prezentacji projektu.

Szczególny nacisk kładzie się na zapoznanie studentów z nowymi trendami w projektowaniu, innowacyjność, tzw. projektowanie zrównoważone oraz ekologiczne aspekty projektowania wnętrz a także wyposażenia. Integralną część studiów stanowią plenery, praktyki zawodowe, sympozja, wystawy, konkursy artystyczne i designerskie oraz spotkania z przedstawicielami biur i pracowni projektowych. Studenci mają możliwość prezentowania własnych osiągnięć w uczelnianej Galerii 3.1., aktywnego udziału w pracach kola naukowego Architektury Wnętrz, udziału w warsztatach projektowych czy programie Erasmus.


architektura wnetrz 2st

Wymagania

Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek Architektura wnętrz jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia:

a) kierunku obieralnego, po kierunkach: wzornictwo, architektura, architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu oraz po kierunkach studiów realizowanych w obszarze sztuki lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: sztuki plastyczne i konserwacja dział sztuki

b) kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do procedury kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Obejmuje ona: przegląd teczek z pracami wskazującymi zainteresowanie kandydata architekturą wnętrz oraz esej/rozmowę z kandydatem. Uzyskanie z procedury kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie określonej liczby kandydatów.

Rekrutacja na studia II stopnia

Zapisz się na kierunek Architektura Wnętrz i studiuj na UTP!

Architektura wnętrz – o programie studiów


Program studiów obejmuje kompleksowe przygotowanie do zawodu architekta:

  • przedmioty artystyczne: malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika, struktury wizualne;
  • przedmioty specjalistyczne: projektowanie wnętrz, mebli, wystaw, scenografii oraz projektowanie graficzne;
  • przedmioty pomocnicze: podstawy budownictwa, materiałoznawstwo, ergonomia, projektowanie oświetlenia, techniki wizualizacji, historia sztuki i designu;
  • wielotygodniowe praktyki zawodowe w organizacjach publicznych i prywatnych.

Zakładane efekty kształcenia:

  • rozwiązywania problemów projektowych obejmujących kształtowanie otoczenia człowieka zgodnie z ich potrzebami użytkowymi,
  • aranżacji przestrzeni poprzez strukturę, kolor, światło i formę z uwzględnieniem efektów estetycznych,
  • projektowania spełniającego wymagania w zakresie technicznym, użytkowym, prawnym i estetycznym,
  • zagadnień budowlanych, materiałowych oraz technologii ich obróbki,
  • twórczej pracy projektowej w pełnym zakresie zagadnień wchodzących w zakres architektury wnętrz,
  • stosowania przepisów i procedur techniczno-budowlanych, ekonomiki projektowania, a także realizacji i użytkowania obiektu architektonicznego oraz organizacji procesu inwestycyjnego i integracji planów z projektami planistycznymi w kraju oraz państwach Unii Europejskiej,
  • rozumienia roli zawodu architekta w społeczeństwie oraz jego wpływu na jakość środowiska,
  • stosowania zasad etyki zawodowej.

Sprawdź pełen program i zobacz, ile możesz się jeszcze nauczyć!

  • projektowanie wnętrz publicznych i prywatnych o zróżnicowanym charakterze i przeznaczeniu;
  • projektowanie mebli;
  • projektowanie wnętrz wystawowych i handlowych;
  • projektowanie przestrzeni scenicznych i telewizyjnych;
  • projektowanie komunikacji wizualnej i projektowania graficznego;
  • prowadzenie samodzielnej pracowni projektowej lub działalności artystycznej
  • praca w zespołach projektowych;
  • praca artystyczno-badawcza przy upowszechnianiu wartości kulturowych w kształtowaniu otoczenia;
  • współpraca z firmami deweloperskimi;
  • doradztwo w zakresie wystroju i wyposażenia wnętrz;
  • moderowanie stron poświęconych architekturze i designowi.

Rekrutacja na studia II stopnia

Zapisz się na kierunek Architektura Wnętrz i studiuj na UTP!

Jaka praca po studiach architektura wnętrz?

  • projektowanie wnętrz publicznych i prywatnych o zróżnicowanym charakterze i przeznaczeniu;
  • projektowanie mebli;
  • projektowanie wnętrz wystawowych i handlowych;
  • projektowanie przestrzeni scenicznych i telewizyjnych;
  • projektowanie komunikacji wizualnej i projektowania graficznego;
  • prowadzenie samodzielnej pracowni projektowej lub działalności artystycznej
  • praca w zespołach projektowych;
  • praca artystyczno-badawcza przy upowszechnianiu wartości kulturowych w kształtowaniu otoczenia;
  • współpraca z firmami deweloperskimi;
  • doradztwo w zakresie wystroju i wyposażenia wnętrz;
  • moderowanie stron poświęconych architekturze i designowi.

Kryteria przyjęć


1.Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek architektura  wnętrz  jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia:

 1. kierunku obieralnego, po kierunkach: wzornictwo, architektura, architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu oraz po pozostałych kierunkach studiów realizowanych w obszarze sztuki lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: sztuki plastyczne i konserwacja dział sztuki
 2. kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do procedury kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Obejmuje ona: przegląd teczek (kandydaci drogą mailową wysyłają własnoręcznie wykonane prace w postaci dokumentu PDF; dokument winien zawierać 10 prac wykonanych dowolną techniką wskazujących na zainteresowania kandydata architekturą wnętrz) oraz esej (kandydaci drogą mailową wysyłają esej uzasadniający wybór kierunku studiów – minimum 2500 znaków łącznie ze spacjami, znakami interpunkcyjnymi – jedna strona A4)

Za pozytywny wynik procedury  przyjmuje się minimum 51%. Wynik procedury przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik procedury w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

Uzyskanie z procedury kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (ppkt. a) ) lub oceny uzyskanej z procedury kwalifikacyjnej ( ppkt. b)  w ramach ustalonego limitu przyjęć.

2.W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z procedury kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.

3. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z procedury kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.

4. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do procedury kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

5. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.


Procedura kwalifikacyjna

Procedura kwalifikacyjna odbywa się celem potwierdzenia efektów uczenia się (predyspozycji). Nie obowiązuje ograniczenie wieku. Procedura obejmuje:

 • Etap pierwszy – przegląd teczek (kandydat drogą mailową wysyła własnoręcznie wykonane prace w postaci dokumentu PDF; dokument winien zawierać 10 prac wykonanych dowolną techniką (np. malarstwo, rysunek, fotografia itd.) wskazujących na zainteresowania kandydata architekturą wnętrz).
 • Etap drugi – kandydat drogą mailową wysyła esej (list motywacyjny) uzasadniający wybór kierunku studiów (minimum 2 500 znaków łącznie ze spacjami, znakami interpunkcyjnymi itd. - jedna strona A4).

Kandydat zobowiązany jest do wysłania drogą mailową skanu ręcznie podpisanego oświadczenia (dokument PDF) o własnoręcznym wykonaniu prac przesłanych oraz skanu ręcznie podpisanego oświadczenia (dokument PDF) o autorstwie eseju (listu motywacyjnego) uzasadniającego wybór kierunku studiów.
Kandydat wysyła wszystkie prace na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z dopiskiem w tytule wiadomości: ARCHITEKTURA WNĘTRZ STUDIA II STOPNIA - z adresu mailowego, który jest loginem w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).
Parametry techniczne/wymogi formalne wersji elektronicznej prac:

 • format plików PDF
 • rozdzielczość: minimum 80 dpi, maximum 150 dpi
 • nazwa pliku – schemat – imię_nazwisko_01

Termin nadsyłania prac: 13.09. – 23.09.2021 r. do godz. 12.00

UTP nie wysyła do kandydatów dodatkowych zawiadomień o konieczności przystąpienia do procedury kwalifikacyjnej tj. przesłania drogą elektroniczną w/w prac/dokumentów. Kandydat, który nie dostarczy drogą elektroniczną prac w wyznaczonym terminie, nie będzie klasyfikowany przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

W przypadku problemów i dodatkowych pytań odnośnie procedury kwalifikacyjnej i nadsyłania prac drogą elektroniczną można kontaktować się z pracownikiem UTP p. dr Agnieszką Mierzwą email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (piątek: 9.00-17.00) lub mgr inż. Moniką Dołęgowską 52 340-85-22 (pn. – pt. w godzinach: 10:00 – 12:00).


Drukuj