Architektura – studia drugiego stopnia

Spis treści:

Architektura – opis kierunku

Studia architektoniczne na poziomie magisterskim to droga do uzyskania eksperckiej wiedzy oraz umiejętności projektowych, umożliwiających objęcie funkcji kierowniczych w biurach projektowych. Studenci uczą się zasad projektowania budynków i przestrzeni o różnych funkcjach, zlokalizowanych w zróżnicowanym kontekście kulturowym, przestrzennym i krajobrazowym. Ponadto uczą się wykorzystywać nowoczesne narzędzia komputerowego wspomagania projektowania i realizacji procesu budowlanego.

Forma studiów

Stacjonarne

Poziom kształcenia

Drugiego stopnia

Języki wykładowe

polski

Limit miejsc

45

Czas trwania

1,5 - roczne

Jest to doskonały kierunek dla wszystkich absolwentów studiów inżynierskich kierunku architektura lub architektura i urbanistyka, którzy pragną rozszerzyć wiedzę, zdobyć nowe kompetencje i umiejętności projektowe oraz otworzyć możliwości rozwoju kariery zawodowej po studiach.

Na studiach magisterskich pogłębisz zarówno wiedzę techniczną, jak i humanistyczną. Rozbudujesz swoje umiejętności z zakresu projektowania architektonicznego, urbanistycznego i konserwatorskiego oraz planowania przestrzennego.  Poznasz przepisy i procedury techniczno-budowlane oraz nauczysz się organizacji procesu inwestycyjnego.

Zyskasz nowe umiejętności z zakresu rozwiązywania problemów funkcjonalnych, użytkowych, budowlanych, konstrukcyjnych, inżynierskich i technologicznych, a także rozbudujesz swoją wiedzę na temat roli i etyki zawodu architekta.

Dzięki współpracy z regionalnymi organizacjami będziesz miał możliwość realizacji projektów osadzonych w prawdziwych realiach, przekuwając wiedzę teoretyczną na jej aplikację w rzeczywistym kontekście środowiskowym i kulturowym.

architektura 2st

Wymagania

Jeżeli chcesz ubiegać się o przyjęcie na studia magisterskie na kierunku Architektura, powinieneś być absolwentem studiów inżynierskich w zakresie nauk technicznych kierunku architektura lub architektura i urbanistyka. Zostaniesz poproszony o przedstawienie dyplomu ukończenia tych studiów.

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie określonej liczby kandydatów.

Architektura – o programie studiów


Program kierunku Architektura – studia magisterskie – znacznie poszerza wiedzę zdobytą na poziomie inżynierskim. Będziesz miał okazję nauczyć się metod projektowych stosowanych przy obiektach o wysokim stopniu skomplikowania, rozbudowanym programie funkcjonalnym, czy wysokim zaawansowaniu technologicznym.

 Jako absolwent będziesz posiadał gruntowną wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania architektonicznego, urbanistycznego i konserwatorskiego oraz planowania przestrzennego,
 • historii i teorii architektury, teorii urbanistyki, sztuk pięknych, nauk technicznych i nauk humanistycznych,
 • kształtowania środowiska człowieka z uwzględnieniem relacji zachodzących między ludźmi a obiektami architektonicznymi i otaczającą przestrzenią,
 • stosowania procedur opracowywania projektów obiektów architektonicznych z uwzględnieniem czynników społecznych,
 • rozwiązywania problemów funkcjonalnych, użytkowych, budowlanych, konstrukcyjnych, inżynierskich i technologicznych w stopniu zapewniającym bezpieczeństwo i komfort użytkowania obiektów, w tym osobom niepełnosprawnym,
 • stosowania przepisów i procedur techniczno-budowlanych, ekonomiki projektowania, a także realizacji i użytkowania obiektu architektonicznego oraz organizacji procesu inwestycyjnego i integracji planów z projektami planistycznymi w kraju oraz państwach Unii Europejskiej,
 • rozumienia roli zawodu architekta w społeczeństwie oraz jego wpływu na jakość środowiska,
 • stosowania zasad etyki zawodowej.

Będziesz przygotowany do zdobycia uprawnień zawodowych i wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, a także do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Sprawdź pełen program i zobacz, ile możesz się jeszcze nauczyć!

 PRAKTYKI ZAWODOWE

Program studiów magisterskich na kierunku Architektura nie obejmuje obowiązkowych praktyk zawodowych. Możesz jednak już podczas studiów rozpocząć praktyki, które zostaną uwzględnione podczas ubiegania się o uprawnienia zawodowe.

 SPECJALISTYCZNA WIEDZA

Podczas studiów zdobędziesz specjalistyczną wiedzę niezbędną do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, jaką jest projektowanie architektoniczne.

Rekrutacja na studia II stopnia

Zapisz się na kierunek Architektura i studiuj na UTP!

#DokończSwojąEdukację #PełneWykształcenie #StudiaMagisterskie

Jaka praca po studiach architektura?

Po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku Architektura możesz podjąć działalność twórczą w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego w istniejących pracowniach architektonicznych lub założyć własną działalność z zakresu projektowania architektonicznego. Ponadto otwierają się przed Tobą możliwości zatrudnienia wydziałach architektury i urbanistyki administracji samorządowej, pracowniach konserwatorskich, przedsiębiorstwach budowlanych czy agencjach reklamowych. Możesz też spróbować swoich sił w projektowaniu scenografii, organizacji wystaw i targów.

Warto podkreślić, że dopiero po ukończeniu studiów magisterskich będziesz mieć możliwość ubiegania się o uzyskanie państwowych uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektura. Oznacza to, że po odbyciu odpowiedniej praktyki zawodowej (którą możesz rozpocząć jeszcze podczas studiów) oraz zdaniu egzaminu państwowego będziesz uprawniony do projektowania wszelkich obiektów budowlanych w zakresie architektonicznym.

Kryteria przyjęć


 1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek architektura  jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera architekta  kierunku architektura lub architektura i urbanistyka  oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.
 2. Podstawą umieszczenia kandydata na liście rankingowej jest ocena na dyplomie ukończenia studiów w ramach określonego limitu.
 3. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.
 4. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.


Drukuj