TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

Spis treści:

Towaroznawstwo spożywcze - charakterystyka kierunku studiów

 Towaroznawca spożywczy zajmuje się:

 • opracowaniem i nadzorem procesami technologicznymi,
 • klasyfikacją i normalizacją towarów,
 • marketingiem usług związanych z żywnością i żywieniem,
 • oceną jakości i obrotem żywności,
 • zarządzaniem jakością w przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • wdraża, utrzymuje i kontroluje znormalizowane systemy bezpieczeństwa żywności,
 • zarządza łańcuchem dostaw oraz planowaniem i prognozowaniem sprzedaży,
 • znakuje i prowadzi odbiór opakowań,
 • magazynowaniem i transportem,
 • przeprowadza i nadzoruje audyty w zakładach produkcyjnych,
 • koordynuje, organizuje i nadzoruje pracę laboratoriów badawczych.
 • projektowaniem produktów o pożądanych cechach dla gałęzi przemysłu związanych z żywnością (rolnictwa, ogrodnictwa, przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, ochrony środowiska),

Kształcenie na kierunku Towaroznawstwo Spożywcze rozpocznie się w roku akademickim 2020/2021.

Forma, czas trwania, specjalności.

Czas trwania studiów: 3,5 roku
Tryb studiów: stacjonarne

 Studiując Towaroznawstwo Spożywcze możesz wybrać jedną z dwóch specjalności:

 • jakość i bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym,
 • produkcja i przetwórstwo spożywcze.

W czasie studiów student będzie korzystał głównie z bazy dydaktycznej utworzonej w ramach Centrum innowacyjności i wdrożeń w przetwórstwie rolno-spożywczym opartego o nowoczesne laboratoria Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii, Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt. Ponadto student skorzysta z stacji badawczych, nowoczesnych szklarni i pomieszczeń przechowalniczych, w których będzie mógł realizować swoje zainteresowania i pasje związane z kierunkiem kształcenia.

Rekrutacja na studia I stopnia

Zapisz się na kierunek Towaroznawstwo spożywcze i studiuj na UTP!

TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)towaroznawstwo

Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Towaroznawstwo spożywcze powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego spośród: biologii (B), chemia (Ch), geografia (G).

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Co będziesz studiował?

W trakcie kształcenia będziesz studiował przedmioty ogólne np.: Technologie informacyjne, Grafika inżynierska, itp.; przedmioty podstawowe np.: Ekonomia, Biochemia żywności, Agroekologia i ochrona środowiska, itp. oraz kierunkowe np.: Metody instrumentalne w ocenie produktów rolno-spożywczych, Utrwalanie i przechowywanie surowców i produktów spożywczych, Bezpieczeństwo żywności itp.
Będziesz miał możliwość odbycia 4- tygodniowych praktyk w zakładach inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, laboratoriach analitycznych i kontroli jakości oraz certyfikacji produktów, organach nadzoru urzędowego, ośrodkach badawczo-rozwojowych, zakładach przemysłu rolno-spożywczego, gospodarstwach agroturystycznych. Ponadto oferujemy udział w przedmiotach do wyboru o których zdecydujesz sam takich jak: Regionalne produkty żywnościowe,            Kuchnie świata i produkty lokalne, Enologia, Ocena jakości wyrobów przemysłu fermentacji alkoholowej, Jadalne rośliny dziko rosnące i grzyby, Nanoinżynieria w produkcji żywności. Również będziesz uczestniczył w zajęciach dedykowanych wybranej przez Ciebie specjalizacji np: Normy i normatywy w towaroznawstwie spożywczym, Analizę sensoryczną, Przechowalnictwo i przetwórstwo produktów roślinnych, Przepisy prawne w towaroznawstwie spożywczym, Biotechnologię w przemyśle rolno-spożywczym, Zintegrowane systemy jakości ISO.
Absolwent ma możliwość zdobycia certyfikatów: Audytora wewnętrznego, uprawniającego do przeprowadzenia oceny jakości i higieny surowca, żywności zgodnie z międzynarodowymi standardami i/lub Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności oraz rzeczoznawców mających uprawnienia do pobierania próbek, ustalania klas jakości świeżych i przetworzonych produktów rolno-spożywczych oraz kontroli jakości procesów technologicznych.

Gdzie i jaka czeka Cię praca po kierunku Towaroznawstwo spożywcze?

Po studiach na kierunku Towaroznawstwo spożywcze będziesz przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, handlowych, laboratoriach analitycznych związanych z zarządzaniem oraz kontrolą jakości wyrobów, praca na stanowiskach specjalistów, kierowników, technologów produkcji, w jednostkach akredytujących i certyfikujących towary, w administracji rządowej, samorządowej, strukturach UE oraz organach nadzoru.

Dlaczego studia na Towaroznawstwie spożywczym na UTP w Bydgoszczy?

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy to pierwsza w Polsce Północnej uczelnia oferująca studia ogólnoakademickie I stopnia w zakresie towaroznawstwa spożywczego,
 • towaroznawstwo spożywcze jest innowacyjnym i interdyscyplinarnym kierunkiem obejmującym wiele dyscyplin nauk: rolnictwo i ogrodnictwo, technologię żywności i żywienia, zootechnika i rybactwo,
 • kierunek poszerza ofertę dydaktyczną dla przyszłych studentów,
 • gwarantuje interesujące zajęcia, ponieważ są prowadzone przez specjalistów wielu dyscyplin naukowych,
 • kierunek wpisuje się w społeczne zainteresowanie bezpieczeństwem i jakością w produkcji żywności w odniesieniu do ochrony zdrowia konsumenta i ochrony środowiska

Rekrutacja na studia I stopnia

Zapisz się na kierunek Towaroznawstwo spożywcze i studiuj na UTP!

Kryteria przyjęć na kierunek Towaroznawstwo spożywcze I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

Ranking sumy punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), biologii (B), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), geografii (G) obliczonej według następującego wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + M(pp)] + [M(2pr) lub 2B(pp albo 2pr) lub 1,5Ch(pp albo 2pr) lub F(pp albo 2pr) lub G(pp albo 2pr)]

Terminarz rekrutacji


Studia stacjonarne I stopnia - w terminie TURY 2

Inżynieria Farmaceutyczna - NOWOŚĆ

Studia stacjonarne I stopnia - TURA 2

Wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem Architektury, Architektury wnętrz i Wzornictwa

Studia stacjonarne I stopnia - TURA 2

 Kierunki studiów: Architektura, Architektura wnętrz i Wzornictwo

Studia niestacjonarne I stopnia - TURA 2

Wszystkie kierunki studiów

Studia stacjonarne i niestacjonarne
II stopnia

Wszystkie kierunki studiów

Przejdź na stronę rekrutacji on-line!

Dołącz do #TeamUTPDrukuj