Technologia chemiczna - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

Spis treści:

Technologia chemiczna - charakterystyka kierunku studiów

 Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej kształci studentów od blisko 70-ciu lat.

Kierunek uzyskał w 2015 roku pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W 2020 roku kierunek Technologia chemiczna studia I stopnia otrzymał Certyfikat „Studia z Przyszłością” potwierdzający wysoką jakość kształcenia i nowatorski dostosowany do potrzeb rynku pracy program studiów.

Po ukończeniu kierunku technologia chemiczna możesz :

  • projektować procesy chemiczne oraz aparaturę,
  • pracować w laboratoriach naukowo-badawczych, analitycznych i rozwojowych w przemyśle chemicznym, kosmetycznym, farmaceutycznym itp.
  • zarządzać jakością i produktami chemicznymi oraz bezpieczeństwem technicznym,
  • prowadzić własną działalność gospodarczą.

Forma, czas trwania, specjalności.

 Czas trwania studiów : 3,5 roku
 Tryb studiów: stacjonarne

 Studiując Technologię chemiczną  możesz wybrać jedną z trzech specjalności:

  • Technologia Procesów Chemicznych
  • Biotechnologia Przemysłowa
  • Chemia i Technologia Kosmetyków

W czasie studiów będziesz korzystał z bazy aparaturowej, dydaktycznej oraz nowoczesnych laboratoriów Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej.

Rekrutacja na studia I stopnia

Zapisz się na kierunek Technologia chemiczna i studiuj na UTP!

Certyfikat „Studia z Przyszłością”

Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Technologia Chemiczna powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), biologii (B), geografii (G), informatyki (I)

Co będziesz studiował?

 W trakcie kształcenia będziesz studiował podstawowe przedmioty nauk humanistycznych i ścisłych (w tym: matematykę, fizykę i grafikę inżynierską) oraz przedmioty kierunkowe m.in. podstawy technologii chemicznej, zarządzanie jakością i produktami chemicznymi, projekt technologiczny. Oprócz tradycyjnych metod kształcenia takich jak wykłady multimedialne, zajęcia projektowe i laboratoryjne oraz seminaria na zajęciach stosowane są elementy metody design thinking.  Zajęcia projektowe realizowane w ramach różnych przedmiotów pozwalają na rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej do rozwiązywania konkretnych problemów i obliczeń technologicznych występujących w przemyśle chemicznym. Ponadto, do rutynowych działań należą wizyty w zakładach branży chemicznej.

W ramach studiów studenci kierunku odbywają 6-tygodniową praktykę zawodową w zakładach pracy po VI semestrze nauki. Po 2 roku na kierunku Technologia chemiczna możesz wybrać jedną z trzech specjalności, na których oferujemy przedmioty specjalnościowe uwzględniające nowe trendy w nauce i technice.

Gdzie i jaka czeka Cię praca po kierunku technologia chemiczna?

Po studiach na kierunku będziesz przygotowany do pracy na stanowisku technologa i inżyniera procesowego, jak również w laboratoriach badawczych, rozwojowych i kontrolnych przedsiębiorstw związanych z wy­twarzaniem i przetwórstwem produktów chemicznych. Możesz także założyć samodzielną działalność gospodarczą.

Nasi absolwenci cieszą się dobrą opinią i zajmują eksponowane stanowiska stanowiąc kadrę kierowniczą i zarządzającą w liczących się firmach na rynku krajowym i europejskim. Ponad 80% absolwentów znajduje zatrudnienie w województwie kujawsko-pomorskim w zakładach pracy i przedsiębiorstwach o dużym znaczeniu gospodarczym.

Po ukończeniu studiów I stopnia możesz kontynuować naukę na naszym Wydziale wybierając jedną z czterech specjalności na kierunku Technologia chemiczna realizowanych na studiach II stopnia.

Dlaczego studia na kierunku technologia chemiczna na UTP w Bydgoszczy?

Studia na kierunku Technologia chemiczna są jedynymi w województwie kujawsko – pomorskim studiami o profilu technicznym, które przygotują swoich studentów do rozwiązywania problemów technologicznych pojawiających się w praktyce w przemyśle chemicznym i pokrewnym.

Nasi studenci zdobywają doświadczenie zawodowe już w trakcie studiów, co jest możliwe m.in.  dzięki szerokiej współpracy naszego Wydziału  z przedsiębiorstwami   regionu i kraju. Wiedza zdobyta na kierunku Technologia chemiczna wykorzystywana będzie na co dzień w praktyce zawodowej.

W ramach kształcenia na kierunku wykwalifikowana kadra dydaktyczna przekazuje aktualną, nowoczesną wiedzę niezbędną do kreowania umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców.

Technologia chemiczna - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

Rekrutacja na studia I stopnia

Zapisz się na kierunek Technologia chemiczna i studiuj na UTP!

Kryteria przyjęć na kierunek technologia chemiczna I stopnia - (inżynier)

TECHNOLOGIA CHEMICZNA I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

specjalności:

  • Biotechnologia Przemysłowa
  • Technologia Procesów Chemicznych
  • Chemia i Technologia Kosmetyków

ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym/egzaminie dojrzałości z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), biologii (B) geografii (G), informatyki (I) obliczonej według następującego wzoru:

Σ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 2M(pp)] + [2M(2pr) albo 3Ch(pp albo2pr) albo 2F(pp albo 2pr) albo 2B(pp albo 2pr) albo 2G(pp albo 2pr)
albo 2I(pp albo 2pr)]

Do obliczenia Σ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu. Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Terminarz rekrutacji


Studia stacjonarne I stopnia - w terminie TURY 2

Inżynieria Farmaceutyczna - NOWOŚĆ

Studia stacjonarne I stopnia - TURA 2

Wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem Architektury, Architektury wnętrz i Wzornictwa

Studia stacjonarne I stopnia - TURA 2

 Kierunki studiów: Architektura, Architektura wnętrz i Wzornictwo

Studia niestacjonarne I stopnia - TURA 2

Wszystkie kierunki studiów

Studia stacjonarne i niestacjonarne
II stopnia

Wszystkie kierunki studiów

Przejdź na stronę rekrutacji on-line!

Dołącz do #TeamUTPDrukuj