ROLNICTWO – stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

Spis treści:

Rolnictwo - charakterystyka kierunku studiów

Studiując na kierunku studiów Rolnictwo zdobędziesz nowoczesną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:
 • biologicznych, chemicznych i ekologicznych podstaw produkcji rolniczej
 • klimatycznych i glebowych czynników siedliska rolniczego oraz metod ich kształtowania
 • biologii roślin uprawnych, elementów agrotechniki i technologii produkcji roślinnej
 • hodowli i technologii chowu zwierząt gospodarskich
 • jakości surowców rolniczych, sposobach ich przechowywania oraz wykorzystania
 • metod, technik, narzędzi i materiałów wykorzystywanych w technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej
 • użytkowania i eksploatacji urządzeń technicznych i obiektów stosowanych w produkcji rolniczej
 • organizacyjnych, ekonomicznych i prawnych zasad funkcjonowania gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych
 • działalności podmiotów społeczno-gospodarczego otoczenia rolnictwa
 • uwarunkowań i czynników zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
 • rozwiązywania aktualnych problemów rolnictwa i obszarów wiejskich

Forma, czas trwania, specjalności

Czas trwania studiów: 3,5 roku (studia stacjonarne), 4 lata (studia niestacjonarne)
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Studiując Rolnictwo możesz wybrać po ukończeniu drugiego roku studiów jedną z trzech specjalności:

 • Agronomia i agrobiznes
 • Kształtowanie środowiska
 • Ochrona roślin (studia stacjonarne)

Rekrutacja na studia I stopnia

Zapisz się na kierunek Rolnictwo i studiuj na UTP!

ROLNICTWO – stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Rolnictwo powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, języka obcego i matematyki oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród biologii, chemii, matematyki, fizyki, fizyki i astronomii lub geografii.

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Co będziesz studiował?

W trakcie kształcenia na kierunku rolnictwo będziesz studiował przedmioty ogólne i podstawowe, w tym m.in. technologie informacyjne, grafikę inżynierską, podstawy przedsiębiorczości, ekonomię, chemię, statystykę matematyczną, botanikę, zoologię, biochemię, fizjologię roślin, genetykę i mikrobiologię oraz cały szereg przedmiotów zawodowych, charakterystycznych dla kierunku rolnictwo, w tym m.in. agrometeorologię, agroekologię i ochronę środowiska, gleboznawstwo, melioracje rolne, produkcję zwierzęcą, chemię rolną, hodowlę roślin i nasiennictwo, ogólną uprawę roli i roślin, technikę rolniczą, ogrodnictwo, fitopatologię, entomologię, łąkarstwo, szczegółową uprawę roślin, przechowalnictwo i przetwórstwo surowców rolniczych, organizację i ekonomikę rolnictwa. Będziesz miał możliwość odbycia 8-tygodniowej praktyki zawodowej w wybranych przez siebie renomowanych gospodarstwach rolniczych krajowych lub zagranicznych. Ponadto proponujemy Ci na trzecim i czwartym roku studiów bardzo ciekawe przedmioty specjalnościowe do wyboru, np. herbologię, środki ochrony roślin, ochronę i rekultywacje gleb, hydrologię, planowanie przestrzenne, inżynierię ochrony środowiska, rachunkowość rolniczą, rośliny alternatywne i zielarskie, produkcję nasienną, planowanie przedsięwzięć rolniczych, dobrostan zwierząt gospodarskich, pszczelarstwo, rolnictwo ekologiczne. Oferta przedmiotów do wyboru jest cały czas aktualizowana i dostosowywana do potrzeb i aspiracji studiujących.

Gdzie i jaka czeka Cię praca po kierunku Rolnictwo?

Studia przygotują Cię do:
 • prowadzenia własnego gospodarstwa lub przedsiębiorstwa rolniczego
 • pracy w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolniczych w zakresie produkcji roślinnej, zwierzęcej, ogrodniczej lub działach specjalnych, związanych z rolnictwem
 • pracy w podmiotach administracji rządowej lub samorządowej oraz prowadzących edukację i badania naukowe w zakresie rolnictwa
 • pracy w agencjach związanych z rolnictwem oraz ośrodkach wsparcia rolnictwa i doradztwa rolniczego
 • prowadzenia własnej firmy produkcyjnej, handlowej, usługowej lub doradczej w sektorze wsparcia produkcji rolniczej
 • pracy w firmach i przedsiębiorstwach działających w otoczeniu rolnictwa, w tym zajmujących się handlem środkami produkcji rolniczej, usługami rolniczymi, skupem i obrotem produktów rolniczych, rachunkowością i doradztwem rolniczym

Dlaczego studia na kierunku Rolnictwo na UTP w Bydgoszczy?

Kierunek rolnictwo jest tradycyjnym i głównym kierunkiem kształcenia studentów na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii UTP, istniejącym od początku jego działalności w 1969 roku. W ciągu 50 lat istnienia Wydziału, studia na tym kierunku ukończyło 8800 absolwentów. Kierunek jako pierwszy w Bydgoszczy otrzymał pełne uprawnienia akademickie.
Kierunek rolnictwo uzyskał trzykrotnie, w latach 2004, 2010 i 2015, pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dzięki oryginalnemu programowi kształcenia, renomowanej kadrze naukowe i nowoczesnej bazie kształcenia
Od wielu lat absolwenci kierunku rolnictwo UTP w Bydgoszczy kształtują potencjał gospodarczy, społeczny i edukacyjny krajowego, regionalnego i lokalnego rolnictwa.

Rekrutacja na studia I stopnia

Zapisz się na kierunek Rolnictwo i studiuj na UTP!

Kryteria przyjęć na kierunek Rolnictwo  I stopnia (inżynier)

rolnictwo I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

specjalność:

 • agronomia i agrobiznes
 • kształtowanie środowiska
 • ochrona roślin

Ranking sumy punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), biologii (B), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), geografii (G) obliczonej według następującego wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + M(pp)] + [M(2pr) lub 2B(pp albo 2pr) lub 1,5Ch(pp albo 2pr) lub F(pp albo 2pr) lub G(pp albo 2pr)]

 

Terminarz rekrutacji


Studia stacjonarne I stopnia - w terminie TURY 2

Inżynieria Farmaceutyczna - NOWOŚĆ

Studia stacjonarne I stopnia - TURA 2

Wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem Architektury, Architektury wnętrz i Wzornictwa

Studia stacjonarne I stopnia - TURA 2

 Kierunki studiów: Architektura, Architektura wnętrz i Wzornictwo

Studia niestacjonarne I stopnia - TURA 2

Wszystkie kierunki studiów

Studia stacjonarne i niestacjonarne
II stopnia

Wszystkie kierunki studiów

Przejdź na stronę rekrutacji on-line!

Dołącz do #TeamUTPDrukuj