INŻYNIERIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

Spis treści:

Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii - charakterystyka kierunku studiów

Kierunek Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii  jest realizowany na stacjonarnych 7-semestralnych studiach inżynierskich na Wydziale Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy. W ramach studiów pn. Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii zdobędziesz podstawową wiedzę o budowie, działaniu oraz eksploatacji maszyn i całych instalacji w oparciu o zasady mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych. Co więcej, będziesz w stanie odpowiednio ocenić ich wpływ na środowisko. Nauczysz się także dobierać materiały w zastosowaniach odnawialnych źródeł energii, projektowania i wykonywania obliczeń wytrzymałościowych układów mechanicznych z zastosowaniem komputerowego wspomagania projektowania maszyn oraz komputerowego wspomagania projektowania i symulacji działania instalacji OZE. Jednym zdaniem staniesz się ekspertem w zakresie dynamicznie rozwijającej się infrastruktury sektora energetyki odnawialnej i lokalnego rynku energii.

Inżynier Odnawialnych Źródeł Energii zajmuje się projektowaniem urządzeń i systemów energetyki z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, tj.: elektrociepłowni i elektrowni wodnych i wiatrowych, systemów geotermalnych, układów fotowoltaiki, biomasy, biopaliw itp.: odpowiada za monitorowanie i nadzorowanie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w zakresie ochrony środowiska i utylizacji odpadów oraz stosowania zasad poprawnej eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych.

Dzięki pracy inżyniera odnawialnych źródeł energii pracy powstają nowe elektrownie wiatrowe i wodne, farmy fotowoltaiczne, systemy ogrzewania domów wodami geotermalnymi, itp. Pracownik tej branży ma do czynienia z najnowocześniejszymi urządzeniami produkującymi energię z odnawialnych źródeł. Praca charakteryzuje sie koniecznością  poszerzania wiedzy z racji dynamicznego rozwoju technologii z  - zatem jest ciekawa i pełna wyzwań  w zakresie poszukiwań nowych sposobów pozyskiwania energii z natury. Dzięki temu ludzie mogą płacić mniejsze rachunki za prąd, a środowisko naturalne jest mniej zanieczyszczone.

Warto podkreślić, że kształcenie na kierunku Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii rozpoczęło się w roku akademickim 2012/2013. W ostatnich latach na kierunku tytuł inżyniera otrzymało ponad 300 absolwentów!

W ramach rozstrzygnięcia VI edycji Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością” zgłoszony wniosek akredytacyjny decyzją recenzentów zasiadających w Komisji Certyfikacyjnej kierunek studiów „Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii” uzyskał w 2021 roku Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”.

 
Kształcenie na kierunku Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii rozpoczęło się w roku akademickim 2012/2013. W ostatnich latach na kierunku tytuł inżyniera otrzymało ponad 300 absolwentów.

Forma, czas trwania, specjalności.

Czas trwania studiów : 3,5 roku
Tryb studiów: stacjonarne

 Studiując Inżynierię Odnawialnych Źródeł Energii możesz wybrać jedną z dwóch specjalności:

  • Projektowanie Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii
  • Monitorowanie Odnawialnych Źródeł Energii.

W czasie studiów będziesz korzystał głównie z bazy dydaktycznej i nowoczesnych laboratoriów Wydziału Inżynierii Mechanicznej.

Rekrutacja na studia I stopnia

Zapisz się na kierunek Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii i studiuj na UTP!

INŻYNIERIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii powinieneś zadbać o wyniki z dwóch maturalnych przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch).

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Co będziesz studiował?

Co będziesz studiował?

Na początek zapoznasz się z przedmiotami ogólnymi, w tym dotyczącymi technologii informacyjnych czy komunikacji społecznej. Czekają na Ciebie 4 semestry nauki języka obcego oraz zajęcia z wychowania fizycznego. Poznasz podstawy technologii informacyjnej tj. techniki informatyczne, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska czy też prezentacyjna. Potem będą niezbędne przedmioty podstawowe, a więc matematyka, fizyka, chemia, termodynamika techniczna, mechanika techniczna, wytrzymałość materiałów i mechanika płynów, czy też przedmioty z związane z BHP oraz aspektami własności intelektualnej. A na koniec przedmioty kierunkowe. Będą to przedmioty związane ściśle z branżą OZE. Dotyczyć będą projektowania, budowy i eksploatacji instalacji OZE. Poznasz również już w zakresie wybranych instalacji technologie pozyskiwania i zagospodarowania biomasy w tym biogazownie rolnicze, przemysłowe i wysypiskowe. Wykładowcy naszego wydziału zaznajomią Ciebie z problematyką geotermii, pomp ciepła, energetyki wiatrowej, małej energetyki wodnej oraz słonecznych instalacji energetycznych – tak popularnych teraz instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji fototermicznych. Podczas zajęć zapoznasz się również z metodami wspomagania komputerowe projektowania wybranych instalacji OŹE.
Szczegółowy program studiów i zakładane efekty uczenia się - program studiów
W trakcie studiów masz możliwość odbycia staży i praktyk przemysłowych w licznych firmach branży OZE w Bydgoszczy i okolicy. Wydział Inżynierii Mechanicznej od kilku lat współpracuje z czołowymi firmami z tej branży z regionu i kraju.

Gdzie i jaka czeka Cię praca po kierunku Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii?

Liczba osób, które zostały zatrudnione w sektorze odnawialnych źródeł energii na całym świcie w zeszłym roku przekroczyła jedenaście milionów osób, a branża ta ciągle się rozwija. Świat i Europa stawia na ekologię, dlatego znaczenie tego zawodu w ostatnich latach stale rośnie. Inżynierom ds. odnawialnych źródeł energii sprzyjają trendy do ograniczania emisji szkodliwego dwutlenku węgla, a także rozwój nowych technologii w kierunku wykorzystania odnawialnych źródeł energii Dlatego też nie powinieneś mieć problemu ze znalezieniem ciekawej pracy w zawodzie. Gdzie zatem znajdziesz zatrudnienie jako absolwent Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii? Po ukończeniu studiów będziesz mógł być przygotowany do pracy jako specjaliści w dziedzinie konstrukcji oraz budowy elektrowni wiatrowych, farm wiatrowych, biogazowni rolniczych, instalacji solarnych, pomp ciepła. Będziesz mógł także pracować jako projektant, nadzorca oraz sprzedawca wybranych instalacji odnawialnych źródeł energii, operatorów procesowych, sterowniczych, informacyjnych i logistycznych systemów odnawialnych źródeł energii - elektrowni wiatrowych czy biogazowni. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednej z powyższych profesji to na pewne jest to odpowiedni kierunek dla Ciebie!

Śledząc losy naszych absolwentów kierunku Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy zauważamy, że pracują oni jako:

  • projektanci i konstruktorzy maszyn, urządzeń i instalacji OZE,
  • inżynierowie nadzoru i inżynierowie energetycy,
  • specjaliści ds. oceny energetycznej i efektywnego zarządzania energią w firmach bądź urzędach miast i gmin
  • konsultanci ds. problematyki energetycznej, przedsiębiorcy w branży energetycznej.

Dlaczego studia na inżynierii OZE na UTP w Bydgoszczy?

Z wiedzą zdobytą na kierunku Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy łatwiej Ci będzie konkurować na specyficznym, wymagającym rynku pracy w dziedzinach gospodarki stosujących rozwiązania technologiczne coraz mniej energochłonne i bardziej przyjazne środowisku. W trakcie studiów realizowane są atrakcyjne praktyki zawodowe w firmach branży OZE, takich jak: Rawicom, Eprosument, Projprzem Eko, czy Hanplast Energy.

Nasi absolwenci zakładają swoje firmy instalacyjne branży OZE są zatrudniani w zakładach związanych z branżą energetyczną i instalacji OZE. Absolwenci kierunku IOZE zatrudniani są również w wyższych uczelniach i instytutach naukowo-badawczych, biurach projektowych i laboratoriach przyzakładowych. Z niektórymi absolwentami naszego kierunku zetkniesz się już na studiach ponieważ pracują już na naszej uczelni lub zetkniesz się z nimi na praktykach bo pracują już w firmach branży OZE.  Wszechstronność wykształcenia naszych absolwentów powoduje, że z powodzeniem pracują oni również w branżach odległych od ukończonego kierunku studiów, np. w zarządzaniu i bankowości oraz obsłudze sieci komputerowych.

Studiując na kierunku IOZE możesz poszerzać swoje umiejętności i zainteresowania w ramach funkcjonującego studenckiego koła naukowego pn. Inżynieria OZE.

Branża OZE jest jedną z ważniejszych dziedzin rozwijanych na UTP w zakresie badań  i współpracy z przemysłem. Przejawem tego jest funkcjonujące na UTP w Bydgoszczy Centrum Kompetencji - Interdyscyplinarne Centrum Odnawialnych Źródeł Energii.

Swoje tematyczne studia z branży OZE możesz kontynuować na Wydziale Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy na poziomie magisterskim, gdzie jest uruchomiona specjalność Inżynieria OZE na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Możesz też wybrać inne pokrewne kierunki studiów na UTP w Bydgoszczy np. Energetyka. Po więcej informacji zapraszamy na Facebook.com/inzynieriaoze oraz na www.oze.utp.edu.pl.

Rekrutacja na studia I stopnia

Zapisz się na kierunek Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii i studiuj na UTP!

Kryteria przyjęć na kierunek Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch) obliczonej według wzoru:

∑ = [ JO(pp albo 2pr) + 2M(pp)] + [2M(2pr) lub 2F(pp albo 2pr) lub 2Ch(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Terminarz rekrutacji


Studia stacjonarne I stopnia - w terminie TURY 2

Inżynieria Farmaceutyczna - NOWOŚĆ

Studia stacjonarne I stopnia - TURA 2

Wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem Architektury, Architektury wnętrz i Wzornictwa

Studia stacjonarne I stopnia - TURA 2

 Kierunki studiów: Architektura, Architektura wnętrz i Wzornictwo

Studia niestacjonarne I stopnia - TURA 2

Wszystkie kierunki studiów

Studia stacjonarne i niestacjonarne
II stopnia

Wszystkie kierunki studiów

Przejdź na stronę rekrutacji on-line!

Dołącz do #TeamUTPDrukuj