INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

Spis treści:

Inżynieria materiałowa - charakterystyka kierunku studiów

Inżynieria materiałowa to dziedzina nauki i techniki, której zadaniem jest wykorzystanie interdyscyplinarnej wiedzy zarówno w celu użytecznego projektowaniem nowych, jak i doskonalenia już znanych materiałów. Swoim zakresem obejmuje dziedziny: fizykochemia polimerów, chemia fizyczna, fizyka, metaloznawstwo, ceramika, mechanika i in. Inżynieria materiałowa zajmuje się systemowym kształtowaniem materiałów uwzgledniającym ich właściwości, technologię produkcji, wpływ na środowisko, jak również sposób utylizacji i recyklingu. Wiedza w tej dziedzinie jest niezbędna dla rozwoju wszystkich innych technologii kształtujących dzisiejszy świat.

Forma, czas trwania, specjalności.

Studia o profilu praktycznym
Czas trwania studiów : 3,5 roku
Tryb studiów: stacjonarne
Specjalność: Inżynieria Materiałów Polimerowych

 

Rekrutacja na studia I stopnia

Zapisz się na kierunek Inżynieria materiałowa i studiuj na UTP!

Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Inżynieria Materiałowa powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), biologii (B), geografii (G), informatyki (I)

Co będziesz studiował?

Na studiach zdobędziesz obszerną wiedzę i umiejętności dotyczące właściwości i technik otrzymywania materiałów polimerowych w tym kompozytowych, biomateriałów, materiałów funkcjonalnych oraz nanomateriałów o ściśle zdefiniowanych właściwościach i zastosowaniach. Dowiesz się, jak produkuje się takie materiały oraz nauczysz się oceniać ich wytrzymałość, właściwości mechaniczne, przetwórcze i użytkowe.

Studiując Inżynierię Materiałową zdobędziesz wszechstronną wiedzę i umiejętności w szczególności dotyczącą:

 • zagadnień matematyki, fizyki, chemii, informatyki i nauki o materiałach,
 • podstawowych praw mechaniki i wytrzymałości materiałów, technologii ich wytwarzania, przetwórstwa i łączenia,
 • zasad projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i właściwościach użytkowych,
 • metod obliczeniowych i narzędzi informatycznych niezbędnych do analizy wyników eksperymentów oraz projektowania materiałów i modelowania procesów,
 • wytwarzania nowoczesnych tworzyw polimerowych, w tym kompozytów i nanokompozytów
 • oceny ich właściwości mechanicznych, przetwórczych i użytkowych.

Zajęcia prowadzone są przez kadrę naukową o dużym doświadczeniu praktycznym, naukowym i dydaktycznym, która współpracuje ścisłe z zapleczem gospodarczym. Wśród przedmiotów znaleźć można:

 • Wybrane surowce i półprodukty dla inżynierii materiałowej pochodzenia organicznego
 • Materiały pochodzenia naturalnego
 • Instrumentalne metody i techniki badania materiałów
 • Mechanika techniczna
 • Utylizacja i zabezpieczanie materiałów niebezpiecznych dla środowiska
 • Metody zabezpieczania trwałości materiałów
 • Podstawy technologii wytwarzania materiałów polimerowych
 • Podstawy komputerowego wspomagania projektowania CAD
 • Przetwórstwo materiałów polimerowych

Gdzie i jaka czeka Cię praca po kierunku inżynieria materiałowa?

Województwo kujawsko-pomorskie jest polskim zagłębiem branży przetwórstwa tworzyw polimerowych, dzięki temu absolwenci UTP nie mają problemów ze znalezieniem pracy w regionie. Znajdują oni zatrudnienie w:

 • działach badawczo-rozwojowych,
 • jednostkach doradczych i projektowych,
 • przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i przetwórstwem nowoczesnych materiałów,
 • działach kontroli jakości
 • firmach konsultingowo – projektowych związanych z doradztwem w zakresie doboru materiałów.

Dlaczego studia inżynieria materiałowa na UTP w Bydgoszczy?

 • Studia o profilu praktycznym - zajęcia prowadzone przez praktyków, co sprzyja nawiązywaniu kontaktów z przyszłymi pracodawcami.
 • 6 miesięcy praktyki zawodowej, którą odbywa się w trakcie trwania semestru.
 • Interdyscyplinarne studia łączące wszechstronną wiedzę z różnych obszarów, która sprzyja kreowaniu innowacyjnych rozwiązań.
 • Nowoczesny program studiów dostosowany do potrzeb rynku pracy.
 • Możliwość rozwijania zainteresowań w kołach naukowych.
 • Możliwość odbycia części studiów za granicą.

Rekrutacja na studia I stopnia

Zapisz się na kierunek Inżynieria materiałowa i studiuj na UTP!

Kryteria przyjęć na kierunek inżynieria materiałowa I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym/egzaminie dojrzałości z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), biologii (B) geografii (G), informatyki (I) obliczonej według następującego wzoru:

Σ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 2M(pp)] + [2M(2pr) albo 3Ch(pp albo2pr) albo 2F(pp albo 2pr) albo 2B(pp albo 2pr) albo 2G(pp albo 2pr) albo 2I(pp albo 2pr)]

Do obliczenia Σ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu. Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Terminarz rekrutacji


Studia stacjonarne I stopnia - w terminie TURY 2

Inżynieria Farmaceutyczna - NOWOŚĆ

Studia stacjonarne I stopnia - TURA 2

Wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem Architektury, Architektury wnętrz i Wzornictwa

Studia stacjonarne I stopnia - TURA 2

 Kierunki studiów: Architektura, Architektura wnętrz i Wzornictwo

Studia niestacjonarne I stopnia - TURA 2

Wszystkie kierunki studiów

Studia stacjonarne i niestacjonarne
II stopnia

Wszystkie kierunki studiów

Przejdź na stronę rekrutacji on-line!

Dołącz do #TeamUTPDrukuj