ENERGETYKA - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

Spis treści:

NOWOŚĆ!!!

Energetyka - charakterystyka kierunku studiów

To nowy kierunek na Wydziale Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki, który będzie prowadzony przy współpracy z TELE-FONIKĄ Kable SA (Grupa TFKable) – globalnym liderem na rynku kabli i systemów kablowych. Trzyipółletni program studiów zakłada realizację zajęć w systemie hybrydowym, tj. na terenie uniwersytetu i – w ramach części bloku praktycznego – w zakładzie produkcyjnym w Bydgoszczy Grupy TFKable.
To kierunek o profilu praktycznym, co oznacza, że ponad połowa prowadzonych zajęć będzie realizowana w laboratoriach, poprzez ćwiczenia, warsztaty i zajęcia projektowe. Z kolei wy-kłady prowadzone będą przez kadrę nauczycieli akademickich oraz specjalistów/ekspertów z Grupy TFKable. Taki profil pozwoli studentom na zdobycie umiejętności praktycznych oraz kompetencji wymaganych w pracy zawodowej. W programie studiów przyjęto również roz-szerzanie bloków teoretycznych z przedmiotów: elektroenergetyka, systemy kablowe, elektro-technika, mechanika i automatyka, oraz dodatkowy blok praktyczny, tj. 6-miesięczną praktykę przygotowującą studenta do wykorzystania zdobytej wiedzy.
Absolwent kierunku energetyka – profil praktyczny będzie posiadał wiedzę m.in. z zakresu:

• projektowania i eksploatacji systemów energetycznych, elektroenergetycznych i kablowych,
• rozwiązywania problemów związanych z energetyką, w szczególności w obszarze elektroenergetycznym,
• stosowania układów automatyki w systemach energetycznych i elektroenergetycznych,
• obsługi i eksploatacji systemów kablowych.

Forma, czas trwania, specjalności.

 Czas trwania studiów: 3,5 roku
 Tryb studiów: stacjonarne

 Studiując Energetykę swoje umiejętności będziesz mógł rozwijać na specjalności:

  • elektroenergetyka
W czasie studiów będziesz korzystał z bazy dydaktycznej Wydziału Telekomunikacji, Infor-matyki i Elektrotechniki oraz bazy szkoleniowej zakładu Bydgoszcz Grupy TFKable.
Część zajęć możesz też odbyć w innych ośrodkach akademickich w Polsce w ramach progra-mu MOSTECH (w politechnikach) lub za granicą w ramach programu Erasmus+.
W programie studiów dla studentów, którzy osiągną najlepsze wyniki, przewidziane są stypendia od Grupy TFKable. Dodatkowo dla najlepszych absolwentów inżynierów zostaną przygotowane oferty pracy w globalnych jednostkach produkcyjnych należących do Grupy TFKable.
 
Dobrze wyposażone laboratoria dydaktyczne gwarancją zdobycia cennej wiedzy praktycznej na zdjęciu Dziekan Wydziału dr hab. inż. Jan Mućko Prof. Uczelni
 

Część studiów możesz odbyć w innych ośrodkach akademickich w Polsce w ramach programu MOSTECH (w politechnikach) lub za granicą w ramach programu ERASMUS+.

Rekrutacja na studia I stopnia

Zapisz się na kierunek Energetyka i studiuj na UTP!

 

Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku energetyka, powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M), oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), informatyki (I).
Kandydat, który nie zdawał na maturze matematyki, fizyki lub fizyki i astronomii ani informatyki, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów, otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Co będziesz studiował?

Naukę rozpoczniesz od przedmiotów ogólnych (metodyka studiowania, ochrona własności intelektualnej, narzędzia informatyczne w inżynierii) oraz przedmiotów podstawowych (ma-tematyka, fizyka, wstęp do elektrotechniki i energetyki, podstawy programowania, chemia, rysunek techniczny i grafika inżynierska oraz metrologia). Czekają na Ciebie 3 semestry języka obcego. Dodatkowo będą prowadzone zajęcia z języka obcego branżowego, ukierunkowane-go na dziedzinę kablową i elektroenergetyczną. Przedmioty ogólne i podstawowe pozwolą Ci przygotować się do najważniejszych zagadnień z zakresu energetyki, elektroenergetyki, a tak-że techniki wytwarzania i eksploatacji kabli elektroenergetycznych. Do najważniejszych przedmiotów kierunkowych można zaliczyć m.in.: materiałoznawstwo, mechanikę techniczną i podstawy konstrukcji, elektrotechnikę z elementami elektroniki, automatykę, podstawy elek-troenergetyki, przemiany energetyczne, mechanikę płynów czy instalacje elektryczne. Klu-czowe zagadnienia z zakresu przemysłu kablowego wyjaśnią Ci eksperci z Grupy TFKable, a będą to zagadnienia związane z procesami produkcyjnymi w przemyśle kablowym, normalizacją i standaryzacją wyrobów, materiałoznawstwem kablowym, laboratoryjnym badaniem wyrobów, projektowaniem i eksploatacją systemów kablowych, a także rozwojem i niezawodnością linii kablowych wysokiego napięcia. Będziesz miał możliwość odbycia specjalistycznych praktyk jednomiesięcznych po IV semestrze studiów oraz pięciomiesięcznych w zakładzie produkcyjnym w trakcie trwania VI semestru studiów. Ponadto zaproponujemy Ci bardzo ciekawe przedmioty, o których wyborze zadecydujesz sam, np.: podstawy automatyzacji procesów przemysłowych, przetworniki i systemy pomiarowe, sieci elektroenergetyczne, w tym z generacją rozproszoną, układy przekształtnikowe, podstawy mechatroniki, systemy teleinformatyczne, odnawialne źródła energii. Nie zapominamy o tak ważnych kwestiach jak zagadnienia komercyjne i modele biznesowe w przemyśle – przedmiot ten jest na VII semestrze studiów i będzie prowadzony przez eksperta z Grupy TFKable.

Gdzie i jaka czeka Cię praca po kierunku Energetyka?

Możesz pracować w firmach produkujących kable i osprzęt kablowy, jednostkach projektowych i konstrukcyjnych związanych z przemysłem energetycznym, w szczególności elektroe-nergetycznym, firmach zajmujących się budową i eksploatacją systemów energetycznych oraz wytwarzaniem energii elektrycznej i/lub cieplnej, np. elektrociepłowniach, lokalnych ciepłow-niach, spalarniach, firmach działających w branży energetyki źródeł odnawialnych (wiatr, geo-termia, biomasa, energia słoneczna itp.).

Studenci kierunku Energetyka podczas wycieczki edukacyjnej w Tele Fonika Kable S

.

Dlaczego studia na Energetyce na UTP w Bydgoszczy?

Kierunek ten został opracowany przy współudziale licznych ekspertów z branży energetycznej. Przygotowany program studiów daje możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie energetyki, w szczególności elektroenergetyki, na wysokim poziomie, a następnie kontynuacji kariery zawodowej w branży. Kierunek energetyka to nasza reakcja na rzeczywiste potrzeby pracodawców z sektora elektroenergetycznego.

Rekrutacja na studia I stopnia

Zapisz się na kierunek Energetyka i studiuj na UTP!

Kryteria przyjęć na kierunek Energetyka I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F) informatyki (I) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 3M(pp)] + [M(6pr) lub F(3pp albo 6pr)] lub I(3pp albo 6pr) ]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

 

Terminarz rekrutacji


Studia stacjonarne I stopnia - w terminie TURY 2

Inżynieria Farmaceutyczna - NOWOŚĆ

Studia stacjonarne I stopnia - TURA 2

Wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem Architektury, Architektury wnętrz i Wzornictwa

Studia stacjonarne I stopnia - TURA 2

 Kierunki studiów: Architektura, Architektura wnętrz i Wzornictwo

Studia niestacjonarne I stopnia - TURA 2

Wszystkie kierunki studiów

Studia stacjonarne i niestacjonarne
II stopnia

Wszystkie kierunki studiów

Przejdź na stronę rekrutacji on-line!

Dołącz do #TeamUTPDrukuj