Analityka Chemiczna i Spożywcza- stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

Spis treści:

Analityka Chemiczna i Spożywcza - charakterystyka kierunku studiów

Analityk jest specjalistą którego zadaniem jest opracowywanie, rozwijanie i zastosowanie metod, aparatów i strategii, w celu uzyskania informacji o składzie chemicznym materiałów i ich zmienności w czasie i przestrzeni zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem krajowym oraz unijnym. Nasz Analityk  zajmuję się analizą chemiczną, czyli badaniem jakościowego
i ilościowego składu chemicznego substancji.

Absolwent tego kierunku posiada niezbędną wiedzę do rozwiązania podstawowych zagadnień analitycznych. Zna techniki stosowane w analizie chemicznej oraz potrafi je zastosować w praktyce laboratoryjnej. Posiada również wiedzę z zakresu zasad organizacji i pracy w laboratorium akredytowanym.

Absolwent posiada umiejętność obsługi i zastosowania komputera oraz podstawowych programów użytkowych, które może wykorzystać w laboratorium do przeprowadzania obliczeń oraz do oceny poprawności uzyskanych wyników.

Forma, czas trwania, specjalności.

Czas trwania studiów: 3,5 roku
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Studiując Analitykę Chemiczną i Spożywczą na UTP w Bydgoszczy możesz wybrać jedną z dwóch specjalności:

  • analityka środowiska
  • analityka żywności

W czasie studiów będziesz korzystał głównie z bazy dydaktycznej i nowoczesnych laboratoriów Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej oraz Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii UTP w Bydgoszczy.

Rekrutacja na studia I stopnia

Zapisz się na kierunek Analityka chemiczna i spożywcza i studiuj na UTP!

Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Analityka Chemiczna i Spożywcza powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), biologii (B), geografii (G), informatyki (I)

Co będziesz studiował?

Program kształcenia obejmuje  podstawowe przedmioty nauk humanistycznych i ścisłych (w tym: chemię, matematykę oraz ekologiczne i etyczne problemy w produkcji chemicznej i spożywczej). Uczęszczając na zajęcia zapoznasz się z tematyką związaną m.in. z nowoczesnymi technikami analitycznymi, analizą instrumentalną, zasadami pobierania i przygotowywania próbek do analizy, organizacją laboratorium i kontrolą jakości wyników analitycznych, monitoringiem, ochroną i analizą środowiska w różnych elementach ekosystemu tj. w  wodzie, glebie i powietrzu, analizą odpadów przemysłowych, problemami analizy żywności, metodami enzymatycznymi w analityce spożywczej i chemicznej, toksykologią żywności.

Wydział współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami spożywczymi i zakładami przemysłowymi. W trakcie studiów wielokrotnie odbywają się wycieczki do tych jednostek. Nieodzownym elementem programu studiów jest 4-tygodniowa praktyka, co pozwoli na zdobycie pożądanego przez pracodawcę doświadczenia zawodowego. Oferujemy interesujące przedmioty do wyboru, o których decydujesz sam. Ponadto proponujemy Ci bardzo ciekawe przedmioty specjalnościowe: ochrona, monitoring i analiza zanieczyszczeń środowiska, analiza powietrza atmosferycznego, analiza odpadów przemysłowych, analiza i unieszkodliwianie ścieków, analiza kąpieli galwanicznych i właściwości powłok, analiza surowców i ocena produktów przemysłu spożywczego, systemy zarządzania jakością, mikrobiologia żywności, zasady utrwalania, przygotowywania i przetwarzania żywności wprowadzonej do obrotu. I wiele innych.

Gdzie i jaka czeka Cię praca po kierunku Analityka chemiczna i spożywcza?

Absolwenci Analityki Chemicznej i Spożywczej mogą pracować praktycznie w każdym laboratorium przemysłowym. Są przygotowani do pracy w jednostkach zajmujących się pomiarami i kontrolą zanieczyszczenia środowiska (RDOŚ, WIOŚ) oraz w instytucjach związanych z oceną jakości żywności i służbach sanitarnych (IJHARS, Sanepid). Potencjalna praca czeka w laboratoriach kontrolno-pomiarowych zakładów przemysłowych, stacji uzdatniania wód i oczyszczalni ścieków, laboratoriach kryminalistycznych. Obszar badań i rozwoju (R&D) zakładów farmaceutycznych, przetwórstwa tworzyw sztucznych także dają możliwość rozwoju Twojej przyszłej kariery zawodowej. A wszystko to dzięki znajomości podstawowych zasad i technik pracy w laboratoriach  akredytowanych.

Dlaczego studia na kierunku Analityka Chemiczna i Spożywcza na UTP?

Bydgoszcz jest prężnie rozwijającym się miastem akademickim i przemysłowym. Od lat jest miastem ściśle związanym z przemysłem chemicznym i spożywczym. Znalezienie pracy nie jest problemem, a odbyte wcześniej praktyki znacznie to ułatwiają. Wydział posiada wykwalifikowaną kadrę akademicką i nowocześnie wyposażone pracownie naukowo-dydaktyczne. Studia przygotowują kadry dla firm/instytucji zajmujących się kontrolą jakości surowców i produktów przemysłu spożywczego i chemicznego. Studenci mogą brać udział w projektach badawczych, co dodatkowo rozwija i podnosi kwalifikacje zawodowe. Osiągnięte wyniki badań publikują w czasopismach naukowych, biorą udział w konferencjach dla młodych adeptów nauki. Swoją pasję do chemii studenci mogą rozwijać w dwóch aktywnie działających kołach naukowych „Cibus” i „Pentryt”. Chętni i otwarci na świat studenci mają możliwość wyjazdów na uczelnie zagraniczne w ramach programu „Erasmus+”.

Rekrutacja na studia I stopnia

Zapisz się na kierunek Analityka chemiczna i spożywcza i studiuj na UTP!

Kryteria przyjęć na kierunek Analityka Chemiczna i Spożywcza I stopnia - (inżynier)

ANALITYKA CHEMICZNA I SPOŻYWCZA I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

specjalności:

  • ANALITYKA ŚRODOWISKA
  • ANALITYKA ŻYWNOŚCI

ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym/egzaminie dojrzałości z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), biologii (B) geografii (G), informatyki (I) obliczonej według następującego wzoru:

Σ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 2M(pp)] + [2M(2pr) albo 3Ch(pp albo2pr) albo 2F(pp albo 2pr) albo 2B(pp albo 2pr) albo 2G(pp albo 2pr) albo 2I(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Terminarz rekrutacji


Studia stacjonarne I stopnia - w terminie TURY 2

Inżynieria Farmaceutyczna - NOWOŚĆ

Studia stacjonarne I stopnia - TURA 2

Wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem Architektury, Architektury wnętrz i Wzornictwa

Studia stacjonarne I stopnia - TURA 2

 Kierunki studiów: Architektura, Architektura wnętrz i Wzornictwo

Studia niestacjonarne I stopnia - TURA 2

Wszystkie kierunki studiów

Studia stacjonarne i niestacjonarne
II stopnia

Wszystkie kierunki studiów

Przejdź na stronę rekrutacji on-line!

Dołącz do #TeamUTPDrukuj