Oferty pracy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy zatrudni:

 L.p.  Stanowisko  Oferta
1. Doktoranta/Magistranta - stypendystę - Ogłoszenie dotyczy zatrudnienia w projekcie „Telekomunikacyjne podejście do modelowanie metabolizmu komórek” – NCN OPUS 17, numer umowy UMO-2019/33/B/ST6/00875.
2. Pracownika inżynieryjno-technicznego w Instytucie Inżynierii Elektrycznej Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki UTP
 3. Specjalista ds. informatycznych w Dziale Informatyki
4. Pracownika na stanowisko drukarza - operatora maszyn cyfrowych
5. Pracownika na stanowisko samodzielnego referenta ds. administracyjnych w Dziale Organizacji i Zarządzania
6. Starszego referenta ds. komercjalizacji wiedzi i technologii w Administracji Centralnej
7. Referenta ds. współpracy międzynarodowej w Administracji Centralnej
8. Referenta ds. administracyjnych w Dziale Administracji i Obsługi Obiektów
9. Oferta Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska zatrudni w Dziekanacie (na zastępstwo) pracownika administracyjnego ds. finansowych
10. 

Position in the project: scholarship grantee/PhD student Epig2021 NCN scholarship

 
11.  Position in the project: scholarship grantee/PhD student NCNscholarship_EpigPGC  
12.  Technika w Katedrze Hodowli i Żywienia Zwierząt Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt  
13.  Pracownika na stanowisku sprzątająca w Dziale Administracji i Obsługi Obiektów w wymiarze ¾ etatu  
14.  Pracownika w grupie pracowników inżynieryjno-technicznych, na stanowisku technika, w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze Biogeochemii i Gleboznawstwa, Pracowni Chemii Środowiska Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii   
15. Pracownika na stanowisku sprzątająca w DOMU STUDENTA BŁONIE wymiarze ¾ etatu

 

 

Dla KANDYDATÓW:

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

Klauzula informacyjna dla kandydata na pracownika

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  1. dla potrzeb aktualnie ogłaszanej rekrutacji – na podstawie 6 ust. 1 lit. b ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. w celu zawarcia umowy,
  2. przyszłych rekrutacji w razie udzielenia Pani/Pana zgody na podstawie 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, wyrażonej pisemnie na czas określony w oświadczeniu zgody,
 4. Pani/Pana dane osobowe, w przypadku nie zawarcia umowy, będą przechowywane przez okres do 6 miesięcy lub czas określony w oświadczeniu zgody,
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji, Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, z wyjątkiem przypadków wynikających z wyraźnego Pani/Pana żądania,
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku udzielenia zgody, prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie,
 7. podanie danych osobowych dla bieżącej rekrutacji jest wymogiem ustawowym Prawa pracy. Konsekwencją niepodania danych jest wykluczenie z rekrutacji.
 8. podanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i nie ma wpływu na przebieg oraz wyniki prowadzonej bieżąco rekrutacji.
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, z możliwością profilowania. Do prowadzenia rekrutacji pracowników nie stosuje się automatycznego podejmowania decyzji.

Drukuj