Finansowanie z MNiSW

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668)
• Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2019 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych.

Od 2019 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje publicznym uczelniom akademickim jedną subwencję na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego, której wysokość ustalana jest na podstawie danych z systemu POL-on, bez konieczności składania dodatkowego wniosku. Dane o liczbie pracowników prowadzących działalność naukową będą uwzględniane według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji.
O przeznaczeniu środków decyduje uczelnia. Środki z subwencji mogą być przeznaczone zarówno na wydatki bieżące, jak i na zakup środków trwałych, w tym inwestycje w budynki i budowle. Środki niewykorzystane przez uczelnie w roku przyznania poprzez wynik finansowy powinny zasilić fundusz zasadniczy.
Ponadto uczelnie za pośrednictwem systemu POL-on, będą na żądanie ministra składały sprawozdania z wykorzystania subwencji. W związku z tym, konieczne jest właściwe ewidencjonowanie przez uczelnie wydatków finansowych z przekazanej subwencji.

Źródło: https://konstytucjadlanauki.gov.pl


Drukuj