Zmarł prof. dr hab. Jacek Namieśnik Rektor Politechniki Gdańskiej

Doktor Honoris Causa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

Prof. dr hab. Jacek Namieśnik urodził się 10 grudnia 1949 r. w Mogilnie w województwie kujawsko-pomorskim. Był specjalistą z zakresu chemii analitycznej i chemii środowiska. Autor i współautor ponad 800 prac w liczących się czasopismach oraz twórca 10 patentów, w tym 1 europejskiego.
Na Politechnice Gdańskiej pełnił wiele funkcji. Dwukrotnie był kierownikiem Studium Doktoranckiego. Od siedmiu kadencji był członkiem Senatu Politechniki Gdańskiej, a od 2016 pełnił funkcję rektora uczelni.
Od czasów studiów, które odbył w latach 1967–1972, związany z Wydziałem Chemicznym PG. Tuż po ich ukończeniu rozpoczął pracę na macierzystym wydziale, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery akademickiej: doktor (1978), doktor habilitowany (1985), profesor nauk chemicznych (1995), profesor zwyczajny (1997). W latach 1990–1996 był prodziekanem Wydziału Chemicznego, w latach 1996–2002 i 2005–2012 pełnił funkcję dziekana, a od 1995 roku był kierownikiem Katedry Chemii Analitycznej. W okresie 2002–2005 oraz 2012–2016 kierował Studium Doktoranckim na Wydziale Chemicznym. Od siedmiu kadencji był członkiem Senatu.


Prof. Jacek Namieśnik był aktywny, poza politechniką, zarówno w sferze organizacyjnej, jak i naukowej. Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) na kadencję 2016 roku. Od pięciu kadencji należał do PAN. W latach 2007–2016 pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Chemii Analitycznej oraz był członkiem Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów, Rady Naukowej Instytutu Oceanologii PAN, Rady Naukowej Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa, Komitetu Badań Morza PAN, Extended Executive Committee of International Association of Environmental Analytical Chemistry, a także International Union of Pure and Applied Chemistry. Był także członkiem Rady Nadzorczej Grupy LOTOS. Odbył staż naukowy i kilka długoterminowych pobytów w Ecole Nationale Superieure de Chimie w Tuluzie we Francji oraz staże naukowe w Roskilde University Center w Danii oraz w University of Waterloo w Kanadzie.


Jako nauczyciel akademicki angażował się w kształcenie młodych kadr naukowych - wypromował 66 doktorów. Współpracował z wieloma uczelniami krajowymi i zagranicznymi.
Kierował Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu Środowiskowego (CEEAM, projekt dofinansowany przez Komisję Europejską) oraz wieloma zespołami badawczymi pracującymi w ramach grantów przyznanych przez Unię Europejską, Narodowe Centrum Nauki (np. grant Maestro) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (np. Modas).
Liczne osiągnięcia zapewniły prof. Namieśnikowi niekwestionowaną pozycję w krajowym i międzynarodowym środowisku naukowym. Świadczy o tym wiele wyróżnień. Od 2007 roku był profesorem honorowym Uniwersytetu w Bukareszcie. W 2001 roku otrzymał Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza w kategorii nauk ścisłych, a w 2007 roku od Polskiego Towarzystwa Chemicznego medal Wiktora Kemuli za wybitne osiągnięcia w zakresie chemii analitycznej. Za swoją pracę i dokonania naukowe w 2008 roku otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów, a w 2009 roku został laureatem konkursu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej o subsydium profesorskie w ramach programu MISTRZ.
Wybitny dorobek naukowy prof. Jacka Namieśnika został uhonorowany Nagrodą Prezesa Rady Ministrów w roku 2017. Doceniono jego wkład w nowe rozwiązania metodyczne i aparaturowe w zakresie analityki środowiskowej, żywności i medycznej.