godlo
logoutp
hr excellence

Stypendia rektora dla studentów na semestr letni 2019/2020

Drodzy studenci.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu, 11 marca 2020 r.  upływa termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora w semestrze letnim 2019/2020 dla studentów III semestru studiów II stopnia (za wyniki w nauce oraz osiągnięcia z I i II semestru studiów II stopnia).

Dla pozostałych studentów prawo do stypendium zostanie ustalone w oparciu o wnioski złożone w październiku 2019 r.
Uwaga! Powyższy termin obowiązuje również pozostałych studentów, którzy nie złożyli wniosku w październiku 2019 r. 

 

 

Rozpoczęcie zajęć teoretycznych Legii Akademickiej 2019/202

25 lutego 2020 roku o godz. 16:00 w sali 156 obiektu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 30 rozpoczynają się zajęcia teoretyczne ze studentami – ochotnikami, którzy złożyli wnioski o przystąpienie do programu edukacji wojskowej w ramach Legii Akademickiej – moduł podstawowy i podoficerski.

Skrzynka studencka

Na UTP pojawiła się skrzynka studencka.

Stypendia Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla wyróżniających się studentów

Informujemy, że istnieje możliwość aplikowania o stypendia Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla wyróżniających się studentów.

Wysokości świadczeń dla studentów i doktorantów z funduszu stypendialnego obowiązujące w roku akademickim 2019/2020

Zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów i doktorantów Rektor w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego oraz Uczelnianą Radą Samorządu Doktorantów ustalił:

 • obowiązującą w roku akademickim 2019/2020:
  - wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniającą do otrzymania stypendium socjalnego (próg dochodowy),
  - wysokość stypendium socjalnego w zależności od dochodu (algorytm progowy),
  - wysokość zwiększenia stypendium socjalnego (stała kwota),
  - wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych w zależności od stopnia niepełnosprawności (algorytm progowy),
  - wysokość stypendium rektora dla doktorantów (stała kwota),

  Patrz: Zarządzenie Z.52.2019.2020 z dnia 14 listopada 2019

Komunikat dotyczący wypłat stypendiów z funduszu stypendialnego

Pierwsza wypłata świadczeń z funduszu stypendialnego (stypendiów socjalnych, stypendiów rektora, stypendiów dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg) będzie miała miejsce w dniu 6 grudnia br. (świadczenia za miesiące: październik, listopad 2019 r.).

Wypłata stypendiów za miesiąc grudzień zaplanowana jest na dzień 19 grudnia br.

Konsultacje psychologiczne

Zapraszamy studentów i doktorantów naszej uczelni do skorzystania z bezpłatnych konsultacji psychologicznych.

Witamy na UTP!

Szanowni Państwo, gratulujemy przyjęcia na studia w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy i dziękujemy za wybranie naszego Uniwersytetu.

Ubezpieczenia NNW i OC studentów

Zmiany w dokumentowaniu wniosku o stypendium socjalne w roku 2019/2020 - aktualizacja komunikatu

Od 1 października 2019 r. wchodzą w życie nowe przepisy w zakresie świadczeń dla studentów, które wprowadziła ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Istotną zmianą w przypadku studenta/ doktoranta, który ubiega się o stypendium socjalne przy dochodzie do 528 zł jest wprowadzenie obowiązku przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny.

Kwaterowanie w Domach Studenta

Drodzy Studenci.

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi ogłoszeniami dotyczącymi zakwaterowania w Domach Studenta. W ostatnim czasie opublikowne zostały:

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów

Drodzy studenci!

7 października 2019 r. upływa termin składania wniosków o przyznanie stypendium Ministra za znaczące osiągniecia na rok akademicki 2019/2020.

Termin składania wniosków o stypendia socjalne i dla osób niepełnosprawnych

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium dla osób niepełnosprawnych od pierwszego miesiąca (października) w roku akademickim 2019/2020 upływa:
15 października 2019 r. - dla studentów
21 października 2019 r. - dla doktorantów

Stypendia rektora dla doktorantów

Stypendia rektora dla studentów w roku akademickim 2019/2020

Drodzy studenci!
Zachęcamy do zapoznania się z nowymi zasadami przyznawania stypendiów rektora dla studentów. Termin składania wniosków upływa 10 października 2019 r.

Szczegóły na stronie: http://www.utp.edu.pl/pl/student/pomoc-materialna/stypendia-i-zapomogi/stypendia-rektora-dla-najlepszych-studentow

Stypendia rektora dla studentów

Gratulujemy przyjęcia na studia wyższe!

Szanowni Państwo, gratulujemy przyjęcia na studia na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Dziękujemy za wybranie naszej uczelni.

Nowy Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu

Drodzy studenci oraz doktoranci, którzy podjęliście studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020!

Zachęcamy do zapoznania się z obowiązującym od 1 października 2019 r. Regulaminem świadczeń dla studentów i doktorantów, który zastąpi dotychczasowy Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej. Znajdziecie w nim m.in. nowe zasady przyznawania stypendiów rektora, stypendiów socjalnych oraz zapomóg, a także nowe wzory druków.

Szczegóły na stronie: http://www.utp.edu.pl/pl/student/studia-i-stopnia/pomoc-materialna/regulamin-przyznawania-swiadczen-pomocy-materialnej

 

Wolne miejsca zakwaterowania w Domach Studenta Fordon

Informujemy, że po zakończeniu rejestracji internetowej Domy Studenta w Fordonie nadal dysponują wolnymi miejscami w pokojach 2-osobowych. Zachęcamy do składania wniosków. 
Szczegóły na stronie internetowej http://www.utp.edu.pl/pl/student/zakwaterowanie-w-domach-studenta

Menu