Stypendia socjalne dla studentów

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty, o której mowa w pkt. 2.

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne ustala rektor w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego, z tym, że miesięczna jego wysokość nie może być niższa niż 1,30 kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2016.930 j.t. ze zmianami), oraz wyższa niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2016. 1518 j.t. ze zm.).  W roku akademickim 2018/2019 obowiązuje próg dochodowy: 1.051,70 zł i jest to najwyższy próg dopuszczony ustawowo.

Wysokość stypendium socjalnego uzależniona jest od średniego miesięcznego dochodu netto na jedną osobę w rodzinie studenta osiągniętego w roku 2017 z zastrzeżeniem przepisów o dochodzie utraconym i uzyskanym.

Liczbę członków rodziny przyjmuje się według stanu na dzień składania wniosku z wyjątkiem przypadku, gdy postępowanie o ustalenie alimentów na rzecz studenta zostało wszczęte lub rozstrzygnięte po upływie roku bazowego (2017) - wówczas student ma obowiązek wykazać dochody rodzica pozwanego o alimenty, a jego osobę wliczyć do składu rodziny.

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Student studiów stacjonarnych, który spełnia powyższe kryteria może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

Zwiększenie stypendium socjalnego nie przysługuje w przypadku, gdy okoliczości nie wymagają od studenta studiów stacjonarnych dojazdu do Uczelni tj. gdy przebywa na urlopie zdrowotnym lub oczekuje na powtarzanie semestru studiów (bez jednoczesnej realizacji zajęć stanowiących dług punktowy z niższych semestrów lub pisania pracy dyplomowej).

Student studiów stacjonarnych ubiegający się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zakwaterowania w obiekcie innym niż dom studenta do wniosku o przyznanie stypendium oprócz dokumentacji o dochodach dołącza oświadczenie o fakcie korzystania ze stancji lub innego niż dom studenta obiektu zbiorowego zakwaterowania. Wszyscy studenci studiów stacjonarnych ubiegający się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości składają oświadczenie zawierające informacje potwierdzające fakt, że codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Oba oświadczenia zawiera treść wniosku o stypendium (wzór nr 2).

Przy ocenie trudności dojazdu brane pod uwagę są następujące kryteria:

  1. odległość od miejsca stałego zameldowania,
  2. czas dojazdu najszybszym dostępnym środkiem transportu,
  3. liczba możliwych połączeń,
  4. odległość miejsca zamieszkania od najbliższego przystanku.

Wymagane dokumenty i szczegółowa instrukcja obliczania dochodu w rodzinie  -  pobierz


Wzory druków obowiązujących w r.a. 2018/2019:

Inne wzory druków:

 


Drukuj