Stypendia dla najlepszych doktorantów

Stypendium dla najlepszych doktorantów przyznawane jest na wniosek doktoranta wg wzoru nr 1 (na drugim i kolejnych latach studiów) lub 2 (na pierwszym roku studiów).

Stypendium dla najlepszych doktorantów na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym, na podstawie których komisja kwalifikacyjna ustaliła ranking osób przyjętych na I rok studiów doktoranckich.

Listę rankingową sporządza się na podstawie sumy punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, którego zasady ustalane są corocznie na podstawie odrębnych przepisów.

Stypendium dla najlepszych doktorantów na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:

  • uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów i zaliczeń objętych programem studiów doktoranckich,
  • wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,
  • podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez Uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej

a także: zaliczył bezwarunkowo poprzedni rok (semestr zimowy i letni) studiów doktoranckich.

Przy ustalaniu prawa do stypendium dla najlepszych doktorantów na drugim i kolejnych latach studiów sporządza się listy rankingowe z podziałem na lata studiów na podstawie sumy punktów uzyskanych według następujących kryteriów: (pobierz)

Wysokość stypendium dla najlepszych doktorantów oraz minimalną liczbę punktów konieczną do jego otrzymania na każdym roku studiów w poszczególnych dyscyplinach naukowych określa rektor w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Doktorantów.

Wzory wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów obowiązujących w r. a. 2018/2019:

 

 


Drukuj