Odpłatność za studia i usługi edukacyjne

Uczestników studiów doktoranckich (Polaków oraz cudzoziemców studiujących na zasadach obywateli polskich) w roku akademickim 2018/2019 obowiązują opłaty za świadczone usługi edukacyjne:

Za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce na stacjonarnych studiach doktoranckich.

Opłaty, te zostały określone na cały cykl kształcenia dla doktorantów I roku rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2018/2019 i muszą być zgodne z zawieranymi umowami.

Wysokości opłat dla doktorantów II roku i lat wyższych są zgodne z zawartymi umowami.

Terminy i zasady wnoszenia opłat oraz warunki odpłatności za studia i usługi edukacyjne, określa umowa zawarta między uczelnią a doktorantem w formie pisemnej.

 

Wysokość opłat za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce na stacjonarnych studiach doktoranckich:

 

L.p. Dyscyplina naukowa Liczba powtarzanych przedmiotów (zł)
1 2 3 więcej niż 3
1. argonomia 459 826 1101 1285
2. budownictwo 630 1134 1512 1764
3. ochrona i kształtowanie środowiska 457 826 1101 1285

 

 

 CUDZOZIEMCY – podejmujący stacjonarne studia doktoranckie prowadzone w języku polskim na zasadach odpłatności:

 

L.p. Kierunek Wysokość opłat za studia semestr / rok [w PLN]
1. argonomia 1550 / 3100
2. budownictwo 2366 / 4732
3. ochrona i kształtowanie środowiska 1550 / 3100

Drukuj