Technologia chemiczna

Specjalności:

 • analityka chemiczna i spożywcza (stacjonarne),
 • biotechnologia przemysłowa (stacjonarne),
 • nowoczesne technologie materiałowe (stacjonarne, niestacjonarne),
 • technologia procesów chemicznych (stacjonarne, niestacjonarne).

Organizacja studiów - stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku technologia chemiczna trwają 3, a niestacjonarne – 4 semestry.

Kandydaci - podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek technologia chemiczna jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów z tytułem inżyniera, licencjata, magistra lub równoważnego jednego z niżej wymienionych kierunków:

a) kierunku obieralnego (technologia chemiczna) lub z kierunku: analityka chemiczna i spożywcza, analityka chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria procesowa, nanotechnologie i technologie procesów materiałowych, technologia i inżynieria chemiczna, technologie ochrony środowiska, chemia kosmetyczna, materiały współczesnych technologii, inżynieria środowiska,

b) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk:

 • technicznych,
 • ścisłych,
 • rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

c) pozostałych kierunków przyporządkowanych do dyscyplin naukowych:

 • inżynieria chemiczna,
 • inżynieria materiałowa,
 • inżynieria mechaniczna,
 • inżynieria środowiska,
 • górnictwo i energetyka,
 • nauki leśne,
 • rolnictwo i ogrodnictwo,
 • technologia żywności i żywienia,
 • informatyka,
 • matematyka,
 • nauki biologiczne,
 • nauki chemiczne,
 • nauki fizyczne,
 • nauki o Ziemi i środowisku.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (punkt b i c) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia.
Zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%. Wynik poniżej 71% zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów kształcenia z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie wydziałowej oraz na stronie rekrutacji.

Twoje kwalifikacje - Zdobędziesz rozszerzoną wiedzę z zakresu wybranych zagadnień współczesnej chemii i technologii chemicznej, pogłębioną w wybranej specjalności. Twoje umiejętności i kompetencje:

 • wykonywanie podstawowych obliczeń reaktorowych, analiza kinetyki procesów zachodzących w reaktorach, charakterystyka pracy reaktorów różnych typów, stosowanie reaktorów;
 • w zakresie analityki – projektowanie procesów technologicznych w szeroko pojętym przemyśle rolno-spożywczym, ocena źródeł i monitorowania skażeń, podejmowanie działań zapobiegających przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska, stosowanie przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska;
 • w zakresie biotechnologii - wykorzystanie organizmów żywych i biokatalizatorów do produkcji substancji biologicznie czynnych i chemicznych o znaczeniu przemysłowym, prowadzenie procesów biosyntezy, biokonwersji i biotransformacji metodami biotechnologicznymi;
 • w zakresie nowoczesnych technologii materiałowych – wdrażanie nowych materiałów konstrukcyjnych i nanomateriałów stosowanych w nowoczesnych gałęziach gospodarki;
 • w zakresie technologii procesów chemicznych - modelowanie procesów technologicznych, tworzenie modeli zjawisk i procesów technologii chemicznej, projektowanie eksperymentu do weryfikacji modelu i/lub wyznaczania współczynników w nim występujących, obsługa nowoczesnych symulatorów komputerowych.

Zakładane efekty kształcenia wraz z programem studiów realizowane na kierunku technologia chemiczna są dostępne na stronie Wydziału: http://wtiich.utp.edu.pl/programy-studiow/technologia-chemiczna-studia-drugiego-stopnia/

Twoja potencjalna praca - po ukończeniu studiów magisterskich będziesz posiadać umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w przemyśle, instytutach naukowo-badawczych, laboratoriach, służbach ochrony środowiska, biurach projektowych, sektorach administracji i zarządzania, itp.

Więcej informacji i zasady naboru znajdziesz na stronach http://www.utp.edu.pl, https://rekrutacja.utp.edu.pl oraz na stronie Wydziału: http://wtiich.utp.edu.pl/


Drukuj