Analityka chemiczna i spożywcza

ANALITYKA CHEMICZNA I SPOŻYWCZA - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

specjalności:

  • ANALITYKA ŚRODOWISKA
    Wybierając tę specjalność poszerzysz wiedzę o ochronę, monitoring i analizę środowiska, analitykę powietrza atmosferycznego, odpadów przemysłowych, środków powierzchniowo-czynnych oraz kąpieli galwanicznych i właściwości powłok.

  • ANALITYKA ŻYWNOŚCI
    Wybierając tę specjalność poznasz podstawy technologii żywności, analizę surowców i ocenę produktów przemysłu spożywczego, podstawy analizy sensorycznej, chemię i mikrobiologię żywności oraz systemy zarządzania jakością żywności.

Co będziesz studiował - na studiach poznasz najnowsze trendy we współczesnej analityce w zakresie stosowania poszczególnych procedur i technik analitycznych w praktyce m.in. nowoczesne techniki analityczne, rozwój oraz zastosowanie nowych procedur analitycznych, zagadnienia transportu próbek i obróbki wstępnej próbek środowiskowych, walidacji i kalibracji urządzeń pomiarowych, kontrola procesów on-line, organizacja i praca laboratorium spełniającego wymogi dobrych praktyk laboratoryjnych.

Gdzie i jaka czeka Cię praca - po ukończeniu studiów możesz pracować w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, spożywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego, włókienniczego, w laboratoriach małych firm produkcyjnych czy laboratoriach jednostek badawczo-rozwojowych, jak również w laboratoriach analiz sądowych, kryminalistycznych oraz celnych. Ponadto, absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach kontrolno-pomiarowych, laboratoriach urzędów i instytucji zajmujących się kontrolą i badaniem żywności oraz ochroną środowiska (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska), a także stacjach sanitarno-epidemiologicznych i Państwowej Inspekcji Handlowej.

Kryteria przyjęć

ANALITYKA CHEMICZNA I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

specjalności:

  • ANALITYKA ŚRODOWISKA
  • ANALITYKA ŻYWNOŚCI

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), biologii (B) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 2M(pp)] + [2M(2pr) lub 3Ch(pp albo 2pr) lub 2F(pp albo 2pr) lub 2B(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.


Drukuj