Budowa i eksploatacja maszyn

Dyscyplina naukowa budowa i eksploatacja maszyn należy do dziedziny nauk technicznych i obejmuje wiedzę o problematyce konstrukcyjnej, technologii wytwarzania oraz technologii eksploatacji (głównie w powiązaniu z problematyką transportu). Problematyka badawcza tej dyscypliny wyznaczana jest na potrzeby słuchaczy przez wykłady monograficzne obowiązkowe: wybrane zagadnienia fizyki fazy skondensowanej, wybrane zagadnienia inżynierii materiałowej, postępy w technice wytwarzania, podstawy teorii i inżynierii systemów, podstawy diagnostyki maszyn, wibroakustyka maszyn i urządzeń, metody optymalizacyjne w budowie i eksploatacji maszyn, modelowanie procesów i systemów eksploatacji, wybrane zagadnienia mechaniki teoretycznej i stosowanej, dynamika maszyn, wytrzymałość i trwałość zmęczeniowa elementów konstrukcyjnych, badania doświadczalne w budowie maszyn, podstawy projektowania urządzeń mechatronicznych, projektowanie środowiskowych procesorów energii, zintegrowane systemy rozdrabniania. Studia doktoranckie z budowy i eksploatacji maszyn są wspomagane przez grono pracowników naukowych Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz przez pracowników Wydziału Telekomunikacji i Elektrotechniki. W programie studiów znalazł się wykład monograficzny obieralny prowadzony przez tych pracowników naukowych. Wybrane przykłady wykładów: metody komputerowe w mechanice ośrodków ciągłych, zawansowane metody cyfrowej obróbki sygnału, sieci neuronowe, metody i zastosowanie sztucznej inteligencji, podstawy matematyczne generacji sekwencji pseudolosowych oraz teorii kodowania.

Studia trwają 4 lata (8 semestrów). Program tych studiów obejmuje łącznie około 810 godzin zajęć dydaktycznych, w tym 13 przedmiotów (filozofia, język angielski, metodologia badań naukowych, informatyka i metody numeryczne w nauce, matematyka w zastosowaniach, etyka w nauce i nauczaniu, psychologia, pedagogika, dydaktyka z metodyką nauczania, kultura żywego słowa z elementami retoryki, wykłady monograficzne obieralne i obowiązkowe i seminarium doktorskie). Ponadto doktoranci prowadzą zajęcia dydaktyczne ze studentami (rocznie 45 godzin, poczynając od drugiego roku studiów) oraz wykonują badania naukowe niezbędne do przygotowania rozprawy doktorskiej pod kierunkiem samodzielnych pracowników nauki (profesorów). Stosuje się zasadę konieczności zadeklarowania przybliżonego tematu pracy doktorskiej do końca pierwszego roku studiów oraz obowiązek otwarcia przewodu doktorskiego do końca szóstego semestru. Studia doktoranckie w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn realizowane są na Wydziale Mechanicznym UTP.

Zasady naboru na studia doktoranckie

Postępowanie klasyfikacyjne kandydatów na studia w dyscyplinie naukowej budowa i eksploatacja maszyn odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów uzyskanych według następującego wzoru:

Σ= 2A+ 0,5B+C+2D+E

A. Średnia ocen za cały tok studiów magisterskich albo studiów I stopnia (studia inżynierskie) – beneficjenta programu ,,Diamentowy grant” – waga 2 przy średniej ocen:

> 4,8 10 pkt.
(4,6 - 4,8> 9 pkt.
(4,4 - 4,6> 8 pkt.
(4,2 - 4,4> 7 pkt.
(4,0 - 4,2> 5 pkt.
poniżej 4,0 0 pkt.

 

B. Ocena z języka obcego- waga – 0,5

Punkty przyznawane są na podstawie egzaminu z języka (ocena końcowa z zaliczenia lub egzaminu z języka obcego uzyskana na studiach wyższych). W przypadku zdania kluczowych testów typu First Certificate itp. - 10 pkt.

Ocena z zaliczenia/egzaminu:

Celujący, bardzo dobry 10 pkt.
Dobry, Dobry plus 6 pkt.
Dostateczny, dostateczny plus 2 pkt.

 

C. Aktywność naukowa – waga 1

Suma punktów za aktywność naukową nie może przekroczyć 10.

Punkty przyznawane są za udokumentowane publikacje oraz prace przyjęte do druku w czasopismach naukowych (brana jest pod uwagę jakość czasopisma), staże naukowe, udział w konferencjach i kursach naukowych, udokumentowany udział w pracy kół naukowych w trakcie studiów.

 

D. Rozmowa kwalifikacyjna – waga 2

Suma punktów za rozmowę kwalifikacyjną nie może przekroczyć 10.

a) brane jest pod uwagę wykształcenie oraz sposób prezentacji zainteresowań naukowych kandydata, w tym tematyki badawczej, której dotyczy praca magisterska i planowana praca doktorska,

b) posiadanie innych udokumentowanych kwalifikacji i uprawnień zawodowych. Beneficjent programu ,,Diamentowy grant” nie przystępuje do rozmowy kwalifikacyjnej i za dotychczasową aktywność naukową otrzymuje maksymalną liczbę punktów tj. 10.

 

E. Zgodność z profilem naukowym Wydziału – waga 1

Suma punktów nie może przekroczyć 10.

Brana jest pod uwagę zgodność kierunku, w którym kandydat uzyskał tytuł magistra inżyniera, z profilem naukowym (preferencjami rozwojowymi) Wydziału. Maksymalna sumaryczna liczba punktów – 65.

 

Pozytywnym wynikiem klasyfikacji jest uzyskanie przez kandydata, co najmniej 35 punktów.


Drukuj