Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityka plików cookie. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie możesz określić w Twojej przeglądarce.

Zamknij
Logotyp uczelni - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
Orzeł - godło Polski

Język wykładowy – angielski

CAE foto1Kandydat ubiegający się o przyjęcia na studia II stopnia na CAE powinien

 • posiadać niezbędną wiedzę z matematyki wyższej i fizyki, która jest wykładana na kierunkach inżynierskich,
 • posiadać podstawową wiedzę z zakresu technologii informacyjnej,
 • znać zasady projektowania i wytwarzania obiektów i procesów technicznych,
 • potrafić odczytywać dokumentację techniczną,
 • znać właściwe dla swojej branży oprogramowanie do komputerowego wspomagania pracy inżyniera,
 • mieć umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

CAE foto4

CAE foto3Wykaz planowanych przedmiotów: Najnowsze elementy fizyki współczesnej. Matematyka zaawansowana. Techniczny język angielski. Technologia informacyjna. Pomiary komputerowe. Wytrzymałość materiałów. Budowa maszyn. Konstrukcje betonowe. Algorytmy i struktury danych. Grafika komputerowa. Sztuczna inteligencja. Inżynieria przedsiębiorstw. Komputerowe wspomaganie w budowie maszyn. Komputerowe wspomaganie w budownictwie i architekturze. Komputerowe wspomaganie we wzornictwie. Metody numeryczne w inżynierii. Metoda elementów skończonych. Komputerowe symulacje inżynierskie. Programowanie aplikacji biznesowych. Podstawy programowania komputerowego. Zaawansowane programowanie komputerowe. CAE foto2Analiza systemów sterowania. Komputerowe wspomaganie wytwarzania. Symulacja procesów przetwórstwa tworzyw sztucznych. Komputerowe wspomaganie zarządzania jakością. Zaawansowane metody geodezji i kartografii. Grafika inżynierska w programie NX. Systemy informacji geograficznej. Obróbka CNC. Seminarium dyplomowe. Przygotowanie pracy dyplomowej.

Twoje kwalifikacje – absolwent CAE w zależności od rodzaju ukończonych studiów I-go stopnia i dokonując odpowiedniego wyboru przedmiotów, może zdobyć umiejętność wyjątkowo efektywnego posługiwania się narzędziami informatycznymi komputerowego wspomagania, a zwłaszcza współpracy z inżynierami innych specjalności, pogłębionej znajomości technologii informacyjnej, szczególnie w zakresie grafiki komputerowej i programowania komputerowego oraz pogłębionej znajomości różnych środowisk komputerowego wspomagania i stać się specjalistą od rozwoju środowisk komputerowego wspomagania prac inżynierskich.

 

 

 

Zasady rekrutacji

 1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek computer aided engineering jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera:
  1. kierunku obieralnego oraz po kierunkach: budownictwo, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, fizyka techniczna, inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, transport, technika rolnicza i leśna, zarządzanie i inżynieria produkcji, teleinformatyka,
  2. pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych.

Wszyscy kandydaci-absolwenci są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia (także ze Studium Języków Obcych UTP) potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego na ocenę co najmniej 4,0.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%. Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w % Ocena
≥ 91 5,0
81 - 90 4,5
71 - 80 4,0
61 -70 3,5
51 - 60 3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów kształcenia z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia ( ppkt. a) ) oraz oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej ( ppkt. b) ) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego lub z toku studiów I stopnia.

3. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.

Wyszukaj Pracownikautp assistant

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najświeższe informacje dotyczące Uniwersytetu UTP wypełnij poniższy formularz:

UTP - logotyp

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

 

Al. prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz

 

Skontaktuj się z nami