godlo
logoutp
hr excellence

Uczelnia dostępna

Dział Obsługi Projektów informuje, że dnia 14 marca 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19  „Uczelnia dostępna”, który dotyczy realizacji działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym.

Wnioskodawca - Uczelnia może złożyć wyłącznie jeden wniosek w konkursie.
Wnioski przyjmowane będą w terminie od dnia 15 kwietnia 2019 r. (godz. 08:15) do dnia 28 czerwca 2019 r. (godz. 14:00).

Kwota dostępna w konkursie wynosi 200 000 000,00 PLN a maksymalny poziom dofinansowania to 97%.

Kurs na MOOC

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dziś (30.10.2018 r.) konkurs na finansowanie projektów w programie „Kurs na MOOC” dotyczących stworzenia i realizacji jednego z dwóch poniżej wskazanych rodzajów kursów edukacyjnych w formie e-learningu:

Jak skutecznie rozliczyć projekt w ramach III Osi PO WER?

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przygotowało dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach III Osi Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój poradnik:

RODO w projektach PO WER

Dział Obsługi Projektów informuje, że w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla III Osi PO WER poinformowało na swojej stronie internetowej o wprowadzeniu nowych wzorów Umów o dofinansowanie projektów oraz o nowym wzorze Oświadczenia uczestnika projektu.

Zintegrowane Programy Rozwoju Regionalnego

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dziś (24.05.2018) konkurs na Zintegrowane Programy Uczelni na Rzecz Rozwoju Regionalnego.

Konkursy na Zintegrowane Programy Uczelni

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejną edycję konkursów na Zintegrowane Programy Uczelni.

Konkurs na realizację "Trzeciej Misji Uczelni"

UTP w Kontrakcie Terytorialnym

28 grudnia 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowy o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 dwóch projektów, których przedmiotem wsparcia są inwestycje w laboratoria badawczo-rozwojowe naszego Uniwersytetu.

Studia dualne

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na projekty w programie „Studia dualne”, dotyczące opracowania programów kształcenia i realizacji studiów dualnych.

Uniwersytet Młodego Odkrywcy

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”, dotyczące rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej np. poprzez programy realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.

Staże dla studentów

Cztery z pośród pięciu projektów złożonych na konkurs nr POWER.03.01.00-IP.08-00SP2/17 uzyskały pozytywną ocenę i dofinasowanie.

Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki

Informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło konkurs na wyłonienie projektów dot. cyfrowego udostępniania zasobów nauki.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane od 31 sierpnia 2017 r. do 30 listopada 2017 r.

Zintegrowane Programy Uczelni

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkursy na Zintegrowane Programy Uczelni (w ramach PO WER Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych).

Nabór prowadzony będzie w ramach trzech ścieżek:

I. Dla najszerszego grona uczelni

Alokacja środków w ramach tego konkursu wynosi 500 mln złotych. O granty mogą ubiegać się uczelnie publiczne i niepubliczne kształcące co najmniej 200 studentów i posiadające pozytywną ocenę kształcenia PKA na prowadzonych przez siebie kierunkach. Poziom maksymalnego dofinansowania zależy od liczby studentów i może wynieść od 3 do 30 mln złotych (dla uczelni kształcących 5001-10000 studentów – 12 000 000 PLN).

Konkurs na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni (w ramach PO WER Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego).

Dofinansowanie można otrzymać na działania podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni w zakresie co najmniej dwóch następujących elementów:

- innowacyjnych umiejętności dydaktycznych,

- umiejętności informatycznych (w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia) oraz zarządzania informacją,

- w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku obcym.

Konkurs na projekty wspierające rozwój kadr przemysłu motoryzacyjnego

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na projekty wspierające rozwój kadr dla przemysłu motoryzacyjnego (w ramach PO WER, Działanie 3.1
Kompetencje w szkolnictwie wyższym).

Nowy konkurs na Akademickie Biura Karier

Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17 na projekty dotyczące wspierania świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biura Karier

Dział Obłsugi Projektów uprzejmie informuje, że z dniem 24 marca 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym na projekty dotyczące wspierania świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biura Karier wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane od 24 kwietnia 2017 r. do 24 maja 2017 r.

FAQ i spotkanie informacyjne do konkursu S?P!

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w programie „Studiujesz? Praktykuj!”, w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się w dniu 6 kwietnia br. i transmitowane będzie on-line w czasie rzeczywistym (od godz. 10).

Śledzenie spotkania będzie możliwe poprzez kliknięcie w baner zamieszczony na głównej stronie internetowej NCBR.gov.pl.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/faq/ znajdują się FAQ do tego konkursu.

Komunikat z dnia 27.01.2017

Szanowni Państwo,

Dział Obsługi Projektów uprzejmie przypomina o konieczności przestrzegania obowiązków wynikających z podpisanych umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu POWER.

Szczegóły w załączniku Komunikat z dnia 27.01.2017

Konkurs na staże dla studentów

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło  konkurs na projekty dotyczące realizacji wysokiej jakości programów stażowych dla studentów (PO WER Działanie 3.1 kompetencje w szkolnictwie wyższym).
Wnioski w ramach konkursu przyjmowane będą od 6 marca 2017 r. do 7 kwietnia 2017 r.

Celem programu stażowego musi być zapewnienie realizacji stażu w sposób gwarantujący pozyskanie przez stażystę odpowiedniego doświadczenia i efektywne wykorzystanie stażu. W związku z tym minimalny wymiar stażu wynosi 120 godzin zadań stażowych, przy czym nie może obejmować mniej niż 20 godzin zadań stażowych wykonywanych w tygodniu.

Komunikat

Prace związane z przygotowywaniem dokumentacji aplikacyjnej projektów, w szczególności wypełnienie formularza “Zgłoszenia propozycji projektu”, należy realizować zgodnie z Zarządzeniem nr Z.7.2015.2016 z dnia 2015-10-01, w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.

Nowe konkursy

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi konkursami, w ramach których Uczelnia może starać się o zdobycie dofinansowania.

Konkurs na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni (w ramach PO WER Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego).

Możliwość pozyskania dofinansowania na stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych zajęć dla młodzieży

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy o możliwości pozyskania dofinansowania na stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych zajęć dla młodzieży (w ramach rozwoju oferty Uczelni w zakresie realizacji tzw. trzeciej misji), przy wykorzystaniu zasobów Uczelni (np. kadry dydaktycznej, laboratoriów, aparatury naukowej).

Źródło finansowania: program Ścieżki Kopernika 2.0 w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER, konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016.

Konkurs w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER

Szanowni Państwo,

informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER.

Dofinansowanie można pozyskać na Nowe Programy Kształcenia dotyczące realizacji programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierających w szczególności:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs w ramach Działania 3.1 PO WER Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Dofinansowanie można otrzymać na podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju,  w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców/organizacje pracodawców, realizowane (z wyłączeniem staży) poprzez:

Menu