Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityka plików cookie. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie możesz określić w Twojej przeglądarce.

Zamknij
Logotyp uczelni - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
Orzeł - godło Polski

Cztery z pośród pięciu projektów złożonych na konkurs nr POWER.03.01.00-IP.08-00SP2/17 uzyskały pozytywną ocenę i dofinasowanie.

1. „SZARŻUJ NA STAŻ! – program praktycznego kształcenia dla studentów Wydziału Inżynierii
Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy – II EDYCJA”

Staże dedykowane są studentom WIM kierunków: Mechanika i budowa maszyn, Transport, Inżynieria odnawialnych źródeł energii, Inżynieria biomedyczna.

Kwota przyznanego dofinansowania – 1 662 320,04 PLN

2. „STAŻ? I PRACĘ MASZ! – program stażowy dedykowany studentom 7 kierunków Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy”

Staże dedykowane są studentomkierunków:

- WTiICh: Technologia żywności i żywienie człowieka - inżynieria żywności, Analityka chemiczna i spożywcza, Technologia chemiczna,

- WRiB: Technologia żywności i żywienie człowieka - przetwórstwo rolno-spożywcze, Rolnictwo, Biotechnologia, Architektura krajobrazu.

Kwota przyznanego dofinansowania – 489 753,00 PLN

3. „Staż na start”

Staże dedykowane są studentom WBAiIŚ kierunków: Budownictwo, Inżynieria środowiska, Architektura i urbanistyka, Architektura wnętrz.

Kwota przyznanego dofinansowania – 607 089,04 PLN

4. „Galopem na STAŻ”

Staże dedykowane są studentom WHiBZ kierunków: Zootechnika, Zoofizjoterapia

Kwota przyznanego dofinansowania – 900 606,54

Realizacja projektów rozpocznie się w I kwartale 2018 r.

Informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło konkurs na wyłonienie projektów dot. cyfrowego udostępniania zasobów nauki.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane od 31 sierpnia 2017 r. do 30 listopada 2017 r.

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% wydatków kwalifikowanych projektu. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu nie może być niższa niż 4 mln PLN.

Szczegółowe informacje dot. konkursu dostępne są na stronie CPPC https://cppc.gov.pl/nabor-wnioskow-2-3-1-nauka-iii-konkurs/

Konsultacji w sprawie przygotowania wniosków udziela Dział Obsługi Projektów (ul. Kaliskiego
7, bud. RCI, p. B 106 – 109).

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkursy na Zintegrowane Programy Uczelni (w ramach PO WER Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych).

Nabór prowadzony będzie w ramach trzech ścieżek:

I. Dla najszerszego grona uczelni

Alokacja środków w ramach tego konkursu wynosi 500 mln złotych. O granty mogą ubiegać się uczelnie publiczne i niepubliczne kształcące co najmniej 200 studentów i posiadające pozytywną ocenę kształcenia PKA na prowadzonych przez siebie kierunkach. Poziom maksymalnego dofinansowania zależy od liczby studentów i może wynieść od 3 do 30 mln złotych (dla uczelni kształcących 5001-10000 studentów – 12 000 000 PLN).

II. Dla uczelni średniej wielkości

Drugi konkurs – z budżetem w wysokości 250 mln zł – przeznaczony jest dla uczelni publicznych i niepublicznych kształcących nie więcej niż 20 tys. studentów, na których co najmniej połowa ocenionych jednostek organizacyjnych posiada ocenę parametryczną na poziomie B lub niższą. Poziom maksymalnego dofinansowania zależy od liczby studentów i może wynieść od 3 do 20 mln złotych (dla uczelni kształcących 5001-10000 studentów – 12 000 000 PLN).

III. Dla największych i najsilniejszych

W trzecim konkursie do rozdysponowania będzie suma 250 mln złotych. Jest on dedykowany uczelniom, które mogą się pochwalić oceną parametryczną na poziomie A lub A+ na większości wydziałów.

W ramach ścieżki I lub II dofinansowanie można otrzymać na projekt, który swym zakresem merytorycznym będzie obejmował co najmniej 3 ze wskazanych modułów działań:

1. Moduł programów kształcenia:

- dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności;

- wsparcie realizacji studiów o profilu praktycznym, kształcących równocześnie praktyczne umiejętności zawodowe i kompetencje miękkie studentów, dzięki uwzględnieniu m.in. programów stażowych powiązanych z programem kształcenia;

- realizacja programów kształcenia w językach obcych, skierowanych zarówno do studentów z Polski, jak i do cudzoziemców;

- włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, w prowadzenie programów kształcenia w polskich uczelniach.

2. Moduł podnoszenia kompetencji:

- podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju.

3. Moduł programów stażowych:

- wysokiej jakości programy stażowe dla studentów.

4. Moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy:

- wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez jednostki działające w strukturze uczelni (np. akademickie biura karier), wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy;

- wsparcie wykorzystania informacji z rynku pracy (wyniki uczelnianego monitoringu karier zawodowych absolwentów, prognoz zatrudnienia,badania wśród pracodawców w regionie) do projektowania kształcenia dopasowanego do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego w regionie;

5. Moduł studiów doktoranckich:

- tworzenie i realizacja wysokiej jakości programów studiów doktoranckich i oraz włączenie do tych programów działań uzupełniających (jak np. staże dydaktyczne oraz inne formy edukacyjne podnoszące kompetencje naukowe i dydaktyczne doktorantów), realizowanych poprzez co najmniej jeden ze wskazanych poniżej elementów:

* interdyscyplinarne programy studiów doktoranckich,

* programy studiów doktoranckich realizowane przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi,

*programy studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich.

6. Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego:

- działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie: umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych (w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia), prowadzenia dydaktyki w j. obcym, zarządzania informacją, umiejętności prezentacyjnych oraz staże dydaktyczne;

- wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelniami, tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych, zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia;

- działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych w uczelniach, takie jak zarządzanie zespołem, zarządzanie finansami, wsparcie uczelnianych struktur związanych z absorpcją środków finansowych np. z Horyzontu 2020.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane od 26 czerwca 2017 r. do 15 września 2017 r.

Szczegółowe informacje dot. konkursów dostępne są na stronie NCBiR (http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,5231,ogloszenie-konkursow-na-zintegrowane-programy-uczelni-sciezka-i-powr-03-05-00-ip-08-00-pz117-sciezka-ii-powr-03-05-00-ip-08-00-p.html).

Konsultacji w sprawie udziela Dział Obsługi Projektów (ul. Kaliskiego 7, bud. RCI, p. B 106 – 109).

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni (w ramach PO WER Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego).

Dofinansowanie można otrzymać na działania podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni w zakresie co najmniej dwóch następujących elementów:

- innowacyjnych umiejętności dydaktycznych,

- umiejętności informatycznych (w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia) oraz zarządzania informacją,

- w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku obcym.

Wsparcie adresowane jest wyłącznie do osób posiadających stopień naukowy doktora oraz osób odbywających studia III stopnia na uczelni będącej wnioskodawcą, które na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie nie ukończyły 35 roku życia i stanowią kadrę dydaktyczną uczelni.

Projekt musi zakładać praktyczne wykorzystanie zdobytych przez kadrę kompetencji dydaktycznych w ramach prowadzonych zajęć ze studentami (w wymiarze co najmniej jednego semestru).

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane od 29 maja 2017 r. do 28 lipca 2017 r.

Szczegółowe informacje dot. konkursu dostępne są na stronie NCBiR (http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030400-ip08-00-pkd17//).

Konsultacji w sprawie przygotowania wniosków udziela Dział Obsługi Projektów (ul. Kaliskiego 7, bud. RCI, p. B 106 – 109).

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na projekty wspierające rozwój kadr dla przemysłu motoryzacyjnego (w ramach PO WER, Działanie 3.1
Kompetencje w szkolnictwie wyższym).

Dofinansowanie można otrzymać na działania umożliwiające dostosowanie umiejętności, kwalifikacji lub kompetencji studentów do potrzeb potencjalnych pracodawców.

W projekcie należy założyć realizację następujących elementów:

- wysokiej jakości programy stażowe dla co najmniej 30% studentów kształcących się na danym roku na kierunku objętym działaniami w ramach projektu;

- programy rozwoju kompetencji studentów oczekiwanych od kandydatów do pracy (w oparciu o najnowsze badania rynku);

- włączanie pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację.

Warunkiem udziału Wnioskodawcy w konkursie jest nawiązanie (do dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu) formalnej współpracy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w Polsce w przemyśle motoryzacyjnym (tj.: produkującym pojazdy samochodowe oraz części i akcesoria motoryzacyjne).

Wnioski w ramach konkursu przyjmowane będą od 8 maja 2017 r. do 9 czerwca 2017 r.

Szczegółowe informacje dot. konkursu dostępne są na stronie NCBiR: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/mot17/

Konsultacji w sprawie przygotowania wniosków udziela Dział Obsługi Projektów.

Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17 na projekty dotyczące wspierania świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biura Karier

24.03.2017

Dział Obłsugi Projektów uprzejmie informuje, że z dniem 24 marca 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym na projekty dotyczące wspierania świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biura Karier wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane od 24 kwietnia 2017 r. do 24 maja 2017 r.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia oraz regulaminem konkursu wraz z załącznikami

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w programie „Studiujesz? Praktykuj!”, w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się w dniu 6 kwietnia br. i transmitowane będzie on-line w czasie rzeczywistym (od godz. 10).

Śledzenie spotkania będzie możliwe poprzez kliknięcie w baner zamieszczony na głównej stronie internetowej NCBR.gov.pl.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/faq/ znajdują się FAQ do tego konkursu.

Szanowni Państwo,

Dział Obsługi Projektów uprzejmie przypomina o konieczności przestrzegania obowiązków wynikających z podpisanych umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu POWER.

Szczegóły w załączniku Komunikat z dnia 27.01.2017

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni (w ramach PO WER Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego).

Dofinansowanie można otrzymać na działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie co najmniej trzech następujących elementów:

-         innowacyjnych umiejętności dydaktycznych,

-         umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia,

-         w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku obcym,

-         zarządzania informacją.

Projekt musi również zakładać praktyczne wykorzystanie zdobytych przez kadrę kompetencji dydaktycznych w ramach prowadzonych zajęć ze studentami (min. jeden semestr w trakcie trwania projektu).

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane od 1 sierpnia do 30 września 2016 r. w siedzibie NCBiR.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr Z.7.2015.2016, przed przystąpieniem do prac nad dokumentacją aplikacyjną należy zgłosić ten fakt (za pośrednictwem Działu Obsługi Projektów) do akceptacji Rektora (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Z.7.2015.2016 -  Zgłoszenie propozycji projektu). 

Szczegółowe informacje dot. konkursu dostępne są na stronie NCBiR (http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-1kadrapower342016/).

Konsultacji w sprawie przygotowania wniosków udziela Dział Obsługi Projektów (ul. Kaliskiego 7, bud. RCI, p. B 106 – 109).

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło  konkurs na projekty dotyczące realizacji wysokiej jakości programów stażowych dla studentów (PO WER Działanie 3.1 kompetencje w szkolnictwie wyższym).
Wnioski w ramach konkursu przyjmowane będą od 6 marca 2017 r. do 7 kwietnia 2017 r.

Celem programu stażowego musi być zapewnienie realizacji stażu w sposób gwarantujący pozyskanie przez stażystę odpowiedniego doświadczenia i efektywne wykorzystanie stażu. W związku z tym minimalny wymiar stażu wynosi 120 godzin zadań stażowych, przy czym nie może obejmować mniej niż 20 godzin zadań stażowych wykonywanych w tygodniu.

Czas trwania projektu:

Projekt musi trwać nie krócej niż 12 miesięcy i nie dłużej niż 24 miesiące.

Zakres merytoryczny:

Program Studiujesz? Praktykuj! jest programem nastawionym na ułatwianie studentom wejścia na rynek pracy poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia uzupełniającego wiedzę pozyskaną na studiach. W związku z tym zakres przedmiotowy stażu musi być związany bezpośrednio z efektami kształcenia na prowadzonym przez Uczelnię kierunku studiów i zapewniać ich praktyczne wykorzystanie w toku zadań wykonywanych na stażu.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97% (minimum 3% wkładu własnego).

Więcej informacji:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030100-ip08-00-sp217/

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy o możliwości pozyskania dofinansowania na stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych zajęć dla młodzieży (w ramach rozwoju oferty Uczelni w zakresie realizacji tzw. trzeciej misji), przy wykorzystaniu zasobów Uczelni (np. kadry dydaktycznej, laboratoriów, aparatury naukowej).

Źródło finansowania: program Ścieżki Kopernika 2.0 w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER, konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016.

Celem projektów ma być rozwój kompetencji uczestników w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego. Wartością dodaną może być promocja oferty dydaktycznej Uczelni (Wydziału) wśród potencjalnych kandydatów na studia w UTP.

Maksymalna wartość projektu to 250 000,00 PLN a okres realizacji - od 12 do 24 miesięcy.

Termin składania wniosków - do 16 września 2016 r. (z uwagi na konieczność zawarcia partnerstwa w ramach projektu i związanymi z tym terminami - co najmniej 21 dni na zgłaszanie partnerów w wyniku ogłoszenia otwartego naboru partnerów - niezbędne jest uwzględnienie powyższych terminów w pracach nad tworzeniem aplikacji).

Więcej informacji:

http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art,4325,5-mln-zl-na-podazanie-sciezkami-kopernika-2-0.html

Osoby zainteresowane tworzeniem projektu zachęcamy do kontaktu z Działem Obsługi Projektów.

Prace związane z przygotowywaniem dokumentacji aplikacyjnej projektów, w szczególności wypełnienie formularza “Zgłoszenia propozycji projektu”, należy realizować zgodnie z Zarządzeniem nr Z.7.2015.2016 z dnia 2015-10-01, w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.

Szanowni Państwo,

informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER.

Dofinansowanie można pozyskać na Nowe Programy Kształcenia dotyczące realizacji programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierających w szczególności:

a) tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze,

b) dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych,

c) działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane:

od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 1 lipca 2016 r. w siedzibie NCBiR.

Uwaga: ponieważ projekt musi posiadać pozytywną opinie samorządu województwa potwierdzającą zgodność zaplanowanych w nim działań z RSI województwa, konieczne będzie wcześniejsze przygotowanie dokumentacji.

 
 

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi konkursami, w ramach których Uczelnia może starać się o zdobycie dofinansowania.
Szczegółowych informacji udzielą pracownicy Działu Obsługi Projektów.

PO PC działanie 2.3.1 "Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki"
na: Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki
do kiedy: 10 stycznia 2017 r.
max. dofinansowanie: 100% kosztów kwalifikowanych, 50 mln euro
IOK: Centrum Projektów Polska Cyfrowa

PO PC działanie 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej"
na: Wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania
do kiedy: 30 listopada 2016 r.
max. 95% kosztów kwalifikowanych, 1,7 mln PLN
IOK: Centrum Projektów Polska Cyfrowa

PO WER działanie 2.19 "Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego
na: przeszkolenie pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego z zakresu aktualnych przepisów prawa budowlanego oraz wyrobów budowlanych
do kiedy: 10 października 2016 r.
max. 100% kosztów kwalifikowanych,
IOK: Ministerstwo Rozwoju

RPO 8.5.2 "Wsparcie outplacementowe"
na:Wsparcie w zakresie przygotowania i realizacji programów typu outplacement obejmujących w szczególności m.in. doradztwo zawodowe, szkolenia, kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie, bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej;
do kiedy: konkurs ma charakter ciągły; koniec pierwszej tury: 31.10.2016
max. 95% kosztów kwalifikowanych
IOK: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Wyszukaj Pracownikautp assistant

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najświeższe informacje dotyczące Uniwersytetu UTP wypełnij poniższy formularz:

UTP - logotyp

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

 

Al. prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz

 

Skontaktuj się z nami