godlo
logoutp

Najlepsi z najlepszych 4.0.

Informujemy, że MNiSW uruchomiło kolejną edycję konkursu "Najlepszy z najlepszych 4.0"
O przyznanie środków finansowych w ramach projektu może ubiegać się uczelnia, w której studiuje wybitnie uzdolniony student lub grupa studentów.

Muszą oni spełniać następujące warunki:

  • być studentem/studentką studiów I/II stopnia uczelni, która składa wniosek,
  • posiadać udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2,
  • posiadać pozytywna opinię opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności naukowej.

Pula środków w tej edycji to 12 332 482 PLN. Koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć:

- 80 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta;
- 320 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów.

Okres realizacji projektu to maksymalnie 12 miesięcy (data końcowa nie może przekraczać poza datę 30 czerwca 2020 r.).

Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania uczelni należy złożyć do 28 czerwca 2019 r. w formie dokumentu elektronicznego doręczonego za pomocą: ePUAP, e-nośnika
Więcej informacji odnośnie konkursu na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Konkurs z Działania 2.3 PO PC

Informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”

Nabór wniosków jest prowadzony w dwóch rundach. Wnioski należy składać w terminach:

Pierwsza runda – od 30 maja 2019 r. do 5 lipca 2019 r.

Druga runda – od 6 lipca 2019 r. do 6 września 2019 r.

 

Dofinansowanie można otrzymać na udostępnienie do ponownego wykorzystania zasobów informacyjnych będących w posiadaniu administarcji publicznej.
Pula środków dostępnych w konkursie to 60 000 000 PLN. Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu złożonego do dofinansowania w ramach poddziałania 2.3.1 nie może być niższa niż 4 mln PLN a maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektu.
Szczegółowe informacje dostepne są na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

 

 

Ogłoszenie

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy poszukuje organizacji pozarządowych lub podmiotów reprezentujących osoby z niepełnosprawnościami zainteresowanych zawarciem współpracy dot. realizacji projektu w ramach konkursu nr POWER.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 „Uczelnia dostępna”.
 

Celem planowanego przedsięwzięcia jest likwidacja barier w dostępie do studiów dla osób z niepełnosprawnościami oraz ułatwienie tym osobom kształcenia na uczelni wyższej.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uczelnia dostępna

Dział Obsługi Projektów informuje, że dnia 14 marca 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19  „Uczelnia dostępna”, który dotyczy realizacji działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym.

Wnioskodawca - Uczelnia może złożyć wyłącznie jeden wniosek w konkursie.
Wnioski przyjmowane będą w terminie od dnia 15 kwietnia 2019 r. (godz. 08:15) do dnia 28 czerwca 2019 r. (godz. 14:00).

Kwota dostępna w konkursie wynosi 200 000 000,00 PLN a maksymalny poziom dofinansowania to 97%.

Kurs na MOOC

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dziś (30.10.2018 r.) konkurs na finansowanie projektów w programie „Kurs na MOOC” dotyczących stworzenia i realizacji jednego z dwóch poniżej wskazanych rodzajów kursów edukacyjnych w formie e-learningu:

Jak skutecznie rozliczyć projekt w ramach III Osi PO WER?

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przygotowało dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach III Osi Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój poradnik:

RODO w projektach PO WER

Dział Obsługi Projektów informuje, że w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla III Osi PO WER poinformowało na swojej stronie internetowej o wprowadzeniu nowych wzorów Umów o dofinansowanie projektów oraz o nowym wzorze Oświadczenia uczestnika projektu.

Zintegrowane Programy Rozwoju Regionalnego

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dziś (24.05.2018) konkurs na Zintegrowane Programy Uczelni na Rzecz Rozwoju Regionalnego.

Konkursy na Zintegrowane Programy Uczelni

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejną edycję konkursów na Zintegrowane Programy Uczelni.

Konkurs na realizację "Trzeciej Misji Uczelni"

UTP w Kontrakcie Terytorialnym

28 grudnia 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowy o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 dwóch projektów, których przedmiotem wsparcia są inwestycje w laboratoria badawczo-rozwojowe naszego Uniwersytetu.

Studia dualne

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na projekty w programie „Studia dualne”, dotyczące opracowania programów kształcenia i realizacji studiów dualnych.

Uniwersytet Młodego Odkrywcy

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”, dotyczące rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej np. poprzez programy realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.

Staże dla studentów

Cztery z pośród pięciu projektów złożonych na konkurs nr POWER.03.01.00-IP.08-00SP2/17 uzyskały pozytywną ocenę i dofinasowanie.

Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki

Informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło konkurs na wyłonienie projektów dot. cyfrowego udostępniania zasobów nauki.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane od 31 sierpnia 2017 r. do 30 listopada 2017 r.

Zintegrowane Programy Uczelni

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkursy na Zintegrowane Programy Uczelni (w ramach PO WER Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych).

Nabór prowadzony będzie w ramach trzech ścieżek:

I. Dla najszerszego grona uczelni

Alokacja środków w ramach tego konkursu wynosi 500 mln złotych. O granty mogą ubiegać się uczelnie publiczne i niepubliczne kształcące co najmniej 200 studentów i posiadające pozytywną ocenę kształcenia PKA na prowadzonych przez siebie kierunkach. Poziom maksymalnego dofinansowania zależy od liczby studentów i może wynieść od 3 do 30 mln złotych (dla uczelni kształcących 5001-10000 studentów – 12 000 000 PLN).

Konkurs na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni (w ramach PO WER Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego).

Dofinansowanie można otrzymać na działania podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni w zakresie co najmniej dwóch następujących elementów:

- innowacyjnych umiejętności dydaktycznych,

- umiejętności informatycznych (w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia) oraz zarządzania informacją,

- w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku obcym.

Konkurs na projekty wspierające rozwój kadr przemysłu motoryzacyjnego

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na projekty wspierające rozwój kadr dla przemysłu motoryzacyjnego (w ramach PO WER, Działanie 3.1
Kompetencje w szkolnictwie wyższym).

Nowy konkurs na Akademickie Biura Karier

Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17 na projekty dotyczące wspierania świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biura Karier

Dział Obłsugi Projektów uprzejmie informuje, że z dniem 24 marca 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym na projekty dotyczące wspierania świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biura Karier wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane od 24 kwietnia 2017 r. do 24 maja 2017 r.

FAQ i spotkanie informacyjne do konkursu S?P!

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w programie „Studiujesz? Praktykuj!”, w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się w dniu 6 kwietnia br. i transmitowane będzie on-line w czasie rzeczywistym (od godz. 10).

Śledzenie spotkania będzie możliwe poprzez kliknięcie w baner zamieszczony na głównej stronie internetowej NCBR.gov.pl.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/faq/ znajdują się FAQ do tego konkursu.

Komunikat z dnia 27.01.2017

Szanowni Państwo,

Dział Obsługi Projektów uprzejmie przypomina o konieczności przestrzegania obowiązków wynikających z podpisanych umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu POWER.

Szczegóły w załączniku Komunikat z dnia 27.01.2017

Konkurs na staże dla studentów

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło  konkurs na projekty dotyczące realizacji wysokiej jakości programów stażowych dla studentów (PO WER Działanie 3.1 kompetencje w szkolnictwie wyższym).
Wnioski w ramach konkursu przyjmowane będą od 6 marca 2017 r. do 7 kwietnia 2017 r.

Celem programu stażowego musi być zapewnienie realizacji stażu w sposób gwarantujący pozyskanie przez stażystę odpowiedniego doświadczenia i efektywne wykorzystanie stażu. W związku z tym minimalny wymiar stażu wynosi 120 godzin zadań stażowych, przy czym nie może obejmować mniej niż 20 godzin zadań stażowych wykonywanych w tygodniu.

Komunikat

Prace związane z przygotowywaniem dokumentacji aplikacyjnej projektów, w szczególności wypełnienie formularza “Zgłoszenia propozycji projektu”, należy realizować zgodnie z Zarządzeniem nr Z.7.2015.2016 z dnia 2015-10-01, w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.

Nowe konkursy

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi konkursami, w ramach których Uczelnia może starać się o zdobycie dofinansowania.

Konkurs na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni (w ramach PO WER Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego).

Możliwość pozyskania dofinansowania na stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych zajęć dla młodzieży

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy o możliwości pozyskania dofinansowania na stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych zajęć dla młodzieży (w ramach rozwoju oferty Uczelni w zakresie realizacji tzw. trzeciej misji), przy wykorzystaniu zasobów Uczelni (np. kadry dydaktycznej, laboratoriów, aparatury naukowej).

Źródło finansowania: program Ścieżki Kopernika 2.0 w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER, konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016.

Konkurs w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER

Szanowni Państwo,

informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER.

Dofinansowanie można pozyskać na Nowe Programy Kształcenia dotyczące realizacji programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierających w szczególności:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs w ramach Działania 3.1 PO WER Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Dofinansowanie można otrzymać na podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju,  w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców/organizacje pracodawców, realizowane (z wyłączeniem staży) poprzez:

Menu