Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityka plików cookie. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie możesz określić w Twojej przeglądarce.

Zamknij
Logotyp uczelni - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
Orzeł - godło Polski

Studia doktoranckie w dyscyplinie budownictwo mają na celu przygotowanie kadr naukowych na poziomie doktora nauk technicznych. Absolwent studiów doktoranckich potrafi formułować twierdzenia naukowe, przygotowywać referaty, artykuły oraz opracować pracę doktorską pod kierunkiem promotora. Posiada umiejętności niezbędne do stworzenia własnego warsztatu pracy naukowej, identyfikowania, badania i rozwiązywania złożonych problemów teoretycznych i praktycznych. Podczas studiów doktorant zdobywa zaawansowaną wiedzę metodyczną dotyczącą metod analitycznych, numerycznych i doświadczalnych stosowanych w budownictwie, a także w zakresie psychologii, filozofii, etyki uczonego. Potrafi czynnie posługiwać się co najmniej jednym językiem obcym. Studia doktoranckie stanowią podstawę do samodzielnego prowadzenia pracy naukowej, dydaktycznej, badawczej i projektowej w dziedzinie nauk technicznych.

Studia w dyscyplinie budownictwo prowadzone są w systemie stacjonarnym, trwają 8 semestrów i są bezpłatne. Nadzór merytoryczny nad studiami sprawuje Rada Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP.

Więcej informacji i zasady naboru znajdziesz na http://www.wbaiis.utp.edu.pl

Zasady naboru na studia doktoranckie (trzeciego stopnia)

W DYSCYPLINIE BUDOWNICTWO

Ocenę kandydatów przeprowadza się na podstawie:

 • dokumentów złożonych przez kandydata,
 • rozmowy kwalifikacyjnej komisji z kandydatem.

Postępowanie klasyfikacyjne kandydatów na studia odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów uzyskanych według następującego wzoru:

Σ= A+B+C+D+E

A. Ocena ukończenia studiów magisterskich albo studiów I stopnia (studia inżynierskie) – beneficjenta programu ,,Diamentowy grant” na dyplomie:

Celujący                                                          10 pkt.

Bardzo dobry                                                10 pkt.

Dobry plus                                                       8 pkt.

Dobry                                                                  6 pkt.

Dostateczny plus                                          3 pkt.

Dostateczny                                                     1 pkt.

B. Ocena pracy magisterskiej albo pracy inżynierskiej – beneficjenta programu ,,Diamentowy grant”:

Celujący                                                            5 pkt.

Bardzo dobry                                                 5 pkt.

Dobry plus                                                       4 pkt.

Dobry                                                                 3 pkt.

Dostateczny plus                                          2 pkt.

Dostateczny                                                     1 pkt.

C. Zbieżność wykształcenia z dyscypliną naukową:

Kierunek: budownictwo – 10 pkt.; kierunek: inżynieria środowiska -  6 pkt.;  kierunek: architektura i urbanistyka – 6 pkt.; inne kierunki – 2 pkt.

D. Udokumentowany stopień znajomości języka obcego (ocena końcowa z zaliczenia lub egzaminu z języka obcego uzyskana na studiach wyższych lub według posiadanego certyfikatu):

Celujący lub C2*                                                 8 pkt.

Bardzo dobry lub C1                                         8 pkt.

Dobry plus lub B2                                              7 pkt.

Dobry  lub B1                                                        5 pkt.

Dostateczny plus lub A2                                 3 pkt.

Dostateczny lub A1                                            1 pkt.

* poziom biegłości według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy

E. Rozmowa kwalifikacyjna (0 - 7 pkt.) w zakresie:

a) zbieżności zainteresowań z dyscypliną naukową,

b) dotychczasowej aktywności naukowej,

c) posiadania innych udokumentowanych kwalifikacji i uprawnień zawodowych

Beneficjent  programu ,,Diamentowy grant” nie przystępuje do rozmowy kwalifikacyjnej i za dotychczasową aktywność naukową otrzymuje maksymalną liczbę punktów tj. 7.

Pozytywnym wynikiem klasyfikacji jest uzyskanie przez kandydata, co najmniej 21 punktów.

Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia trzeciego stopnia regulują odrębne akty prawne obowiązujące w tym zakresie.

Wykaz dokumentów

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów trzeciego stopnia obowiązany jest złożyć w teczce tekturowej z opisem (imię i nazwisko, adres zamieszkania, forma studiów, dyscyplina naukowa) komplet dokumentów zawierający:

 • podanie na ustalonym formularzu UTP (wzór UTP),
 • oryginał/odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia

lub

 • oryginał/odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji pierwszego stopnia oraz jednocześnie dokument poświadczający uzyskanie „Diamentowego Grantu” – dla beneficjentów programu „Diamentowy Grant”,
 • suplement do dyplomu ukończenia studiów I i II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich lub zaświadczenie o przedmiotach objętych programem ukończonych studiów I i II stopnia  albo jednolitych studiów magisterskich,
 • dokumenty potwierdzające: ocenę z pracy dyplomowej, ocenę z egzaminu dyplomowego, średnią za cały tok studiów magisterskich lub studiów I stopnia dla beneficjentów programu „Diamentowy Grant” oraz stopień opanowania języka obcego (wzór UTP),
 • 2 fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • zdjęcie w postaci elektronicznej o rozmiarach co najmniej 300x375 pikseli odpowiedniej jakości (format JPG), maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem 1 MB; zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno być identyczne ze zdjęciem „na papierze”, dostarczanym na uczelnię razem z pozostałymi dokumentami,
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • deklarację kierownika jednostki organizacyjnej UTP o możliwości realizacji rozprawy doktorskiej i obowiązkowych zajęć dydaktycznych w tej jednostce (wzór UTP),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia zawodowe (o ile kandydat je posiada).

Kandydaci niepełnosprawni składają dodatkowo orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty można składać do 21 września 2015 r.

Dziekanat Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Al. Prof. S. Kaliskiego 7  (bud. 2.4, pok. 204)

tel. 52 340 85 00

Rozmowa kwalifikacyjna - 23 września 2015 r.

Ogłoszenie wyników - 25 września 2015 r.

Wyszukaj Pracownikautp assistant

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najświeższe informacje dotyczące Uniwersytetu UTP wypełnij poniższy formularz:

UTP - logotyp

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

 

Al. prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz

 

Skontaktuj się z nami